Stypendium szkolne 2017/2018 na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2016r.  poz. 1943 z późn.zm.)
Pomoc materialna przysługuje:


Biblioteka współpracując z Radą Sołecką i Sołtysem w Sosnówce zorganizowała kolejne  zajęcia wakacyjne dla dzieci. Pierwsze zajęcia odbyły się w miesiącu lipcu- opiekunem była Pani Anna Stalica, drugie zajęcia w miesiącu sierpniu- opiekunem była Pani Teresa Smykowska. Podczas drugich zajęć dzieci też miały wiele atrakcji, wyjazd do Muzeum Zabawek w Karpaczu, do Term Cieplickich, zabawy na placach zabaw w Karpaczu, w Jeleniej Górze i Sosnówce. W bibliotece wykonały serduszka z origami, oraz podczas zajęć edukacyjnych o pszczołach zrobiły własne świeczki. Na zakończenie zajęć odbył się słodki poczęstunek sponsorowany przez Radę Sołecką w Sosnówce. Było super!!!

PROTOKÓŁ nr 4
Ze spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 05.09. 2017 roku
W spotkaniu wzięło udział 16 osób w tym wszyscy członkowie GRSP
Zebranie GRSP podzielono na dwa etapy, w tym w I etapie od godz. 10.00, który odbył się w Centrum Aktywności Społecznej, a druga część w Sali Komputerowej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie dotyczył szkolenia komputerowego prowadzonego przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór.
Porządek Zebrania:
1.    Organizacja zespołu wokalno-estradowego pod patronatem GRSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Miłkowianie” z siedzibą w Domu Kultury w Miłkowie. Dyskusja na temat pisma do Wójta Gminy i Rady Gminy Podgórzyn- jak w załączniku.
2.    Certyfikat dla dziewięćdziesięciolatków w Gminie Podgórzyn.
3.    Organizacja Andrzejek w dniu 25.11.2017( nie rozpatrywano)
4.    Projekt pn: „Głos Seniora” połączony z poczęstunkiem.
5.    Sprawy różne
Plan spotkania / zebrania został zaaprobowany jednogłośnie przez wszystkich uczestników spotkania.
Na początku spotkania animator z Ducha Góra Pani Małgorzata Pakosz zapoznała uczestników szkolenia z ankietą oraz omówiła treść sprawozdania związanego z realizacją projektu Gminnej Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim, które realizuje nasza grupa pn: Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”.
Ad 1.Przewodniczący GRSP przedstawił propozycje w sprawie działania nowotworzonego zespołu wokalno-instrumentalnego działającego przy Domu Kultury w Miłkowie. Kapelmistrzem oraz instruktorem zespołu zobowiązał się Pan Czesław Łozowski z Miłkowa, który przez całe swoje życie był związany z muzyką i jest w stanie poprowadzić taki zespół przy pomocy Rady, stowarzyszenia z Miłkowa i Władz Gminy Podgórzyn. W tej chwili do zespołu zgłosiło się 6 instrumentalistów w tym:
-Józef Karwowski- akordeonista ze Ściegien Tel: 604470639
-Franciszek –Szaciłło Kulikowski- perkusista ze Ściegien , Tel: 692400943
Do zespołu zgłosiło się także kilka pań, które chciałby śpiewać w tym: Krystyna Krawczyk ze Staniszowa –tel: 721321088 oraz Krystyna Izdebska z Miłkowa –tel: 608183192
Zdzisław Ratajski przeczytał propozycję uchwały oraz pisma do Wójta Gminy Podgórzyn w sprawie: udostępnienia Domu Kultury w Miłkowie dla Zespołu instrumentalno- wokalnego działającego przy GRSP. Uchwała nr 2/ GRSP/2017 oraz treść pisma zostały zaaprobowane przez uczestników spotkania – jak w załączniku.
Pan Czesław Łozowski zaproponował by faza organizacji zespołu – wokalistów –ograniczyć do przesłuchania kandydatów. Istnieje pilna potrzeba zakupu niektórych instrumentów i nagłośnienia dla potrzeb zespołu i wyposażenia Domu Kultury w Miłkowie..
W tej sprawie przewodniczący zaproponował, by w piśmie do Władz Gminy ująć też sprawy związane z zaplanowaniem w przyszłorocznym budżecie na 2018 - pozycji dotyczącej zakupu i wyposażenia w sprzęt dla potrzeb Zespołu oraz działania GRSP.
Ustalono, że najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się w dniu 07-09-2017 rok o godz. 17.00 w Domu Kultury w Miłkowie.
Ad 2. Certyfikat dla Jubilatów, którzy urodzili się w 1927 roku ( 90 –tków) zostanie wręczony przez Członków i sołtysów dla tych mieszkańców, którzy w tym roku ukończyli 90 lat i więcej. W tej sprawie przewodniczący podejmie działania, aby takie dokumenty zostały sfinansowane i opracowane przez Urząd Gminy Podgórzyn, a zakupione za fundusze GOPS.
W toku dyskusji nad nadawaniem Certyfikatu ustalono, że w tym roku taki dokument zostanie wręczony, wszystkim tym mieszkańcom Gminy Podgórzyn, którzy ukończyli 90 lat i więcej, zaś od 2018 roku tylko tym , którzy w następnych latach będą obchodzili okrągłą rocznicę urodzin 90 –lat. Przewodniczący zobowiązał wszystkich uczestników spotkania, że nazwiska tych osób zostaną podane przewodniczącemu do dnia 8.09.2017 rok.
Ad 4. Uroczyste wręczenie skrzynek w ramach realizacji Mikroinicjatywy w ramach projektu pod nazwą Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie odbędzie się w dniu 14 października 2017 roku od godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie.
Podczas tej uroczystości związanej z wręczeniem skrzynek i poczęstunkiem obsługę muzyczną zapewni nam Pan Czesław Łozowski.
Do przygotowania poczęstunku zobowiązała się Teresa Kodź, zaś przygotowanie pomieszczenia i zapewnienia odpowiednich warunków będziemy prosili Władze Gminy Podgórzyn. Na uroczystość zostaną zaproszeni:
- władze Gminy Podgórzyn wraz z członkami Rady Gminy;
- Referat Promocji Rady Gminy;
-sołtysi z gminy Podgórzyn;
- członkowie GRSP i jej sympatycy;
- Dorota Goetz i animator.
Ad 5. Na zakończenie tej części spotkania animator przeprowadził ankietę dotyczącą szkolenia Gminnej Rady Seniorów.
W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty komputerowe, prowadzone przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór. Ustalono, że trzecie spotkanie przy komputerze odbędzie się w dniu 12 09. 2017 w Sali Komputerowej w Szkole
Podstawowej w Podgórzynie od godz. 11.30.
Na tym zakończono spotkanie.
Załączniki:
1.    Uchwała Rady Seniorów Podgórzyn nr 2/GRSP/2017
2.    Pismo do Wójta Gminy i Rady Gminy w sprawie działalności Domu Kultury w Miłkowie dla potrzeb Seniorów i Zespołu wokalno-instrumentalnego
3.    Wzór Certyfikatu dla 90 latków .
Protokolant                                                                               Przewodniczący
Aleksandra Krzyżyńska                                                             Zdzisław Ratajski
Pod protokółem podpisali się wszyscy uczestnicy spotkania

 

PROTOKÓŁ nr 3
Ze spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 08.08.2017 roku
W spotkaniu wzięło udział 10 osób w tym 5 członków GRSP
Zebranie GRSP podzielono na dwa etapy, w tym w I etapie od godz. 10.00, który odbył się w Sali komputerowej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie dotyczył szkolenia komputerowego prowadzonego przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór.
I Etap: godz. 10.00-14.00 Na wstępie przewodniczący GRS Zdzisław Ratajski zapoznał uczestników spotkania z porządkiem zebrania oraz przedstawił sprawy bieżące, a w tym;
-zaproponował, aby GRSP podjęła działania uhonorowania drobnymi upominkami osoby z Gminy Podgórzyn, które w tym roku obchodzą 90 tą rocznicę urodzin. Aktualnie na terenie naszych miejscowości jest takich osób 14 i przy współudziale Urzędu Gminy Podgórzyn, GOPS oraz sołtysów powinniśmy takie osoby uhonorować.
W dalszej kolejności Tomasz Kozłowski przeprowadził zajęcia komputerowe, a w tym;
    Bezpieczeństwo w sieci;
    Podstawy fotografowania;
    Poczta elektroniczna;
    Obsługa strony WWW.
    Bankowość elektroniczna;
    Prezentacja komputerowa;
    Pobieranie w sieci;
    Tworzenie dokumentów
Na koniec spotkania ustalono, że kolejne zajęcia komputerowe odbędą się w dniu 5 września od godz. 12.00 w sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Podgórzynie. Termin spotkania zaakceptowała Dyrektor szkoły.
  II. Etap. Od godz. 16.00-17.00 odbył się w Klubie Ekran w Miłkowie dalszy ciąg spotkania i dotyczył on powołania na szczeblu Gminy Podgórzyn zespołu muzyczno wokalnego-, którego inicjatorami jest Gminna Rada Seniorów Podgórzyn.
W etapie tym uczestniczyli:
    Zdzisław Ratajski;
    Danuta Misztak;
    Marianna Kielesińska;
    Czesław Łozowski;
    Teresa Wierzbicka;
    Małgorzata Benesz;
    Krystyna Izdebska;
W toku dyskusji ustalono, że w pierwszej kolejności Czesław Łoziński –zorganizuje kilka spotkań z osobami chcącymi grać w zespole ( Józef Karwowski- akordeonista, Kulikowski Franciszek –perkusista), a następnie ustalone zostaną terminy spotkań ( próby), na  których razem z zespołem muzycznym będą ćwiczyły osoby chcące śpiewać.  
Dyskutowano na temat charakteru zespołu muzyczno-wokalnego i jego przyszłego repertuaru.
Aby zespół mógł funkcjonować i prowadzić próby, zwrócimy się z prośbą do Urzędu Gminy Podgórzyn, o udostępnienie nam pomieszczeń Klubu Ekran oraz nagłośnienia, a w tym: wzmacniaczy, głośników i mikrofonu.
W dyskusji poruszono także sprawę rozreklamowania tworzenia zespołu i poszukiwania chętnych do grania, szczególnie na takich instrumentach, jak: saksofon, skrzypce, gitara i trąbka i inne.
Protokołowała                                                                                     Przewodniczący
Danuta Misztak                                                                                    Zdzisław Ratajski

Zapraszamy na spektakl "O Królewnie i Krasnoludkach" w wykonaniu dzieci uczestników Letniej Akademii sztuki Małego Dziecka, który zaprezentowany zostanie w Harcerskiej Bazie Karkonoskiej w Przesiece ul Karkonoska 27 w dniu 6 sierpnia 2017 o godzinie 16.00.

Więcej o Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Małego Dziecka, którego laureatami są mali artyści dowiedzieć się można ze strony www.festiwalsztukimalegodziecka.pl

Zakończyły  się  lipcowe  zajęcia w Bibliotece Publicznej w Miłkowie.   Rozpoczęliśmy  je od tematu:             „ Bezpieczne wakacje”, w tym czasie dzieci dowiedziały się jak  bezpiecznie spędzać wolny czas w górach, nad morzem , na rowerze czy na podwórku, o czym warto pamiętać  kiedy trzeba wezwać pomoc.  Następne nasze spotkania to warsztaty literacko-plastyczne oraz artystyczne. Czytaliśmy książki i tworzyliśmy ilustracje, wykorzystaliśmy technikę decoupage do zrobienia zakładek do książek, szukaliśmy różnic na obrazkach, rozwiązywaliśmy krzyżówki, graliśmy w gry planszowe i komputerowe oraz robiliśmy biżuterię. Ostatnie zajęcia odbyły się pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Na tych zajęciach dzieci dowiedziały się co warto zobaczyć w naszej gminie, gdzie mieści się Urząd Gminy i jak nazywa się Wójt Gminy Podgórzyn. Efektem końcowym było stworzenie z wielkim zaangażowaniem  mapy regionu z jego atrakcjami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w zajęciach i zapraszamy na kolejne już w sierpniu w dniach od 7.08-18.08 we wtorki i piątki w godzinach  11.00 – 13.00

W niedzielę 16.07.2017 r. na terenie Rezydencji Lawendowe Wzgórze w Zachełmiu odbył się III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn i Rezydencji Lawendowe Wzgórze.
W zawodach rywalizowało pięć drużyn w systemie każdy z każdym. Mecze rozgrywane były do dwóch setów do 18 punktów. Za zwycięstwo drużyna wygrana otrzymywała 3 punkty, przegrana 0, przy remisie obie drużyny otrzymywały po 1 punkcie. Ostatecznie najlepszą drużyną w turnieju okazała się  „Volley Głuszyca”, która wygrała wszystkie rozgrywane przez siebie mecze. Drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy turnieju „Zachełmie”, a na najniższym stopniu podium stanęła drużyna „Merliny”.

 


Biblioteka Publiczna  wraz z Radą Sołecką i Sołtysem w Sosnówce zorganizowała zajęcia dla dzieci przez okres wakacji w pierwszych dwóch tygodniach lipca. Było wiele atrakcji: warsztaty na temat Afryki i ich instrumentów, pierwsza pomoc medyczna i bezpieczne wakacje, zajęcia edukacyjne w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze,gościliśmy też w bibliotece w związku z "Dniem psa" Państwa Annę i Eugeniusza Ragiel- Kierownika Schroniska dla zwierząt, którzy w interesujący sposób opowiedzieli o zaletach posiadania psa i jego życiu. W bibliotece nie zabrakło głośnego czytania, dzieci również uczyły się malować słoiki, wykonywać laurki z origami, były też zabawy logiczne i gry planszowe, tak że zajęcia w tych dwóch tygodniach upłynęły w wesołej atmosferze.  Kolejne zajęcia będą organizowane w pierwszych dwóch tygodniach  sierpnia.

17 lipca miało miejsce symboliczne rozpoczęcie budowy nowego obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Podgórzynie. W uroczystości oprócz władz Gminy Podgórzyn, Radnych udział wzięli senator – Krzysztof Mróz, Wiceprezydent Jeleniej Góry – Jerzy Łużniak, reprezentanci Policji, Państwowej Straży Pożarnej, firmy PreFabrykat - będącej głównym wykonawcą prac budowlanych.  Ceremonię poprowadziła Pani Ewa Szturo – kierownik referatu Rozwoju Kadr i Oświaty. Po przemówieniach Wójta oraz osób zaproszonych nastąpiło poświęcenie terenu budowy przez proboszcza podgórzyńskiej parafii – księdza Jacka Tokarza. Na koniec nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, pod którym swoje podpisy złożyli wszyscy obecni na uroczystości. Akt umieszczony został w tubie, która następnie zamurowana została przez Wójta Gminy Podgórzyn, Senatora oraz Wice Prezydenta Jeleniej Góry. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele mediów regionalnych.

LGD Partnerstwo Ducha Gór informuje, że w związku z planowanym na wrzesień 2017 r. naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz bardzo dużym zainteresowaniem informacjami na temat warunków wsparcia zostały zaplanowane na lipiec i sierpień dodatkowe spotkania informacyjne (o takiej samej tematyce, jak spotkania czerwcowe):

TERMINY SPOTKAŃ dla osób planujących założyć działalność gospodarczą:

17.07.2017 r., godz. 14.00-17.00

28.08.2017 r., godz. 14.00-17.00

MIEJSCE:
Podgórzyn, ul. Żołnierska 13, CAS POGÓRZE

ZAKRES TEMATYCZNY:

Zasady przyznawania pomocy, warunki udzielania wsparcia wynikające z PROW 2014-2020 oraz Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Już po raz dziesiąty w Marczycach w dniu 2 lipca 2017 odbył się Festyn Świętojański w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej miejscowości i goście odwiedzające te strony.
Dzieci i dorośli bawili się wspaniale,podczas organizowanych konkursów, zabaw i rozgrywek sportowych.
Największym powodzeniem cieszył się konkurs w rzucie piłeczką do tarczy, rozgrywki w ping-pong oraz szukanie kwiatu paproci. Tak , jak co roku wszyscy chcieli odnaleźć kwiat paproci, ale tak jak w zeszłym roku Anastazja Okoń  po raz  kolejny    była zwyciężczynią tego konkursu. Za każdą rozegraną konkurencje były cenne nagrody , a dla tych dzieci , które przyniosły ze sobą świadectwo szkolne z czerwonym paskiem Stowarzyszenie Nasze Marczyce ufundowało upominki.

Sołectwo Zachełmie oraz Wójt Gminy Podgórzyn zapraszają w dniu 16.07.2017 r. na III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn i Rezydencji Lawendowe Wzgórze.

Turniej zostanie rozegrany 16 lipca 2017 r. (niedziela) od godz. 9:00 na boisku do piłki siatkowej plażowej na terenie Rezydencji Lawendowe Wzgórze w Zachełmiu (adres: Zachełmie nr 64).
Do turnieju mogą być zgłaszane zespoły czteroosobowe lub pięcioosobowe (1 rezerwowy zawodnik), składające się z zawodników niezgłoszonych do rozgrywek PZPS i DZPS.
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą telefonicznie (pod nr 696 607 107) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz jej skład osobowy.
Ze względu na ograniczony czas zawodów w turnieju przewiduje się udział maksymalnie
10 drużyn (rozgrywki w systemie grupowym). O kolejności zakwalifikowania na listę uczestników decyduje data wpływu zgłoszenia.
Wpisowe za udział w turnieju wynosi 30 zł od drużyny (płatne ze zgłoszeniem do dnia 14.07.2017 r). W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom turnieju napoje i kiełbaski na ognisko, które odbędzie się po zakończeniu zawodów oraz puchary i upominki dla trzech pierwszych drużyn
w turnieju.
Szczegółowe informacje o turnieju na stronie: www.podgorzyn.pl lub pod nr tel. (696 607 107).

REGULAMIN TURNIEJU

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI Z TERENU GMINY PODGÓRZYN - HARMONOGRAM

Uchwały Rady Seniorów Podgórzyn nr 3/GRSP/2017 z dnia 02.10.2017


W sprawie wręczenia skrzynek „Głos Seniora” realizowanych w ramach projektu LGD Partnerstwa Ducha Gór „ Seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów” finansowanych z Rządowego Programu ASOS 2014-2020
 Działając na podstawie Statutu Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn i realizowanego przez Radę projektu LGD Partnerstwa Ducha Gór „ seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów” finansowanych z Rządowego Programu ASOS 2014-2020 ustala się, co następuje:
§ 1
Skrzynki pod nazwą „Głos Seniora” postanawia się wręczyć na spotkaniu w dniu 13 października w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 niżej wymienionym osobą:
1.    Pani Teresie Kodź- dla miejscowości Podgórzyn;
2.    Pani Ilonie Szmel- sołtysowi wsi Przesieka dla miejscowości Przesieka;
3.    Panu Kazimierzowi Hołyszewskiemu -dla  miejscowości Zachełmie;
4.    Panu Zdzisławowi Ratajskiemu- sołtysowi wsi Marczyce;
5.    Pani Aleksandrze Krzyżyńskiej – dla miejscowości Sosnówka;
6.    Pani Halinie Kacprzak- sołtysowi wsi Głębock;
7.    Pani Mariannie  Kielesińskiej- dla miejscowości Miłków
8.    Pani Danucie Ślęzak –dla miejscowości Ścięgny;
9.    Pani Danucie Misztak- dla miejscowości Staniszów
10.    Panu Józefowi Nierodka – sołtysowi wsi Borowice dla miejscowości Borowice
§ 2
Osoby, które otrzymały skrzynki „Głos Seniora „ uprasza się o umieszczenie je w miejscowościach – w miejscach łatwo dostępnych dla Seniorów i osób niepełnosprawnych oraz stały nadzór na opróżnianiem skrzynek z listów i przekazywaniem ich do zainteresowanych stron. Jednocześnie przed wywieszeniem skrzynki z napisem Głos Seniora uprasza się o uzyskanie pozwolenia na jej zamontowanie od właściciela obiektu.

§ 3
Zarząd Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn zobowiązuje się do stałego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz przedstawianie sprawozdania raz na sześć miesięcy Gminnej Radzie Seniorów z realizacji projektu pod nazwą „ Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu GRSP.

Przewodniczący
Zdzisław Ratajski

 

 

 

Uchwały Rady Seniorów Podgórzyn nr 2/GRSP/2017 z dnia 05.09.2017

 

 w sprawie: udostępnienia Domu Kultury w Miłkowie dla Zespołu instrumentalno- wokalnego działającego przy Gminnej Radzie Seniorów Podgórzyn.

Działając w oparciu o Statut Rady Seniorów Gminy Podgórzyn uchwalony przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2017 roku ( uchwała nr XXXVI/300/17) oraz paragrafu 6 punkt 8 dotyczący celów działania Seniorów, a w tym: propagowanie aktywności w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji Gminna Rada Seniorów Podgórzyn uchwala, co następuje:
§1
Wystąpić apelem do Wójta Gminy Podgórzyn o udostępnienie pomieszczeń Domu Kultury w Miłkowie na prowadzenie spotkań – prób, nowo tworzącego się zespołu instrumentalno- wokalnego działającego z inicjatywy i pod patronatem Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn.
§2
Doposażyć Dom Kultury w sprzęt nagłaśniający, wzmacniacze i mikrofony umożliwiające prowadzenia prób Zespołu oraz organizowanie imprez o charakterze muzyczno rozrywkowym dla społeczności Gminy Podgórzyn.
§3
Stworzyć sprzyjające warunki do spełnienia swoich potrzeb indywidualnych i społecznych Seniorów w celu wzmacniania, integrowania i pobudzania do aktywności obywatelskiej oraz wymiany doświadczeń międzypokoleniowej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminnej Radzie Seniorów Podgórzyn.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
                                                                                               Przewodniczący GRSP
                                                                                                Zdzisław Ratajski

 

 

Uchwała Rady Seniorów Podgórzyn nr 1/GRSP/2017

z dnia 04.07.2017r

w sprawie: Planu Pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021

Działając na podstawie Statutu Rady Seniorów Podgórzyn ustala się, co następuje:

Uchwala Plan Pracy Seniorów Gminy Podgórzyn na lata 2017-2021

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący GRSP

Zdzisław Ratajski

                                                    

                                                

 


Protokół nr 2/2017 Z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn


Spotkanie odbyło się przy obecności animatora Pani Małgorzaty Pokosz oraz 8 osób reprezentujący miejscowości Gminy Podgórzyn.
1.Przewodniczący GRS Zdzisław Ratajski zapoznał zebranych z Projektem Mikroinicjatywy Seniorów w ramach projektu  LGD Partnerstwo Ducha Gór „ Gminne Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim” Finansowanie z Rządowego Programu – ASOS 2014-2020 –jak w załączniku. Tematem projektu jest     „ Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie” -zakup 10 skrzynek na listy w kwocie około 1300,00 brutto i zamontowanie je w każdej miejscowości Gminy Podgórzyn i  wręczenie ich podczas obchodu dnia seniora w dniu 6 października 2017 roku podczas spotkania połączonego z poczęstunkiem , na które przeznaczono 500,00złotych.  Projekt został przyjęty jednogłośnie.
Pod projektem podpisali się :
-Zdzisław Ratajski,
-Danuta Misztak ,
-Kazimierz Hołyszewski

2. Przewodniczący zapoznał Seniorów z Planem pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021, który został członkom GRSP przesłany e-mail. W planie ujęto utworzenie zakładki pn. Gminna Rada Seniorów na stronie internetowej BIP Podgórzyn, w której są umieszczane informacje z działalności Seniorów.  Ponadto utworzono skrzynkę e-mail.  dla kontaktów internetowych. Uchwałą GRSP nr 1/GRSP/2017 z dnia 04.07.2017 Plan Pracy przyjęto jednogłośnie jak w załączniku.
3.Pzewodniczący zaproponował, aby każdy z członków GRSP sprawował nadzór nad osobami – w Seniorami w swojej miejscowości, szczególnie tymi, którzy takiej pomocy potrzebują. Przedyskutowano także utworzenia w Gminie Zespołu ludowego, do którego zaproszono wszystkich chętnych. Spotkanie organizacyjne zespołu w dniu 8.08.2017 o godz. 16..00 w Klubie Ekran w Miłkowie
4.Następne spotkanie zaplanowano na dzień 8.08.2017r. godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Podgórzynie z udziałem informatyka
Sporządziła                                                                              Przewodniczący                                                
Danuta Misztak                                                                        Zdzisław Ratajski

 

 

Plan pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021


1. Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów:
W Gminie Podgórzyn w 2016 roku było zameldowanych: osób powyżej 60 roku życia kobiet-1153, mężczyzn-1100. Razem 2153 osoby na ogólną liczbę mieszkańców Gminy 8329. Stanowi to prawie 25% ogólnej liczby mieszkańców.
• umieszczenie na strony internetowej- www. podgorzyn.pl -BIP Gminy Podgórzyn zakładki o nazwie „Gminna Rada Seniorów” oraz umieszczanie na niej kalendarza wydarzeń, programy działań na rzecz seniorów, aktualnych wydarzeń;;
• systematyczne prowadzenie przez Urząd Gminy Podgórzyn, szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, poprzez ogłoszenia i plakaty, w miejscach uczęszczanych przez Seniorów -, parafie, dom kultury, szkoły, poczta itp. o powołaniu i działalności GRS;
• umieszczanie aktualnych informacji w Biuletynie Urzędu Gminy oraz lokalnej prasie;
• współudział w opracowaniu informatora dla seniorów zawierającego podstawowe informacje przydatne seniorom (z zakresu zdrowia, opieki społecznej, poradnictwa prawnego, kultury, edukacji, praw do zniżek itp.). Wydanie informatora w formie tradycyjnej i internetowej;

• wydawanie ulotek z informacjami o istotnych działaniach na rzecz seniorów;

• utworzenie na terenie dziecięciu miejscowości Gminy Podgórzyn „SKRZYNKI POMYSŁÓW I WNIOSKÓW SENIORÓW -„GŁOS SENIORA” w celu polepszenia sytuacji mieszkańcom w wieku 60+w ramach projektu inicjatywy „Seniorzy decydują” finansowany z Rządowego Programu ASOS2014-2020;
• ustalenie form współpracy z instytucjami na terenie Gminy w działaniach na rzecz osób starszych: GOPS-, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

• dążenie do utworzenia gminnej sieci organizacji senioralnych / wokalno-instrumentalny Zespół Seniorów Gminy, inne

2. Udział członków Rady w komisjach, jako organ doradczo – opiniodawczy w sprawach dotyczących, jakości życia osób w starszym wieku, idąc za przykładem innych Rad Seniorów w Polsce proponujemy uczestnictwo przedstawiciela Rady w komisjach:
• do spraw przydziału lokali w zasobach komunalnych;
• komisji do spraw uzależnień i innych dotyczących seniorów;
•    Komisji do spraw społecznych Rady Gminy Podgórzyn w sprawach dotyczących seniorów;
• Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe.

3. Uczestnictwo w tworzeniu i realizowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Podgórzyn”, rocznych zadań ujmowanych w budżecie gminy w zakresie:
• mieszkalnictwa (przydział lokali mieszkalnych, pomoc w zamianie mieszkań, budowa mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych);
• likwidacji barier architektonicznych;
• oceny stanu przystosowania wejść do obiektów;
• spowodowanie zwiększenia ilości kopert dla niepełnosprawnych przed sieciami handlowymi;
• usprawnienia komunikacyjne - zastosowanie większej czcionki na rozkładach jazdy komunikacji lokalnej;
• wspólnie z mediami lokalnymi pozyskiwanie informacji o niedogodnościach architektonicznych i miejscach w mieście szczególnie uciążliwych dla ludzi starszych;
• rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, w tym: budowa ścieżek rowerowych i spacerowych;
• lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwiczeń tzw. „siłownie na wolnym powietrzu”;
• ławeczki w parkach na skwerach, placach zabaw, na których są umieszczone opisy prostych ćwiczeń, które może wykonywać senior podczas odpoczynku w parku;
• opieki socjalnej (rozwój placówek opieki dziennej, rodzinne domy pomocy);
• udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego.
5. Opieka Urzędu Gminy na rzecz seniorów -wyznaczenie jednego dnia w kwartale, ( jeżeli będzie potrzeba raz miesiącu), kiedy opiekun z Urzędu Gminy będzie wysłuchiwał Seniorów z danej miejscowości ( nie tylko seniorów) w sprawach ich interesujących. Dla każdej miejscowości zostanie wyznaczony z UG Podgórzyn jeden z urzędników – tak zwany opiekun urzędowy, który raz w kwartale w wyznaczony miejscu w danej miejscowości, w godz. 15.30-17.30 będzie udzielał pomocy urzędowej dla ludzi, którzy z różnych przyczyn ( najczęściej zdrowotnych, brak transportu, inne ) nie mogą udać się osobiści do Gminy.  
6. Współpraca z GOPS w Podgórzynie w oparciu o Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Podgórzyn na lata 2017-2023, szczególnie w zakresie:  
• Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni – „Podstawowy efekt realizowanych działań to zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym przyjaznych form opieki i aktywnego spędzania czasu oraz możliwości włączenia się do życia społecznego.“
 Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2020 - określa kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w oparciu o diagnozę sektora ekonomii społecznej uwzględniając aktualny kontekst polityczny, społeczny i gospodarczy w Polsce i w Unii Europejskiej.
 Rządowym Programem Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 - Program zakłada włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów w aktywność społeczną w czterech sektorach:
• Edukacja osób starszych – poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób starszych, które zamierzają edukować się oraz rozwijać, przy wykorzystywaniu potencjału oraz kapitału, którym dysponują poszczególne osoby.
• Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową - aktywności osób starszych oraz włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych;
• Partycypacja społeczna osób starszych - działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
• Partycypacja społeczna osób starszych - zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych. Kluczowe znaczenie ma tutaj tworzenie lokalnych sieci wsparcia opartych na działaniach wolontariuszy w celu tworzenia środowiska samopomocy.
 Programem Operacyjnym „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”, POWER 2014-2020 – Jest jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014-2020. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem są reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.
7.. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy- stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi.
8. Przeprowadzenie badań dot. kondycji społecznej Seniorów gminy oraz ich potrzeb i oczekiwań we współpracy z wyspecjalizowanym ośrodkiem oraz uczelniami wyższymi ( studenci) funkcjonującymi we Wrocławiu ( w ramach pracy magisterskiej studentów Uniwersytetu Wrocławskiego):
• opracowanie ankiety adresowanej do seniorów i do instytucji zajmujących się sprawami seniorów;
• zebranie i analiza danych uzyskanych z ankiet;
• opracowanie wniosków i przekazanie ich merytorycznym podmiotom.

9. Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości, wzmacnianie poczucia własnej wartości u ludzi starszych i przyczynianie się do powrotu sensu i radości życia osobom osamotnionym, poprzez współpracę z mediami, szeroką informację o działaniach na rzecz seniorów i o działaniach samych seniorów w różnych sferach życia społecznego oraz przeglądy twórczości seniorów, w tym:
• włączanie się seniorów do organizacji i uczestnictwa w imprezach cyklicznych.

Dzień Współpracy Międzypokoleniowej
• w czasie takiego dnia odbywałyby się prelekcje dla seniorów oraz wiele wydarzeń artystyczno-kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych.

Dzień Seniora – SENIORIADA raz w roku
• inicjowanie przedsięwzięć w miesiącu październiku, który jest miesiącem osób starszych, w tym obchodów dnia osób starszych, który przez ONZ ustalony został na 1 października ( w pierwszy piątek każdego października, w 2017 roku 6.10).

Konkurs ,, Co mógłbym zrobić dla seniora w moim środowisku''- (działanie wpisane na stałe w szkołach)
• przygotować regulamin konkursu określający: cel konkursu, warunki uczestnictwa, termin realizacji, skład komisji, konkursowej, nagrody i wyróżnienia.

Międzypokoleniowe warsztaty komputerowe
• dążenie do odtworzenia i umacniania więzi międzypokoleniowej w relacjach DZIADEK - BABCIA – WNUCZEK- realizacja projektu w ramach, którego „WNUCZEK Z BABCIĄ I DZIADKIEM „ w ławce szkolnej - klasy gimnazjalne/ 8 klasy:
•    „Seniorzy, jako mentorzy dla Karier ludzi młodych”. „Seniorzy, jako mentorzy dla karier”, prezentuje liczne projekty, w ramach, których osoby starsze zobowiązują się do przygotowania i pomocy młodym ludziom w znalezieniu odpowiedniego zawodu oraz wspierania ich w jego zdobywaniu. Z kolei druga publikacja, „Dialog międzypokoleniowy – znaczenie dla spójności społecznej”, służy, jako przewodnik po sieci kontaktów międzypokoleniowych poza rodziną.
• wystosowanie pism do szkół, które posiadają bazę z propozycją współpracy, zaproszenie na sesję GRS;
• po uzyskaniu odpowiedzi - kontakt osobisty z dyrektorami lub opiekunami zajęć;
• wybranie chętnych uczniów i seniorów,
• ustalenie terminów spotkań.

10. Wspieranie działań na rzecz utworzenia „Mobilnego Centrum Aktywności Seniora”(świetlice wiejskie, sale widowiskowe, Gospodarstwa Agroturystyczne, (współpraca z UG, stowarzyszeniami, sołtysami - jednostki organizacyjnej działającej na rzecz seniorów, pozyskiwanie źródeł finansowania tego projektu oraz prowadzenie działań na rzecz pozyskania lokalu.
11. Podjęcie działań na rzecz stworzenia „Gminnej KARTY SENIORA”:
• wystąpienie do władz samorządowych gminy z inicjatywą o patronat nad tymi działaniami;

• organizacja cyklicznego konkursu z nagrodą o charakterze honorowym (statuetka oraz tytuł) – „Miejsce Przyjazne Seniorom”, „Firma przyjazna seniorom”. „ Przychodnie lekarskie”. Kapituła złożona z seniorów oraz ekspertów wybiera miejsce – bez barier dla osób starszych oraz firmę, która stwarza seniorom warunki do aktywnego uczestnictwa tej grupy w życiu społecznym, kulturalnym;

• pozyskanie partnerów – wystąpienie do firm, instytucji z prośbą o przystąpienie do „karty”; w ramach, której firmy świadczyłyby usługi dla seniorów po cenach promocyjnych lub bezpłatnie (np. udostępniając obiekty sportowe i rekreacyjne na aktywny wypoczynek, czy uprawianie sportów w różnych).

12. Wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozwoju i usprawnienia opieki lekarskiej nad seniorami, w tym:
• rehabilitacja osób starszych w domu, stan obecny, możliwości podniesienia jego poziomu;
• informowanie osób starszych o akcjach badań profilaktycznych prowadzonych przez placówki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne);
• „Gminny Informator dla Seniorów” - kompendium wiedzy o miejscach przyjaznych dla seniora - w zakresie zdrowia: punkty badań, punkty pomiarów ciśnienia, niższe ceny na leki dla seniorów, darmowy transport do lekarza, pierwszeństwo obsługi itd.;
• skrócenie oczekiwania na przyjęcia u specjalistów;
• prowadzenie przez lekarzy rodzinnych badań profilaktycznych osób starszych;
• szeroka informacja o środkach - z projektów- na wsparcie osób w wieku senioralnym w zakresie profilaktyki zdrowia – szeroko pojęta informacja;
13. Inicjowanie działań z zakresu edukacji osób starszych z różnych dziedzin, m.in. w zakresie „planowania” swojego okresu emerytalnego i niezależności ekonomicznej; dbałości o zdrowie poprzez wykłady, rozwijanie zainteresowań ,zajęcia komputerowe w sprawie korzystania z Internetu –np.”Zdobądź –e-umiejętności , zyskaj nowe możliwości”.
14. Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia projektu utworzenia punktu usług dla osób starszych poprzez wolontariat młodzieżowy, (organizacje harcerskie), gdzie w wachlarzu usług dostępnych będzie m.in.:
• pomoc w zakupach;
• wspólne wyjście do lekarza.

15. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, w tym:
• analiza zagrożeń osób starszych;
• realizacja programów profilaktycznych w stosunku do osób starszych w zakresie; samoobrony, unikania stania się ofiarą przestępstw, bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, prowadzonych przez: Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Propozycja ich udoskonalenia oraz zwiększenia kręgu dostępu do nich osób starszych;
• edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w finansach i innych sferach życia;
• poziom świadomości osób starszych w zakresie praw konsumenckich oraz sposobu ich ochrony i obrony przed oszustami, naciągaczami i domokrążcami, oferującymi" atrakcyjne ": przedmioty, usługi i pożyczki.
• propozycje poprawy wiedzy Seniorów o prawach konsumenta oraz o miejscach i zakresie specjalistycznej pomocy prawnej seniorom;
• bezpłatne poradnictwo prawne;

16. Udział w spotkaniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach podmiotów zajmujących się problematyką osób starszych. Inicjowanie takich spotkań – UTW.
17. Nawiązanie współpracy z Radami Seniorów funkcjonującymi w miastach i gminach partnerskich i innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów.
Uwagi:
Plan określa zadania na cały okres kadencji - może być aktualizowany i uzupełniany w bieżącej działalności Rady.
Opracowanie: Seniorzy z  GRS w Podgórzynie:
1. Zdzisław Ratajski-przewodniczący
2. Danuta Misztak- wiceprzewodnicząca
3. Aleksandra Krzyżyńska-  sekretarz
4. Teresa Kodź- członek  
5. Danuta Ślęzak- członek  
6. Marianna Kielesińska  
7. Kazimierz Hołyszkiewicz
Załączniki;
1.    Uchwała nr XXXVI/300/17 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 26 stycznia 2017roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/281/16 z dnia 19.12.2016 r. oraz o powołaniu Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie i nadanie jej statutu
2.    Załącznik nr 1. Statut Rady Seniorów Gminy Podgórzyn
3.    Wykaz gminnej Rady Seniorów w Podgórznie na lata 2017-2021
4.    Planowana zakres zadań dla członków GRS

 

 

 

Ogłoszenie

Gminna Rada Seniorów Podgórzyn ogłasza nabór do nowo-tworzonego zespołu ludowego . Osoby umiejące grać na różnych instrumentach muzycznych oraz chcące śpiewać w zespole proszone są o kontakt na numer tel: 604282370 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pierwsze spotkanie grupy nowo- tworzonego zespołu w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w Klubie Ekran w Miłkowie.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Przewodniczący GRS"

 

 

I obrady Gminnej Rady Seniorów


W dniu 20.06.2017r.  w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie miało miejsce pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów kadencji 2017 – 2020. Posiedzeniu przewodniczył zastępca Wójta Gminy Podgórzyn Pan Tomasz Szewczyk. W spotkaniu uczestniczyli; Danuta Misztak ze Staniszowa , Aleksandra Krzyżyńska z Sosnówki, Marianna Kielesińska z Miłkowa, Terasa Kodź z Podgórzyna , Danuta Ślęzak ze Ściegien, Kazimierz Hołyszewski z Zachełmia  oraz Zdzisław Ratajski z Marczyc. Każdy z uczestników zebrania miał okazję przedstawić się, dokonać autoprezentacji swojej osoby i działań podejmowanych na rzecz mieszkańców swojej miejscowości. W czasie obrad wyłoniono Zarząd Gminnej Rady Seniorów na lata 2017 – 2020. Na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów wybrany został Pan Zdzisław Ratajski, Wiceprzewodniczącym została Pani Danuta Misztak, zaś stanowisko Sekretarza objęła Pani Aleksandra Krzyżyńska.  

 

Spotkanie Gminnej Rady Seniorów


W dniu 4 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej- budynek nr 13 odbędzie się spotkanie  Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie w ramach którego zostanie przedstawiony:
1. propozycje planu działania na lata 2017-2021;
2. propozycje zadań dla członków GRS
3. propozycje inicjatywy PROJEKT INICJATYWY w ramach projektu LGD Partnerstwo Ducha Gór „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów”
Finansowanie z Rządowego Programu - ASOS 2014-2020 4. sprawy rożne Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów z Gminy Podgórzyn Zdzisław Ratajski - Przewodniczący GRS.

Z przyjemnością informujemy, że w okresie od 01.02.2017 r. do dnia 31.10.2018r. firma WYG Consulting Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 w Warszawie, realizuje na terenie Województwa Dolnośląskiego projekt pn. „91 NOWYCH FIRM – projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy w szczególnej sytuacji na rynku pracy” w ramach Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest utworzenie 91 trwałych miejsc pracy w wyniku przyznania osobom bezrobotnym bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pozostające bez zatrudnienia oraz spełniające łącznie poniższe kryteria:
Warunek A) zamieszkują na terenie jednego z powiatów: kłodzki, ząbkowicki, strzeliński, dzierżoniowski, wałbrzyski (ziemski), kamiennogórski, jaworski, złotoryjski, jeleniogórski (ziemski), lwówecki.
Warunek B) ukończyły 30 r. ż. i pozostają bez zatrudnienia (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo), znajdujące sie w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DUCH GÓR" WSPIERA LOKALNE FIRMY - FILM

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce miał miejsce VI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI NIEMIECKOJĘZYCZNEJ. Gościliśmy szkoły z  : Czernicy, Ściegien, Karpacza, Podgórzyna, Barcinka, Kowar nr 1, i   Tomaszowa Bolesławieckiego.

zdjecia Leszek Basiński

Informujemy, że w ramach krajowego ćwiczenia RENEGADE - SAREX w dniach 6 - 8 czerwca 2017r. (termin zapasowy 9 czerwca) mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie gminy Podgórzyn emitujące sygnał ogłoszenia i odwołania alarmu.

                                                        
Wójt Gminy - Mirosław Kalata

Wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą i przedsiębiorców. LGD Partnerstwo Ducha Gór
Zapraszamy na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, które zostały zaplanowane na początku czerwca 2017 – podczas spotkań zostaną podane szczegóły dotyczące warunków udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów.
LGD Partnerstwo Ducha Gór realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działanie LEADER. Udzielamy wsparcia na działania realizujące cele Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wsparcie mogą uzyskać osoby lub podmioty mieszkające lub zarejestrowane na obszarze gmin partnerskich: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba. Wniosek w ramach ogłoszonych konkursów mogą złożyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.
Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości:
Podejmowanie działalności gospodarczej – bezzwrotna premia – 80.000 zł. – pula wolnych środków 400.000 zł. (konkurs II poł. 2017) oraz pula wolnych środków 800.000 zł. (konkurs I poł. 2018)
Rozwój firmy – refundacja do 300.000 zł., pula wolnych środków 600.000 zł. (konkurs I poł. 2018)
Zapraszamy na spotkania informacyjne, doradztwo w biurze LGD oraz do kontaktu telefonicznego. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na naszej stronie: www.duchgor.org

Informujemy,  że w dniu 28 maja 2017 r. w godz. 12:00 - 16:00 odbędzie się IX  Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn w  kolarstwie szosowym w związku z tym będzie zamknięta dla ruchu kołowego trasa wyścigu:
Podgórzyn ul. Żołnierska – Nowa – Jana Pawła II Bojki - Żołnierska

Gorąco przepraszamy za utrudnienia !!!

ORGANIZATORZY
Tel.  607 49 57 37 –Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze

WIEDZA O ZAGROŻENIU – MNIEJSZE STRATY
Nadchodące miesiące letnie mogą obfitować w dni nadmiernie upalne. Wysoka temperatura to wciąż lekceważona przez ludzi przyczyna wielu dolegliwości, a nawet zgonu. Według raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej w latach 2000-2010 najwięcej zgonów nastąpiło na skutek fali upałów, które nawiedziły nasz kontynent. Najbardziej morderczy okres to rok 2003, kiedy to w Europie w wyniku udarów cieplnych zginęło ok. 35 tys. osób. Z kolei amerykańska instytucja zajmująca się środowiskiem - Earth Policy Institute podaje, że liczba ofiar mogła sięgnąć nawet 52 tysięcy. Podobne upały nie miały miejsca w Europie w ciągu ostatnich 500 lat.
Mitem jest to, że upał osiąga swoje apogeum w godzinach południowych. Otóż najwyższe temperatury w ciągu doby notowane są między godziną 15:00 a 18:00. Natomiast w okolicach południa mamy największe promieniowanie słoneczne, a więc największe dawki niebezpiecznych promieni ultrafioletowych, które docierają do naszej skóry.
Dlatego też, aby zachować bezpieczeństwo, przy przekroczeniu 30 stopni, powinniśmy ograniczać przebywanie w pełnym słońcu do minimum między godziną 10:00 a 18:00. Zwłaszcza dotyczy to osób starszych, dzieci i wszystkich cierpiących na choroby układu oddechowego i krążenia.
Mózg nie lubi upałów
Słońce na ogół kojarzy się z wakacyjną sielanką, relaksem i pozytywną energią. Jeśli sielanka zamienia się w piekło, a intensywna temperatura powoduje u ciebie dezorientację, nudności i intensywny ból głowy - uważaj, możesz mieć udar słoneczny. Czasem mogą to być także sygnały alarmujące o udarze mózgu. Ten pierwszy nazywany jest "letnim zabójcą", zaś drugi chorobą cywilizacyjną, która zbiera śmiertelne żniwo wśród coraz młodszych Polaków.
 
Udar cieplny, inaczej porażenie cieplne to efekt przegrzania organizmu. Z kolei udar słoneczny to węższe pojęcie, które dotyczy ściśle przegrzania na skutek zbyt długiego przebywania na słońcu. Promienie słoneczne padające na skórę głowy powodują przekrwienie mózgu i opon mózgowych. Intensywne słońce doprowadza do zaburzeń mechanizmów ośrodka termoregulacji, zaburzeń gospodarki elektrolitowej i odwodnienia organizmu. Udar słoneczny może nas zaatakować podczas np. zbyt długiego plażowania, zaś cieplny podczas przebywania w dusznym aucie, które stoi w korku.

Do głównych objawów udaru cieplnego należą: wzmożona potliwość, nudności, osłabienie organizmu, rumieńce na twarzy (w ciężkim przypadku bladość), niestabilny chód, bełkotliwa mowa, mroczki przed oczami, czasem utrata przytomności. Udar słoneczny obejmuje te objawy, natomiast dodatkowo u chorego występują: intensywny ból i zawroty głowy, gorączka, drgawki, przyśpieszone tętno, zwiotczenie mięśni, nienaturalnie sucha skóra, ogólne rozbicie psychiczne.
W razie zaobserwowania objawów udaru słonecznego należy usiąść w cieniu i podać chłodne napoje (bezalkoholowe). Jeśli stan chorego nie poprawia się lub wręcz pogarsza, np. chory traci przytomność to nie podawajmy napoju, ale starajmy się ochłodzić jego ciało kostkami lodu lub strumieniem wody. Ułóżmy go w pozycji bocznej i wezwijmy pomoc medyczną.
 
Na szczęście ryzyko udaru cieplnego oraz udaru słonecznego można znacznie zmniejszyć, unikając sytuacji, które powodują przegrzanie i nasłonecznienie oraz nawadniając regularnie organizm. Szczególnie powinni uważać ludzie osłabieni, w podeszłym wieku oraz dzieci. Oznak porażenia cieplnego nie powinno się lekceważyć tym bardziej, że niektóre z nich mogą przypominać objawy wylewu krwi do mózgu.

Udar mózgu - warto wiedzieć

Udar mózgu jest niezwykle groźnym schorzeniem na tle neurologicznym. W tym przypadku jego powstanie jest znacznie bardziej skomplikowane niż w przypadku udaru słonecznego, wywoływanego przez wysoką temperaturę, której możemy unikać. Ponad 80 proc. udarów to udary niedokrwienne. Mają one taki sam mechanizm powstawania jak zawał serca - skurcz lub zator naczynia powoduje niedokrwienie i niedotlenienie tkanek. Pozostałe to udary krwotoczne (wywołane wylewem krwi do mózgu, stąd potoczna nazwa wylew). Te ostatnie w swoim przebiegu często przypominają inne jednostki chorobowe, choćby udar słoneczny.


Informacja o spotkaniach w gminach dla przedsiębiorców - czerwiec 2017
Informujemy, że spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców zostały zaplanowane na czerwiec 2017 r.

Spotkania będą odbywały się w poszczególnych gminach, w różnych terminach. Tematyka  każdego ze spotkań będzie taka sama, dlatego też istnieje możliwość wyboru najbardziej dogodnego dla Państwa terminu spotkań.

Tematyka spotkań: Zasady przyznania pomocy, Lokalne Kryteria Wyboru

Spotkania odbywać się będą w godzinach 14.00-16.00

01.06.2017 – Wieża Widokowa w Radomierzu, Radomierz 60

02.06.2017 – Piechowice, Urząd Miasta, ul. Żymierskiego 49

05.06.2017 – Kowary, Urząd Miasta, ul. 1 maja 1 b

06.06.2017 – Mysłakowice, GOK, ul. Daszyńskiego 29

07.06.2017 – Karpacz, Urząd Miasta, ul. Konstytucji 3 maja 54

08.06.2017 – Podgórzyn, CAS POGÓRZE, ul. Żołnierska 13

09.06.2017 – Szklarska Poręba, MOKSiAL, ul. Słowackiego 13

V Półmaraton Jeleniogórski i Jeleniogórska Dziesiątka - Jelenia Góra, 1 maja 2017r.
Utrudnienia w ruchu.
W związku z rozgrywanym 1 maja 2017r. w Jeleniej Górze i miejscowościach Zachełmie, Podgórzyn, Marczyce, Sosnówka, Staniszów V Półmaratonem Jeleniogórskim i V Jeleniogórską Dziesiątka wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu na trasie biegu oraz skrzyżowaniach w obrębie trasy biegu.
TRASA BIEGU:

 

Sezon 2017 w Ogrodzie Japońskim startuje w weekend majowy.
Serdecznie zapraszamy od 29 kwietnia.
1 i 3 maja w godzinach od 12:00 do 14:00 na terenie ogrodu oraz wystawy spotkać będzie można spacerującego samuraja w bojowej zbroi z epoki Edo.
Zapraszamy

Poszukujemy osoby otwartej pełnej entuzjazmu, kreatywnej i lubiącej zabawy z dziećmi na stanowisko: pedagog, animator zabaw dla dzieci
Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć edukacyjnych
Wykształcenie: wyższe
Umiejętności i uprawnienia:
Wykształcenie - osoba może być w trakcie studiów pedagogicznych. Doświadczenie zawodowe mile widziane. Dobry kontakt z dziećmi, kreatywność. Praca na pół etatu (od pon. - pt.).
aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
Miejsce pracy: Centrum Aktywności Społecznej „ Pogórze” w Podgórzynie,
ul. Żołnierska 13
Podstawa wykonywania pracy: Umowa zlecenie
Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV ze zdjęciem w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (sekretariat) w godz. 8.00-15.00 lub o przesłanie mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące Dobrych Praktyk:
11.05.2017, godz. 12.00-14.00 – szkolenie dotyczące ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu
Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
11.05.2017, godz. 14.00-16.00 – szkolenie dotyczące stosowania rozwiązań innowacyjnych
Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)
OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

LGD Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza na Spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Organizacji Pozarządowych dotyczące:
PROJEKTÓW GRANTOWYCH

24.04.2017, godz. 12.00-14.00 – Zasady przyznania pomocy, Wniosek o przyznanie pomocy
Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
24.04.2017, godz. 14.00-16.00 – Lokalne Kryteria Wyboru
Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Spotkania odbędą się w Podgórzynie w CAS POGÓRZE, przy ul. Żołnierskiej 13 (obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych)

OBOWIĄZUJĄ ZGŁOSZENIA NA ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH!

Zapraszamy na Konferencję Inaugurującą Projekt "Gminne Rady Seniorów Powiatu Jeleniogórskiego"
LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza na konferencję inaugurującą projekt "Gminne Rady Seniorów powiatu jeleniogórskiego"
W dniu 26. kwietnia 2017 r. w Mysłakowicach w Gminnym Ośrodku Kultury, w godzinach 10.00-14.00
W programie:
1. Dobre przykłady Rad Seniorów i inicjatyw seniorów w świecie, w Polsce, na Dolnym Śląsku i na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór.
2. Doświadczenia ze zrealizowanego projektu w 2016 r. "Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów"
3. Co mamy do zrobienia w 2017 r. w aktualnym projekcie
Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję telefonicznie 75 644 21 65 lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapewniamy najwyższej jakości catering z produktów lokalnych.
Zapewniamy transport dla grup seniorów z każdej gminy.

GMINNE RADY SENIORÓW W PIGUŁCE

Wielki sukces w Ogólnopolskim Konkursie „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?” Marceliny Lasoty, mieszkanki Ścięgien i uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze (województwo dolnośląskie). Marcelina została zwyciężczynią w kategorii FILM w ramach Dnia Przedsiębiorczości. Warto nadmienić, że w 13. edycji uczestniczyło 699 szkół, 36 486 uczniów oraz 14 836 firm i instytucji. Konkurs ten objęty był honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a Gala Przedsiębiorczości i rozdanie nagród miało miejsce w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy wystawcom i odwiedzającym kiermasz za przybycie...
Mamy nadzieję,że spędziliście miło czas... że spotkaliście sasiada,który tu przybył, że spodobała Wam się twórczośc i propozycje wielkanocne, że baby i biała kiełbasa smakowały .... że jazda konna była atrakcja ,a kowale z Polski
i Czech zaciekawili odwiedzajacych...
Gospodarze Chybotka

BUDOWA RUROCIĄGU WODOCIĄGOWEGO  - OBWIESZCZENIE

W piątek 07.04.2017r. obsługa kasowa w Urzędzie Gminy w Podgórzynie czynna będzie do godziny 13:00.

02 kwietnia odbył się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej kiermasz wielkanocny. Uczniowie przygotowali kolorowe ozdoby wielkanocne, rodzice upiekli pyszne ciasta, a nauczyciele zorganizowali warsztaty dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszył się stół degustacyjny z wyszukanymi potrawami wielkanocnymi. Dziękujemy wszystkim sponsorom i rodzicom zaangażowanym w przygotowanie kiermaszu.​

Szanowni Państwo,
jak już wcześniej informowaliśmy Gmina Podgórzyn uczestniczyła w projekcie realizowanym przez LGD „Partnerstwo Ducha Gór” wraz z gminami partnerskimi pn. „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów”, dofinansowanym ze środków Programu ASOS 2014-2020.
Projekt był realizowany na obszarze gmin powiatu jeleniogórskiego i zakładał przygotowanie środowisk senioralnych oraz samorządów lokalnych do powołania Gminnych Rad Seniorów.
Projekt rozpoczęła konferencja inaugurująca tworzenie Rad. Następnie w każdej gminie/mieście odbyła się debata w zakresie tworzenia Rad Senioralnych lub Forum Seniorów oraz 3 spotkania animacyjne w celu przygotowania procesu ich tworzenia i działania. W ramach projektu na ich terenie dofinansowane zostało wydarzenie promujące i inaugurujące zawiązanie Forum Seniorów. W naszej Gminie w miejscowości Podgórzyn wykonano Skwer Seniora "Pod Muflonem"
Seniorzy z terenu gmin powiatu jeleniogórskiego (w tym z terenu naszej gminy) pojechali również na wizytę studyjną do Żmigrodu, aby zobaczyć, jak działają modelowe Rady Seniorów w Żmigrodzie i Wińsku, i usłyszeć o ich doświadczeniach, trudnościach, sukcesach, przyjętych rozwiązaniach w codziennym działaniu.
Z dumą możemy się pochwalić, że w naszej gminie, jako pierwszej, została podjęta Uchwała Rady Gminy Podgórzyn nr XXXIV/281/16 z dnia 19.12.2016r. ws. powołania Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie oraz nadania jej statutu i nr XXXVI/300/17 z dnia 26.01.2017r. ws. uchylenia Uchwały nr XXXIV/281/16 z dn. 19.12.2016r. oraz powołaniu Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie i nadania jej statutu.
W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia przez Wójta Gminy Podgórzyn naboru kandydatów do tejże Rady.
Bardzo się cieszymy, że w naszej gminie powstaje Gminna Rada Seniorów, która będzie zrzeszać i reprezentować potrzeby i interesy osób starszych, jednocześnie integrować i pobudzać je do aktywności obywatelskiej oraz włączać w życie publiczno-społeczne Gminy.
Informacje o realizacji projektu oraz aktualności związane z działaniem Gminnych Rad Seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej znajdą Państwo na stronie facebook: Gminne rady seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej.

Więcej informacji na stronie - Gminne Rady Seniorów

Wójt Gminy Podgórzyn ogłasza przetarg na sprzedaż "gimbusa" szczegóły w ogłoszeniu - OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 - WYNIKI

Dziedzictwo kulturowe - ogólne informacje

Formularz zgłoszeniowy

 

INFORMACJA OGÓLNA - GRANTY

INFORMACJA O SZKOLENIU - 1

INFORMACJA O SZKOLENIU - 2

INFORMACJA DOBRE PRAKTYKI

SZKOLENIE NGO - INNOWACJE

SZKOLENIE NGO - ŚRODOWISKO

Znaleziono psa - właściciela lub osobę chcącą przygranąć czworonoga prosimy o kontakt - Pani Sylwia Nowak tel. 602 611 343 lub opiekun tymczasowy 515 817 132.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniaina kultury fizycznej w Gminie Podgórzyn w 2017 roku.

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

pobierz

Informujemy, że na stronie LGD Partnerstwo Ducha Gór zamieszczone zostały wyniki oceny wniosków, dokananej przez Radę LGD z dnia 16.01.2017 r.. Wnioski zostały złożone w ramach naborów 1/2016 (podejmowanie działalności gospodarczej) oraz 2/2016 (rozwój działalności gospodarczej). http://www.konkursy.duchgor.org/pl/385/

więcej

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Podgórzynie informuje, że w związku z usuwaniem awarii  na sieci wodociągowej w miejscowości Sosnówka  w dniu  19 stycznia 2017 r. została wstrzymana dostawa wody. Przewidywany czas usunięcia awarii planowany jest na godz. 18:00. ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WYCINANIE DRZEW - INFORMACJA

Więcej infomracji na stronie Wojewody Dolnośląskiego - INFORMACJA

Informujemy, że do 31.01.2017r przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016.

DRUK OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

W Zachełmiu w okolicach Hotelu Concordia błąkają się dwa psy. Osoby znające właściciela lub chcące adoptować psy prosimy o kontakt 75 75 48 130.

Informacja Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji - INFORMACJA

22 grudnia, na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, miało miejsce uroczyste przekazanie nowego samochodu dla dzielnicowych dbającyh o bezpieczeństwo na terenie Gminy Podgórzyn. Zakup nowego radiowozu finansowany był z środków Gminy Podgórzyn oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie na nasz Bożonarodzeniowy Kiermasz i za zakupy wykonanych przez nas ozdób,kartek,stroików,obrazów,wypieków i prześlicznych Aniołów.

Mamy nadzieję,że dzięki nim ten świateczny czas upłynie Wam we wspaniałej atmosferze pełnej rodzinnego ciepła i spokoju.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Podgórzynie informuje, że w związku z usuwaniem awarii  na sieci wodociągowej w Miłkowie  w dniu  16 grudnia 2016r. została wstrzymana dostawa wody. Przewidywany czas usunięcia awarii planowany jest na godz. 15:00. ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.