W dniu 25.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Podgórzynie odbyło się pierwsze zebranie zespołu do spraw transportu publicznego. Do pracy w zespole zaproszono wszystkie chętne osoby z 10 miejscowości gminy Podgórzyn. Ogłoszenie o naborze osób chętnych do prac w Zespole zostało  opublikowane na stronach Gminy Podgórzyn oraz przekazane na sesji Rady Gminy Podgórzyn. W pracach zespołu w dniu 25.10.2011 r. oprócz osób zgłoszonych wzięli udział: Pani Halina Klepka – Przewodnicząca Rady Gminy Podgórzyn, Pan Marek Piwowarski – Z-ca Wójta i Pani Grażyna Pawlikowska – Sekretarz Gminy Podgórzyn. Przedmiotem spotkania było:

  • zapoznanie uczestników z prawno-finansowymi uwarunkowaniami związanymi z transportem publicznych świadczonym przez MZK Spółka z o.o. na terenie gminy Podgórzyn,  w tym:
  1. Forma prawna działania MZK jako zakładu budżetowego i Spółki (uprawnione organy do ustalania wiążących decyzji, ),
  2. Różnica pomiędzy zasadami finansowymi w zakładzie budżetowym i Spółce.
  3. Sytuacja Spółki MZK w zakresie ubiegania się o zamówienie publiczne w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Ewidencja przychodów i kosztów z poszczególnych działalności w Spółce.
  • omówienie funkcjonowania Porozumienia Komunalnego,
  • przedstawienie przez Pana Kazimierza Plichtę – Radnego ogólnych założeń projektowych złożonej propozycji nowego rozkładu jazdy oraz drugiej propozycji z firmy  @bditus z Wrocławia omówionej przez Pana Bartłomieja Wieczorka – Sołtysa z Borowic,
  • ustalenie daty kolejnego spotkania zespołu na dzień 3.11.2011 r. oraz określenie tematów będących przedmiotem spotkania, tj. szczegółowe omówienie dwóch ww. propozycji.
    Na tym spotkanie zostało zakończone.