W dniu 10.11.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie odbyło się trzecie zebranie zespołu do spraw transportu publicznego. W pracach Zespołu ze strony Urzędu udział wzięła Pani G. Pawlikowska – Sekretarz Gminy Podgórzyn.Przedmiotem spotkania były:

 1. zgłoszone do Urzędu drogą email uwagi do projektu firmy @bditus z Wrocławia przez Panów A. Motylskiego i Z. Wróblewskim z miejscowości Staniszów (emal z dnia 6.11.2011 r. ),
 2. sprawa załatwienia email przekazanego przez Pana K. Plichtę dotycząca rozkładu jazdy autobusów MZK (mail z dnia 9.11.2011 r. wersja F).

Pan Z. Ratajski sołtys miejscowości Marczyce poinformował o konieczności dostosowania usługi transportu zbiorowego do rzeczywistych potrzeb oraz możliwości finansowych gminy. Poszczególni Członkowie Zespołu wyrazili pogląd, że nadal istnieje zasadność ograniczenia kursów z uwagi na niewielką ilość podróżnych. Przedstawiciel Zachełmia zaproponował likwidację jednego kursu z obecnego rozkładu z uwagi na brak zainteresowania tą usługą przewozową.  Pan M.. Mogilski oraz Pani A. Respondek wyrazili duże obawy, co do zainteresowania mieszkańców Ścięgien i Miłkowa komunikacją MZK . Pan K. Plichta poinformował, że z jego obserwacji wynika , że na wiele porannych kursów autobusu linii „4” jest mało chętnych osób , szczególnie w dni wolne. Zespół ustalił termin kolejnego spotkania na dzień otrzymania informacji z MZK o możliwości wykonania usługi według zasad określonych w zmienionym rozkładzie jazdy projektu autorstwa K. Plichty po uwzględnieni uwag Członków Zespołu.
Na tym spotkanie zostało zakończone.

 

W dniu 3.11.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie odbyło się drugie zebranie zespołu do spraw transportu publicznego. W pracach Zespołu ze strony Urzędu udział wzięli: Pan Marek Piwowarski – Z-ca Wójta i Pani Grażyna Pawlikowska – Sekretarz Gminy Podgórzyn.Przedmiotem spotkania było omówienie dwóch koncepcji funkcjonowania transportu publicznego, w tym firmy @bditus z Wrocławia i Pana Kazimierza Plichty.Zespół zapoznał się z prezentacjami multimedialnymi obu koncepcji. Zespół ustalił datę kolejnego spotkania na dzień 10.11.2011 r. Na tym spotkanie zostało zakończone.

W dniu 25.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie odbyło się pierwsze zebranie zespołu do spraw transportu publicznego. Do pracy w zespole zaproszono wszystkie chętne osoby z 10 miejscowości gminy Podgórzyn. Ogłoszenie o naborze osób chętnych do prac w Zespole zostało  opublikowane na stronach Gminy Podgórzyn oraz przekazane na sesji Rady Gminy Podgórzyn. W pracach zespołu w dniu 25.10.2011 r. oprócz osób zgłoszonych wzięli udział: Pani Halina Klepka – Przewodnicząca Rady Gminy Podgórzyn, Pan Marek Piwowarski – Z-ca Wójta i Pani Grażyna Pawlikowska – Sekretarz Gminy Podgórzyn. Przedmiotem spotkania było:

 • zapoznanie uczestników z prawno-finansowymi uwarunkowaniami związanymi z transportem publicznych świadczonym przez MZK Spółka z o.o. na terenie gminy Podgórzyn,  w tym:
 1. Forma prawna działania MZK jako zakładu budżetowego i Spółki (uprawnione organy do ustalania wiążących decyzji, ),
 2. Różnica pomiędzy zasadami finansowymi w zakładzie budżetowym i Spółce.
 3. Sytuacja Spółki MZK w zakresie ubiegania się o zamówienie publiczne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ewidencja przychodów i kosztów z poszczególnych działalności w Spółce.
 • omówienie funkcjonowania Porozumienia Komunalnego,
 • przedstawienie przez Pana Kazimierza Plichtę – Radnego ogólnych założeń projektowych złożonej propozycji nowego rozkładu jazdy oraz drugiej propozycji z firmy  @bditus z Wrocławia omówionej przez Pana Bartłomieja Wieczorka – Sołtysa z Borowic,
 • ustalenie daty kolejnego spotkania zespołu na dzień 3.11.2011 r. oraz określenie tematów będących przedmiotem spotkania, tj. szczegółowe omówienie dwóch ww. propozycji.
  Na tym spotkanie zostało zakończone.