Spis treści

OD 1 LIPCA 2013 R.  W GMINIE PODGÓRZYN  ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ  NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

W związku z tym przekazujemy Państwu informację dotyczącą uchwał podjętych przez Radę Gminy Podgórzyn, które określają sposób działania umożliwiający realizowanie zadań wynikających z ustawy.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostosowuje przepisy  w  Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Do  30  czerwca 2013 r.  gminy  mają  obowiązek  wprowadzić  nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Jego istota polega na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. 

 • Link do tematycznej strony Ministerstwa Środowiska po kliknięciu www oraz www
 • Link do tematycznej strony Związku Gmin Karkonoskich po kliknięciu więcej :www
 1. KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, POSIADAJĄCY SAMODZIELNĄ UMOWĘ Z FIRMĄ WYWOZOWĄ, POWINIEN PAMIĘTAĆ O ROZWIĄZANIU TEJ UMOWY ZE SKUTKIEM NA  DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU
  Wzór wypowiedzenia umowy - wzór pisma 

 2. Pliki do pobrania :
  - ULOTKI INFORMACYJNE (PDF) – załącznik nr 1, 2 i 3
  - INFORMACJA dot. nowego systemu odpadowego - załącznik    - WZÓR wypowiedzenia dotychczasowej umowy - załącznik
  - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI - załącznik     -  Harmonogram wywozu nieczystości -lipiec 2016 - czerwiec 2017  - mpgk - simeko- harmonogram odbioru punktów selektywnej zbiórki odpadów (tzw. gniazd) - załącznik  - informacja dotycząca wywozu gabarytów - załącznik  - harmonogram przyjmowania odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie zakładu usług komunalnych Związku Gmin Karkonoskich w Ściegnach - Kostrzycy - złącznik - numer konta -  załącznik - informacja firmy SIMEKO - załącznik, zbiórka odpadów wilkogabarytowych - załącznik
 1. DEKLARACJA do pobrania dla mieszkańców gminy Podgórzyn  :
  1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. deklaracja
  •  OBJAŚNIENIA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI  - załącznik  2) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.- deklaracja
  •  OBJAŚNIENIA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI  - załącznik
   
 2. Rada Gminy Podgórzyn podjęła następujące uchwały dot. sposobu funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:                                                                                                                                                                               Uchwała nr XXVII/219/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Załącznik                                                                                                                                                                                                         Uchwała nr XXVII/218/2016 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Podgórzyn -                                             Uchwała nr XXVII/217/16 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - Załącznik                                                                           Uchwała nr XXVII/216/16 - w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - Załącznik                                                                                                                              
  Uchwała  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr XXVIII/229/13 z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - załącznik
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr XXVIII/229/13 z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościw sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn Nr  XXVIII/229/13 z dnia 04 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez  właściciela nieruchomości - załącznik 
  •  Uchwała Nr XXV/196/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - załącznik
  •  Uchwała Nr XXV/197/12 Rada Gminy Podgórzyn  z dnia 28 grudnia 2012  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - załącznik
  •  Uchwała Nr XXVIII/226/13 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty - załącznik
  •  Uchwala Nr XXVIII/227/13 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn - załacznik
  •  Uchwala Nr XXVIII/228/13 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. - załącznik
  •  Uchwala Nr XXVIII/229/13 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. - załącznik

 3.  Utrzymanie czystości i porządku w gminie
 • Rejestr Działalności Regulowanej Odbioru Odpadow Komunalnych - pobierz
 • Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru - pobierz
 • Wniosek o wpis do rejestru - pobierz
 • wykaz jednostek posiadających zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych - pobierz
 • wykaz jednostek posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych - pobierz