i

 

POSIEDZENIE KOMISJI ADMINISTRACYJNEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
21  lutego 2019 r. godz. 10.00, Biuro Rady w Podgórzyn ul. Żołnierska 14

Tematy:
1)    Wydanie opinii na temat sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie za 2018 r.
2)    Wydanie opinii na temat sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Podgórzyn w 2018 r .”
3)    Wydanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn (dokumenty w załączeniu).
4)    Wydanie opinii na temat pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zapewnienie warunków do osiedlenia się Polaka mieszkającego w Kazachstanie (dokumenty w załączeniu).
5)    Sprawy różne.

załaczniki

23 stycznia 2019 r. w godz. od 11.00 do 13.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Jeleniogórskiego w ramach pomocy Rady Powiatu.
Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali:Bartosz Polaczek Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn oraz zainteresowani Radni Gminy Podgórzyn.

W załączeniu przesyłam projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Podgórzyn na Sesję w dniu 30.01.2019 r. Projekt został zaakceptowany przez Panią Mecenas.

pobierz załączniki

1.    Korekta programu,
2.    projekty uchwał.

pobierz

Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn informuję, że 28 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w auli Szkoły Podstawowej w Podgórzynie odbędzie Sesja Nr VI.
W załączeniu porządek obrad i projekty uchwał. - więcej

Tematy:

 1.  Wydanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcie do majątku Gminy  Podgórzyn od Starostwa Powiatowego prawa własności  działek nr 376/2 i 376/3  w Miłkowie  z przeznaczeniem pod drogę.
 2. Wydanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie przeznaczenie do sprzedaży z majątku Gminy Podgórzyn działek nr 389/16, 389/17 i 389/18 obręb Miłków w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Wydanie opinii na temat wniosku p. Moniki Kowal  o poszerzenie drogi dojazdowej do działki nr 369/2 obręb Podgórzyn.
 4. Wydanie opinii na temat wniosku p. Kamila Nanowskiego Marczyce 47 o dzierżawę  części działki nr 111 Marczyce o powierzchni  130m2 na cele rolne i powierzchni 32m2  cele nierolne. Powierzchnia działki 1.100m2 w dzierżawie 275m2.
 5. Wydanie opinii na temat deklaracji użytkowania działki nr 55 obręb Miłków z wnioskami o zawarcie umów dzierżawy:
  -    Wojciech Szulc Miłków 47/1 – pod pomieszczenie gospodarcze 27,58m2 pod stanowisko parkingowe 52,87m2,
  -    Remigiusz Bibik Miłków 47/3 – pod ogród przydomowy 190m2 pod stanowisko parkingowe  30 m2.
 6. Sprawy różne.

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam dodatkowe dwa projekty uchwał zgłoszone przez Wójta Gminy Podgórzyn na posiedzenie Komisji Administracyjnej i Spraw Społecznych w dniu 30.01.2019 r. godz.9.00:
1.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2.    Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

pobierz załączniki

Szwnowni Państwo,
W imieniu Bartosza Polaczka Przewodniczącego Rady Gminy Podgórzyn informuję, że 01.02.2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Podgórzyn w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi dot. zorganizowania przetargu na odbiór odpadów komunalnych na 2019 r. dot. Worków do segregacji odpadów.

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam poprawiony przez Panią Mecenas projekt uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej na posiedzenie Komisji Administracyjnej i Spraw Społecznych w dniu 30.01.2019r. godz.9.00.

pobierz załączniki

Aby zobaczyć tą cześć materiału należy posiadać specjalny login i hasło do strony.

Jeśli posiadasz takie dane zaloguj się używając wskaźnika po prawej stronie.

 

 • Ostatnia aktualizacja - 2019-02-21

Szanowni Państwo,
W imieniu Bartosza Polaczka Przewodniczącego Rady Gminy Podgórzyn informuję, że 30 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 odbędzie się Sesja Nr V Rady Gminy Podgórzyn.
W załączeniu przesyłam:
1.    Porządek obrad Sesji Nr V – 30.01.2019 r.
2.    Projekt uchwały w sprawie opłaty na korzystanie z wychowania przedszkolnego.
3.    Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki na 2019 r.
4.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marczyce.
5.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głębock.
6.    Projekt uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Podgórzyn w Zgromadzeniu ZGK.
7.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 r.
8.    Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata na Konferencję Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.


Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Podgórzyn prześlę po zatwierdzeniu przez Panią Mecenas.

pobierz załączniki

Tematy:
1)    Wydanie opinii na tematy zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2)    Wydanie opinii na temat pisma z OSP Podgórzyn w sprawie dotacji z budżetu Gminy Podgórzyn w wysokości 13.000,00 zł (pismo w załączeniu).
3)    Sprawy różne.

 

pobierz