zebranie 11 1Dnia 11 wrzesnia 2018r. o godz. 10:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, odbyło sie spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Referatu Rozwoju, Oświaty i Kadr Gminy Podgórzyn w osobach: Pani Magda Fiałka-Linke oraz Pani Anna Gliwa.

AutokarW dniach 11-14 .04 2019 roku organizowana jest wycieczka Seniorów z Gminy Podgórzyn do Sandomierza, Zamościa i Łańcuta.

Rada SeniorówW dniu 8 października 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 odbędzie się otwarte zebranie Rady Seniorów Podgórzyn w sprawie:

  1. Organizacji Balu Seniora w DK Ekran w Miłkowie.
  2. Święta niepodległości w Gminie Podgórzyn.
  3. Udziału w Senioraliach w Jeleniej Górze w dniu 6 października
  4. Sprawy różne Serdecznie Zapraszam w Imieniu Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn

nr 1 mini

W dniu 5 lipca 2019 roku w Domu Kultury Ekran w Miłkowie Rada Seniorów Gminy Podgórzyn przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Miłkowianie” z Miłkowa miała przyjemność już nie po raz pierwszy gościć Seniorów – tym razem z gminy Rudna, Miłkowice, Chojnów i Wisznia z powiatu legnickiego w liczbie około 20 osób.

PROTOKÓŁ nr 4
Ze spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 05.09. 2017 roku
W spotkaniu wzięło udział 16 osób w tym wszyscy członkowie GRSP
Zebranie GRSP podzielono na dwa etapy, w tym w I etapie od godz. 10.00, który odbył się w Centrum Aktywności Społecznej, a druga część w Sali Komputerowej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie dotyczył szkolenia komputerowego prowadzonego przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór.
Porządek Zebrania:
1.    Organizacja zespołu wokalno-estradowego pod patronatem GRSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Miłkowianie” z siedzibą w Domu Kultury w Miłkowie. Dyskusja na temat pisma do Wójta Gminy i Rady Gminy Podgórzyn- jak w załączniku.
2.    Certyfikat dla dziewięćdziesięciolatków w Gminie Podgórzyn.
3.    Organizacja Andrzejek w dniu 25.11.2017( nie rozpatrywano)
4.    Projekt pn: „Głos Seniora” połączony z poczęstunkiem.
5.    Sprawy różne
Plan spotkania / zebrania został zaaprobowany jednogłośnie przez wszystkich uczestników spotkania.
Na początku spotkania animator z Ducha Góra Pani Małgorzata Pakosz zapoznała uczestników szkolenia z ankietą oraz omówiła treść sprawozdania związanego z realizacją projektu Gminnej Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim, które realizuje nasza grupa pn: Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”.
Ad 1.Przewodniczący GRSP przedstawił propozycje w sprawie działania nowotworzonego zespołu wokalno-instrumentalnego działającego przy Domu Kultury w Miłkowie. Kapelmistrzem oraz instruktorem zespołu zobowiązał się Pan Czesław Łozowski z Miłkowa, który przez całe swoje życie był związany z muzyką i jest w stanie poprowadzić taki zespół przy pomocy Rady, stowarzyszenia z Miłkowa i Władz Gminy Podgórzyn. W tej chwili do zespołu zgłosiło się 6 instrumentalistów w tym:
-Józef Karwowski- akordeonista ze Ściegien Tel: 604470639
-Franciszek –Szaciłło Kulikowski- perkusista ze Ściegien , Tel: 692400943
Do zespołu zgłosiło się także kilka pań, które chciałby śpiewać w tym: Krystyna Krawczyk ze Staniszowa –tel: 721321088 oraz Krystyna Izdebska z Miłkowa –tel: 608183192
Zdzisław Ratajski przeczytał propozycję uchwały oraz pisma do Wójta Gminy Podgórzyn w sprawie: udostępnienia Domu Kultury w Miłkowie dla Zespołu instrumentalno- wokalnego działającego przy GRSP. Uchwała nr 2/ GRSP/2017 oraz treść pisma zostały zaaprobowane przez uczestników spotkania – jak w załączniku.
Pan Czesław Łozowski zaproponował by faza organizacji zespołu – wokalistów –ograniczyć do przesłuchania kandydatów. Istnieje pilna potrzeba zakupu niektórych instrumentów i nagłośnienia dla potrzeb zespołu i wyposażenia Domu Kultury w Miłkowie..
W tej sprawie przewodniczący zaproponował, by w piśmie do Władz Gminy ująć też sprawy związane z zaplanowaniem w przyszłorocznym budżecie na 2018 - pozycji dotyczącej zakupu i wyposażenia w sprzęt dla potrzeb Zespołu oraz działania GRSP.
Ustalono, że najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się w dniu 07-09-2017 rok o godz. 17.00 w Domu Kultury w Miłkowie.
Ad 2. Certyfikat dla Jubilatów, którzy urodzili się w 1927 roku ( 90 –tków) zostanie wręczony przez Członków i sołtysów dla tych mieszkańców, którzy w tym roku ukończyli 90 lat i więcej. W tej sprawie przewodniczący podejmie działania, aby takie dokumenty zostały sfinansowane i opracowane przez Urząd Gminy Podgórzyn, a zakupione za fundusze GOPS.
W toku dyskusji nad nadawaniem Certyfikatu ustalono, że w tym roku taki dokument zostanie wręczony, wszystkim tym mieszkańcom Gminy Podgórzyn, którzy ukończyli 90 lat i więcej, zaś od 2018 roku tylko tym , którzy w następnych latach będą obchodzili okrągłą rocznicę urodzin 90 –lat. Przewodniczący zobowiązał wszystkich uczestników spotkania, że nazwiska tych osób zostaną podane przewodniczącemu do dnia 8.09.2017 rok.
Ad 4. Uroczyste wręczenie skrzynek w ramach realizacji Mikroinicjatywy w ramach projektu pod nazwą Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie odbędzie się w dniu 14 października 2017 roku od godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie.
Podczas tej uroczystości związanej z wręczeniem skrzynek i poczęstunkiem obsługę muzyczną zapewni nam Pan Czesław Łozowski.
Do przygotowania poczęstunku zobowiązała się Teresa Kodź, zaś przygotowanie pomieszczenia i zapewnienia odpowiednich warunków będziemy prosili Władze Gminy Podgórzyn. Na uroczystość zostaną zaproszeni:
- władze Gminy Podgórzyn wraz z członkami Rady Gminy;
- Referat Promocji Rady Gminy;
-sołtysi z gminy Podgórzyn;
- członkowie GRSP i jej sympatycy;
- Dorota Goetz i animator.
Ad 5. Na zakończenie tej części spotkania animator przeprowadził ankietę dotyczącą szkolenia Gminnej Rady Seniorów.
W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty komputerowe, prowadzone przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór. Ustalono, że trzecie spotkanie przy komputerze odbędzie się w dniu 12 09. 2017 w Sali Komputerowej w Szkole
Podstawowej w Podgórzynie od godz. 11.30.
Na tym zakończono spotkanie.
Załączniki:
1.    Uchwała Rady Seniorów Podgórzyn nr 2/GRSP/2017
2.    Pismo do Wójta Gminy i Rady Gminy w sprawie działalności Domu Kultury w Miłkowie dla potrzeb Seniorów i Zespołu wokalno-instrumentalnego
3.    Wzór Certyfikatu dla 90 latków .
Protokolant                                                                               Przewodniczący
Aleksandra Krzyżyńska                                                             Zdzisław Ratajski
Pod protokółem podpisali się wszyscy uczestnicy spotkania

 

PROTOKÓŁ nr 3
Ze spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 08.08.2017 roku
W spotkaniu wzięło udział 10 osób w tym 5 członków GRSP
Zebranie GRSP podzielono na dwa etapy, w tym w I etapie od godz. 10.00, który odbył się w Sali komputerowej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie dotyczył szkolenia komputerowego prowadzonego przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór.
I Etap: godz. 10.00-14.00 Na wstępie przewodniczący GRS Zdzisław Ratajski zapoznał uczestników spotkania z porządkiem zebrania oraz przedstawił sprawy bieżące, a w tym;
-zaproponował, aby GRSP podjęła działania uhonorowania drobnymi upominkami osoby z Gminy Podgórzyn, które w tym roku obchodzą 90 tą rocznicę urodzin. Aktualnie na terenie naszych miejscowości jest takich osób 14 i przy współudziale Urzędu Gminy Podgórzyn, GOPS oraz sołtysów powinniśmy takie osoby uhonorować.
W dalszej kolejności Tomasz Kozłowski przeprowadził zajęcia komputerowe, a w tym;
    Bezpieczeństwo w sieci;
    Podstawy fotografowania;
    Poczta elektroniczna;
    Obsługa strony WWW.
    Bankowość elektroniczna;
    Prezentacja komputerowa;
    Pobieranie w sieci;
    Tworzenie dokumentów
Na koniec spotkania ustalono, że kolejne zajęcia komputerowe odbędą się w dniu 5 września od godz. 12.00 w sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Podgórzynie. Termin spotkania zaakceptowała Dyrektor szkoły.
  II. Etap. Od godz. 16.00-17.00 odbył się w Klubie Ekran w Miłkowie dalszy ciąg spotkania i dotyczył on powołania na szczeblu Gminy Podgórzyn zespołu muzyczno wokalnego-, którego inicjatorami jest Gminna Rada Seniorów Podgórzyn.
W etapie tym uczestniczyli:
    Zdzisław Ratajski;
    Danuta Misztak;
    Marianna Kielesińska;
    Czesław Łozowski;
    Teresa Wierzbicka;
    Małgorzata Benesz;
    Krystyna Izdebska;
W toku dyskusji ustalono, że w pierwszej kolejności Czesław Łoziński –zorganizuje kilka spotkań z osobami chcącymi grać w zespole ( Józef Karwowski- akordeonista, Kulikowski Franciszek –perkusista), a następnie ustalone zostaną terminy spotkań ( próby), na  których razem z zespołem muzycznym będą ćwiczyły osoby chcące śpiewać.  
Dyskutowano na temat charakteru zespołu muzyczno-wokalnego i jego przyszłego repertuaru.
Aby zespół mógł funkcjonować i prowadzić próby, zwrócimy się z prośbą do Urzędu Gminy Podgórzyn, o udostępnienie nam pomieszczeń Klubu Ekran oraz nagłośnienia, a w tym: wzmacniaczy, głośników i mikrofonu.
W dyskusji poruszono także sprawę rozreklamowania tworzenia zespołu i poszukiwania chętnych do grania, szczególnie na takich instrumentach, jak: saksofon, skrzypce, gitara i trąbka i inne.
Protokołowała                                                                                     Przewodniczący
Danuta Misztak                                                                                    Zdzisław Ratajski

IMG 20181115 120708880 HDR miniW dniach 14-15.11.2018r., z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, przy aktywnym wsparciu Rady Seniorów Gminy Podgórzyn, jako jej przewodniczący mogłem zaprosić Seniorów z wielu rejonów Polski aby spotkać się oraz wspólnie debatować na temat "Rady Seniorów-model i rzeczywistość".

 

fot. 01 WycieczkaSeniorzy miniW dniach 14-18.09.2020 roku 49 osobowa grupa Seniorów z Gminy Podgórzyn uczestniczyła w wycieczce do cudownych miejsc Polski Wschodniej –w Bieszczady. Odwiedziliśmy kilka wspaniałych miejsc, w tym Zalew w Solinie  i Myszkowcu z największą zaporą wodną w Polce. Przez prawie dwie godzinie pływaliśmy statkiem po Zalewie Solińskim słuchając wspaniałych opowieści kapitana statku.

001 fot. Ratajski miniW dniu 01.09.2020 odbyły się szóste otwarte warsztaty próby Zespołu Szafiry pod nazwą „Grać , tańczyć i śpiewać każdy może –Seniorze” połączone ze spotkaniem Rad Seniorów i organizacji senioralnych Gminy Powiatu Jeleniogórskiego oraz Jeleniej Góry w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie

W dniu 24 listopada 2017 roku w Domu Kultury Ekran odbyło się kolejne spotkanie Seniorów zorganizowane przez Gminną Radę Seniorów Podgórzyn i Stowarzyszenie Miłkowianie z Miłkowa pod nazwą "spotkanie Seniorów przy muzyce, śpiewie i tańcu" organizowane z okazji Senioralnych Andrzejek. Spotykanie realizowane w ramach inicjatywy -integracyjnej " Rady Seniorów na strat" finansowane przez  Fundacje Zielona Akcja z Legnicy i Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
W spotykaniu uczestniczyło około 50 osób , w tym także z Domu Opieki Społecznej z Sosnówki  którzy przez kilka godzin bawili się przy wspaniałej muzyce, występie zespołu wokalno- instrumentalnego Szafiry oraz wróżbach Andrzejkowych , które prowadziła Pani Janina Cybulska.
Poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowały Seniorzy z Miłkowa ,  z Marczyc i Staniszowa .  
Na kolejne spotkanie zapraszamy Seniorów z Gminy Podgórzyn w dniu 2 grudnia 2017 na godz. 15.00 do Domu Kultury Ekran w Miłkowie, gdzie przy poczęstunku będziemy śpiewać kolędy i pastorałki -organizując Spotkanie Wigilijne Seniorów.

AutokarGminna Rada Seniorów Podgórzyn zaprasza Seniorów z Gminy Podgórzyn do zapisywania się na wycieczkę w Bieszczady w kwietniu 2020 roku. Zainteresowanych proszę o kontakt do Pani Danuty Szymajdy - telefon 692016416.

Z. Ratajski

wycieczka5 miniW dniach 11-14.04.2019 roku seniorzy z Gminy Podgórzyn uczestniczyli w wycieczce do Sandomierza, Zamościa i Łańcuta, gdzie mogli zwiedzać wspaniałe pałace i  zabytki Polski Wschodniej.

W dniu 9 listopada 2017 roku w Domu Kultury Ekran w Miłkowie odbyło się spotkanie Seniorów z Gminy Podgórzyn w ramach Kawiarenki Senioralnej prowadzonej w formie debaty.
Debatę prowadzili :
Pani Irena Krukowska - przedstawiciel Fundacji Zielona Akcja z Legnicy oraz przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn - Zdzisław Ratajski.
W czasie debaty dyskutowano nad wieloma problemami, m.in:
1. Jak dbać o bezpieczeństwo seniorów oraz zagrożenia z tym związane - problematykę tą przedstawili przedstawiciele naszej policji , którzy na przykładach z naszego terenu pokazali ,jak seniorzy powinni się zachowywać w sytuacjach, gdzie mogą być narażani na oszustwa, niebezpieczną sytuacje itd.
2. Pani Irena Krukowska zaprezentowała wiele przykładów , gdzie Seniorzy zaangażowali się w sprawy ochrony środowiska, poprawy warunków w przestrzeni publicznej oraz integracji seniorów.
3. Zdzisław Ratajski - przewodniczący GRSP omówił i pokazał na przykładach , jak w Gminie Podgórzyn uformowała się Rada Seniorów i co do tej pory udało się jej uzyskać:
  Dzięki Gminnej Rady Seniorów Podgórzy zrealizowano kilka projektów przy współpracy z LGD Partnerstwa Ducha Gór oraz Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja ,a w tym:
-zamontowano w każdej miejscowości Skrzynki pod nazwą Głoś Seniora , w Domu Kultury Ekran w Miłkowie zakupiono Zieloną Ławeczkę , wyposażono kawiarenkę w naczynia, a obecnie realizowany jest projekt pod nazwą „Kawiarniane spotkania Seniorów , przy muzyce , śpiewie i tańcu przy akompaniamencie zespołu wokalno- instrumentalnego działającego pod patronatem Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn" .
Ponadto powołano do działania Zespół wokalno- instrumentalny , który od 5 września 2017 roku publicznie wystąpił na trzech imprezach ogólnodostępnych.
Jeszcze w tym roku Gminna Rada Seniorów pragnie przeprowadzić kilka imprez o charakterze integracyjnych Seniorów z Gminy Podgórzy , a w tym:
- w dniu 17.11. 2017 od godz. !7.00  w Domu Kultury w Miłkowie spotkania przy muzyce , tańcu i śpiewie ;
- w dniu 24.11.2017 - Andrzejki Senioralne -w dniu 2.12.2017 - śpiewanie pastorałek oraz wigilie Senioralną Wszystkich , którzy chcieliby się włączyć do działań Seniorów w Gminie Podgórzyn serdecznie zapraszamy.

rady seniorowW  dniu 28 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbędzie się otwarte zebranie Gminnej Rady Seniorów, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skrzynka seniora 1 miniOd dwóch lat działają w miejscowościach Skrzynki pod nazwą „Głos Seniora".

Na zaproszenie  Stowarzyszenie oraz Zespół Bolczowianie Zespół Wokalno- instrumentalny z Gminy Podgórzyn wystąpił na tegorocznych  obchody z okazji 99  Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbyła się w dniu 12.11.2017 r. o godz. 15:00 w Wieży Widokowej w Radomierzu. Wykonywano pieśni patriotyczne i żołnierskie chlubiące naszą wolność i bohaterstwo żołnierzy.

W dniu 13 października 2017 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu przez Gminną Radę Seniorów Podgórzyn pod nazwą :" Głos Seniora realizowany w ramach projektu LGD Partnerstwa Ducha Gór "Seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów finansowanego z Rządowego Programu ASOS2014-2020.
W czasie spotkania przedstawicielom poszczególnych miejscowości z naszej Gminy wręczono skrzynki pod nazwą Głos Seniora, do których można będzie przekazywać swoje uwagi dotyczące nie tylko Seniorów.
W czasie tej uroczystości gościliśmy Seniorów - Jubilatów, którzy w 2017 roku obchodzą 90 rocznice urodzin, którym wręczono Certyfikaty.
W czasie tej uroczystości po raz pierwszy zareprezentował się nam nowy zespół wokalno- instrumentalny działający pod patronatem Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn, do którego wciąż trwa nabór , zarówno do grupy muzyków , jak i do chóru ( także Panów)  .

rady seniorowW dniu 30 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej odbędzie się otwarte zebranie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn

Uchwały Rady Seniorów Podgórzyn nr 3/GRSP/2017 z dnia 02.10.2017


W sprawie wręczenia skrzynek „Głos Seniora” realizowanych w ramach projektu LGD Partnerstwa Ducha Gór „ Seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów” finansowanych z Rządowego Programu ASOS 2014-2020
 Działając na podstawie Statutu Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn i realizowanego przez Radę projektu LGD Partnerstwa Ducha Gór „ seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów” finansowanych z Rządowego Programu ASOS 2014-2020 ustala się, co następuje:
§ 1
Skrzynki pod nazwą „Głos Seniora” postanawia się wręczyć na spotkaniu w dniu 13 października w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 niżej wymienionym osobą:
1.    Pani Teresie Kodź- dla miejscowości Podgórzyn;
2.    Pani Ilonie Szmel- sołtysowi wsi Przesieka dla miejscowości Przesieka;
3.    Panu Kazimierzowi Hołyszewskiemu -dla  miejscowości Zachełmie;
4.    Panu Zdzisławowi Ratajskiemu- sołtysowi wsi Marczyce;
5.    Pani Aleksandrze Krzyżyńskiej – dla miejscowości Sosnówka;
6.    Pani Halinie Kacprzak- sołtysowi wsi Głębock;
7.    Pani Mariannie  Kielesińskiej- dla miejscowości Miłków
8.    Pani Danucie Ślęzak –dla miejscowości Ścięgny;
9.    Pani Danucie Misztak- dla miejscowości Staniszów
10.    Panu Józefowi Nierodka – sołtysowi wsi Borowice dla miejscowości Borowice
§ 2
Osoby, które otrzymały skrzynki „Głos Seniora „ uprasza się o umieszczenie je w miejscowościach – w miejscach łatwo dostępnych dla Seniorów i osób niepełnosprawnych oraz stały nadzór na opróżnianiem skrzynek z listów i przekazywaniem ich do zainteresowanych stron. Jednocześnie przed wywieszeniem skrzynki z napisem Głos Seniora uprasza się o uzyskanie pozwolenia na jej zamontowanie od właściciela obiektu.

§ 3
Zarząd Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn zobowiązuje się do stałego nadzoru nad powierzonym mieniem oraz przedstawianie sprawozdania raz na sześć miesięcy Gminnej Radzie Seniorów z realizacji projektu pod nazwą „ Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu GRSP.

Przewodniczący
Zdzisław Ratajski

 

 

 

Uchwały Rady Seniorów Podgórzyn nr 2/GRSP/2017 z dnia 05.09.2017

 

 w sprawie: udostępnienia Domu Kultury w Miłkowie dla Zespołu instrumentalno- wokalnego działającego przy Gminnej Radzie Seniorów Podgórzyn.

Działając w oparciu o Statut Rady Seniorów Gminy Podgórzyn uchwalony przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2017 roku ( uchwała nr XXXVI/300/17) oraz paragrafu 6 punkt 8 dotyczący celów działania Seniorów, a w tym: propagowanie aktywności w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji Gminna Rada Seniorów Podgórzyn uchwala, co następuje:
§1
Wystąpić apelem do Wójta Gminy Podgórzyn o udostępnienie pomieszczeń Domu Kultury w Miłkowie na prowadzenie spotkań – prób, nowo tworzącego się zespołu instrumentalno- wokalnego działającego z inicjatywy i pod patronatem Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn.
§2
Doposażyć Dom Kultury w sprzęt nagłaśniający, wzmacniacze i mikrofony umożliwiające prowadzenia prób Zespołu oraz organizowanie imprez o charakterze muzyczno rozrywkowym dla społeczności Gminy Podgórzyn.
§3
Stworzyć sprzyjające warunki do spełnienia swoich potrzeb indywidualnych i społecznych Seniorów w celu wzmacniania, integrowania i pobudzania do aktywności obywatelskiej oraz wymiany doświadczeń międzypokoleniowej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminnej Radzie Seniorów Podgórzyn.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
                                                                                               Przewodniczący GRSP
                                                                                                Zdzisław Ratajski

 

 

Uchwała Rady Seniorów Podgórzyn nr 1/GRSP/2017

z dnia 04.07.2017r

w sprawie: Planu Pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021

Działając na podstawie Statutu Rady Seniorów Podgórzyn ustala się, co następuje:

Uchwala Plan Pracy Seniorów Gminy Podgórzyn na lata 2017-2021

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący GRSP

Zdzisław Ratajski

                                                    

                                                

 


Protokół nr 2/2017 Z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn


Spotkanie odbyło się przy obecności animatora Pani Małgorzaty Pokosz oraz 8 osób reprezentujący miejscowości Gminy Podgórzyn.
1.Przewodniczący GRS Zdzisław Ratajski zapoznał zebranych z Projektem Mikroinicjatywy Seniorów w ramach projektu  LGD Partnerstwo Ducha Gór „ Gminne Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim” Finansowanie z Rządowego Programu – ASOS 2014-2020 –jak w załączniku. Tematem projektu jest     „ Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie” -zakup 10 skrzynek na listy w kwocie około 1300,00 brutto i zamontowanie je w każdej miejscowości Gminy Podgórzyn i  wręczenie ich podczas obchodu dnia seniora w dniu 6 października 2017 roku podczas spotkania połączonego z poczęstunkiem , na które przeznaczono 500,00złotych.  Projekt został przyjęty jednogłośnie.
Pod projektem podpisali się :
-Zdzisław Ratajski,
-Danuta Misztak ,
-Kazimierz Hołyszewski

2. Przewodniczący zapoznał Seniorów z Planem pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021, który został członkom GRSP przesłany e-mail. W planie ujęto utworzenie zakładki pn. Gminna Rada Seniorów na stronie internetowej BIP Podgórzyn, w której są umieszczane informacje z działalności Seniorów.  Ponadto utworzono skrzynkę e-mail.  dla kontaktów internetowych. Uchwałą GRSP nr 1/GRSP/2017 z dnia 04.07.2017 Plan Pracy przyjęto jednogłośnie jak w załączniku.
3.Pzewodniczący zaproponował, aby każdy z członków GRSP sprawował nadzór nad osobami – w Seniorami w swojej miejscowości, szczególnie tymi, którzy takiej pomocy potrzebują. Przedyskutowano także utworzenia w Gminie Zespołu ludowego, do którego zaproszono wszystkich chętnych. Spotkanie organizacyjne zespołu w dniu 8.08.2017 o godz. 16..00 w Klubie Ekran w Miłkowie
4.Następne spotkanie zaplanowano na dzień 8.08.2017r. godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Podgórzynie z udziałem informatyka
Sporządziła                                                                              Przewodniczący                                                
Danuta Misztak                                                                        Zdzisław Ratajski

 

 

Plan pracy Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na lata 2017-2021


1. Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów:
W Gminie Podgórzyn w 2016 roku było zameldowanych: osób powyżej 60 roku życia kobiet-1153, mężczyzn-1100. Razem 2153 osoby na ogólną liczbę mieszkańców Gminy 8329. Stanowi to prawie 25% ogólnej liczby mieszkańców.
• umieszczenie na strony internetowej- www. podgorzyn.pl -BIP Gminy Podgórzyn zakładki o nazwie „Gminna Rada Seniorów” oraz umieszczanie na niej kalendarza wydarzeń, programy działań na rzecz seniorów, aktualnych wydarzeń;;
• systematyczne prowadzenie przez Urząd Gminy Podgórzyn, szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej, poprzez ogłoszenia i plakaty, w miejscach uczęszczanych przez Seniorów -, parafie, dom kultury, szkoły, poczta itp. o powołaniu i działalności GRS;
• umieszczanie aktualnych informacji w Biuletynie Urzędu Gminy oraz lokalnej prasie;
• współudział w opracowaniu informatora dla seniorów zawierającego podstawowe informacje przydatne seniorom (z zakresu zdrowia, opieki społecznej, poradnictwa prawnego, kultury, edukacji, praw do zniżek itp.). Wydanie informatora w formie tradycyjnej i internetowej;

• wydawanie ulotek z informacjami o istotnych działaniach na rzecz seniorów;

• utworzenie na terenie dziecięciu miejscowości Gminy Podgórzyn „SKRZYNKI POMYSŁÓW I WNIOSKÓW SENIORÓW -„GŁOS SENIORA” w celu polepszenia sytuacji mieszkańcom w wieku 60+w ramach projektu inicjatywy „Seniorzy decydują” finansowany z Rządowego Programu ASOS2014-2020;
• ustalenie form współpracy z instytucjami na terenie Gminy w działaniach na rzecz osób starszych: GOPS-, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

• dążenie do utworzenia gminnej sieci organizacji senioralnych / wokalno-instrumentalny Zespół Seniorów Gminy, inne

2. Udział członków Rady w komisjach, jako organ doradczo – opiniodawczy w sprawach dotyczących, jakości życia osób w starszym wieku, idąc za przykładem innych Rad Seniorów w Polsce proponujemy uczestnictwo przedstawiciela Rady w komisjach:
• do spraw przydziału lokali w zasobach komunalnych;
• komisji do spraw uzależnień i innych dotyczących seniorów;
•    Komisji do spraw społecznych Rady Gminy Podgórzyn w sprawach dotyczących seniorów;
• Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Starostwo Powiatowe.

3. Uczestnictwo w tworzeniu i realizowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Podgórzyn”, rocznych zadań ujmowanych w budżecie gminy w zakresie:
• mieszkalnictwa (przydział lokali mieszkalnych, pomoc w zamianie mieszkań, budowa mieszkań przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych);
• likwidacji barier architektonicznych;
• oceny stanu przystosowania wejść do obiektów;
• spowodowanie zwiększenia ilości kopert dla niepełnosprawnych przed sieciami handlowymi;
• usprawnienia komunikacyjne - zastosowanie większej czcionki na rozkładach jazdy komunikacji lokalnej;
• wspólnie z mediami lokalnymi pozyskiwanie informacji o niedogodnościach architektonicznych i miejscach w mieście szczególnie uciążliwych dla ludzi starszych;
• rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, w tym: budowa ścieżek rowerowych i spacerowych;
• lokowanie urządzeń do rekreacji i ćwiczeń tzw. „siłownie na wolnym powietrzu”;
• ławeczki w parkach na skwerach, placach zabaw, na których są umieszczone opisy prostych ćwiczeń, które może wykonywać senior podczas odpoczynku w parku;
• opieki socjalnej (rozwój placówek opieki dziennej, rodzinne domy pomocy);
• udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego.
5. Opieka Urzędu Gminy na rzecz seniorów -wyznaczenie jednego dnia w kwartale, ( jeżeli będzie potrzeba raz miesiącu), kiedy opiekun z Urzędu Gminy będzie wysłuchiwał Seniorów z danej miejscowości ( nie tylko seniorów) w sprawach ich interesujących. Dla każdej miejscowości zostanie wyznaczony z UG Podgórzyn jeden z urzędników – tak zwany opiekun urzędowy, który raz w kwartale w wyznaczony miejscu w danej miejscowości, w godz. 15.30-17.30 będzie udzielał pomocy urzędowej dla ludzi, którzy z różnych przyczyn ( najczęściej zdrowotnych, brak transportu, inne ) nie mogą udać się osobiści do Gminy.  
6. Współpraca z GOPS w Podgórzynie w oparciu o Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Podgórzyn na lata 2017-2023, szczególnie w zakresie:  
• Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni – „Podstawowy efekt realizowanych działań to zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym przyjaznych form opieki i aktywnego spędzania czasu oraz możliwości włączenia się do życia społecznego.“
 Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 2020 - określa kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w oparciu o diagnozę sektora ekonomii społecznej uwzględniając aktualny kontekst polityczny, społeczny i gospodarczy w Polsce i w Unii Europejskiej.
 Rządowym Programem Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 - Program zakłada włączenie sektora organizacji pozarządowych do działań służących zaangażowaniu seniorów w aktywność społeczną w czterech sektorach:
• Edukacja osób starszych – poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób starszych, które zamierzają edukować się oraz rozwijać, przy wykorzystywaniu potencjału oraz kapitału, którym dysponują poszczególne osoby.
• Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową - aktywności osób starszych oraz włączenie do wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych;
• Partycypacja społeczna osób starszych - działania na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
• Partycypacja społeczna osób starszych - zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych. Kluczowe znaczenie ma tutaj tworzenie lokalnych sieci wsparcia opartych na działaniach wolontariuszy w celu tworzenia środowiska samopomocy.
 Programem Operacyjnym „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”, POWER 2014-2020 – Jest jednym z 6 programów krajowych jakie będę realizowane w okresie 2014-2020. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem są reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.
7.. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy- stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich i innymi.
8. Przeprowadzenie badań dot. kondycji społecznej Seniorów gminy oraz ich potrzeb i oczekiwań we współpracy z wyspecjalizowanym ośrodkiem oraz uczelniami wyższymi ( studenci) funkcjonującymi we Wrocławiu ( w ramach pracy magisterskiej studentów Uniwersytetu Wrocławskiego):
• opracowanie ankiety adresowanej do seniorów i do instytucji zajmujących się sprawami seniorów;
• zebranie i analiza danych uzyskanych z ankiet;
• opracowanie wniosków i przekazanie ich merytorycznym podmiotom.

9. Inicjowanie i wzmacnianie wszelkich działań na rzecz poprawy społecznego wizerunku starości, wzmacnianie poczucia własnej wartości u ludzi starszych i przyczynianie się do powrotu sensu i radości życia osobom osamotnionym, poprzez współpracę z mediami, szeroką informację o działaniach na rzecz seniorów i o działaniach samych seniorów w różnych sferach życia społecznego oraz przeglądy twórczości seniorów, w tym:
• włączanie się seniorów do organizacji i uczestnictwa w imprezach cyklicznych.

Dzień Współpracy Międzypokoleniowej
• w czasie takiego dnia odbywałyby się prelekcje dla seniorów oraz wiele wydarzeń artystyczno-kulturalnych dla wszystkich grup wiekowych.

Dzień Seniora – SENIORIADA raz w roku
• inicjowanie przedsięwzięć w miesiącu październiku, który jest miesiącem osób starszych, w tym obchodów dnia osób starszych, który przez ONZ ustalony został na 1 października ( w pierwszy piątek każdego października, w 2017 roku 6.10).

Konkurs ,, Co mógłbym zrobić dla seniora w moim środowisku''- (działanie wpisane na stałe w szkołach)
• przygotować regulamin konkursu określający: cel konkursu, warunki uczestnictwa, termin realizacji, skład komisji, konkursowej, nagrody i wyróżnienia.

Międzypokoleniowe warsztaty komputerowe
• dążenie do odtworzenia i umacniania więzi międzypokoleniowej w relacjach DZIADEK - BABCIA – WNUCZEK- realizacja projektu w ramach, którego „WNUCZEK Z BABCIĄ I DZIADKIEM „ w ławce szkolnej - klasy gimnazjalne/ 8 klasy:
•    „Seniorzy, jako mentorzy dla Karier ludzi młodych”. „Seniorzy, jako mentorzy dla karier”, prezentuje liczne projekty, w ramach, których osoby starsze zobowiązują się do przygotowania i pomocy młodym ludziom w znalezieniu odpowiedniego zawodu oraz wspierania ich w jego zdobywaniu. Z kolei druga publikacja, „Dialog międzypokoleniowy – znaczenie dla spójności społecznej”, służy, jako przewodnik po sieci kontaktów międzypokoleniowych poza rodziną.
• wystosowanie pism do szkół, które posiadają bazę z propozycją współpracy, zaproszenie na sesję GRS;
• po uzyskaniu odpowiedzi - kontakt osobisty z dyrektorami lub opiekunami zajęć;
• wybranie chętnych uczniów i seniorów,
• ustalenie terminów spotkań.

10. Wspieranie działań na rzecz utworzenia „Mobilnego Centrum Aktywności Seniora”(świetlice wiejskie, sale widowiskowe, Gospodarstwa Agroturystyczne, (współpraca z UG, stowarzyszeniami, sołtysami - jednostki organizacyjnej działającej na rzecz seniorów, pozyskiwanie źródeł finansowania tego projektu oraz prowadzenie działań na rzecz pozyskania lokalu.
11. Podjęcie działań na rzecz stworzenia „Gminnej KARTY SENIORA”:
• wystąpienie do władz samorządowych gminy z inicjatywą o patronat nad tymi działaniami;

• organizacja cyklicznego konkursu z nagrodą o charakterze honorowym (statuetka oraz tytuł) – „Miejsce Przyjazne Seniorom”, „Firma przyjazna seniorom”. „ Przychodnie lekarskie”. Kapituła złożona z seniorów oraz ekspertów wybiera miejsce – bez barier dla osób starszych oraz firmę, która stwarza seniorom warunki do aktywnego uczestnictwa tej grupy w życiu społecznym, kulturalnym;

• pozyskanie partnerów – wystąpienie do firm, instytucji z prośbą o przystąpienie do „karty”; w ramach, której firmy świadczyłyby usługi dla seniorów po cenach promocyjnych lub bezpłatnie (np. udostępniając obiekty sportowe i rekreacyjne na aktywny wypoczynek, czy uprawianie sportów w różnych).

12. Wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozwoju i usprawnienia opieki lekarskiej nad seniorami, w tym:
• rehabilitacja osób starszych w domu, stan obecny, możliwości podniesienia jego poziomu;
• informowanie osób starszych o akcjach badań profilaktycznych prowadzonych przez placówki służby zdrowia (publiczne, niepubliczne);
• „Gminny Informator dla Seniorów” - kompendium wiedzy o miejscach przyjaznych dla seniora - w zakresie zdrowia: punkty badań, punkty pomiarów ciśnienia, niższe ceny na leki dla seniorów, darmowy transport do lekarza, pierwszeństwo obsługi itd.;
• skrócenie oczekiwania na przyjęcia u specjalistów;
• prowadzenie przez lekarzy rodzinnych badań profilaktycznych osób starszych;
• szeroka informacja o środkach - z projektów- na wsparcie osób w wieku senioralnym w zakresie profilaktyki zdrowia – szeroko pojęta informacja;
13. Inicjowanie działań z zakresu edukacji osób starszych z różnych dziedzin, m.in. w zakresie „planowania” swojego okresu emerytalnego i niezależności ekonomicznej; dbałości o zdrowie poprzez wykłady, rozwijanie zainteresowań ,zajęcia komputerowe w sprawie korzystania z Internetu –np.”Zdobądź –e-umiejętności , zyskaj nowe możliwości”.
14. Podjęcie działań zmierzających do wdrożenia projektu utworzenia punktu usług dla osób starszych poprzez wolontariat młodzieżowy, (organizacje harcerskie), gdzie w wachlarzu usług dostępnych będzie m.in.:
• pomoc w zakupach;
• wspólne wyjście do lekarza.

15. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, w tym:
• analiza zagrożeń osób starszych;
• realizacja programów profilaktycznych w stosunku do osób starszych w zakresie; samoobrony, unikania stania się ofiarą przestępstw, bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, prowadzonych przez: Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe. Propozycja ich udoskonalenia oraz zwiększenia kręgu dostępu do nich osób starszych;
• edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w finansach i innych sferach życia;
• poziom świadomości osób starszych w zakresie praw konsumenckich oraz sposobu ich ochrony i obrony przed oszustami, naciągaczami i domokrążcami, oferującymi" atrakcyjne ": przedmioty, usługi i pożyczki.
• propozycje poprawy wiedzy Seniorów o prawach konsumenta oraz o miejscach i zakresie specjalistycznej pomocy prawnej seniorom;
• bezpłatne poradnictwo prawne;

16. Udział w spotkaniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach podmiotów zajmujących się problematyką osób starszych. Inicjowanie takich spotkań – UTW.
17. Nawiązanie współpracy z Radami Seniorów funkcjonującymi w miastach i gminach partnerskich i innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów.
Uwagi:
Plan określa zadania na cały okres kadencji - może być aktualizowany i uzupełniany w bieżącej działalności Rady.
Opracowanie: Seniorzy z  GRS w Podgórzynie:
1. Zdzisław Ratajski-przewodniczący
2. Danuta Misztak- wiceprzewodnicząca
3. Aleksandra Krzyżyńska-  sekretarz
4. Teresa Kodź- członek  
5. Danuta Ślęzak- członek  
6. Marianna Kielesińska  
7. Kazimierz Hołyszkiewicz
Załączniki;
1.    Uchwała nr XXXVI/300/17 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 26 stycznia 2017roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/281/16 z dnia 19.12.2016 r. oraz o powołaniu Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie i nadanie jej statutu
2.    Załącznik nr 1. Statut Rady Seniorów Gminy Podgórzyn
3.    Wykaz gminnej Rady Seniorów w Podgórznie na lata 2017-2021
4.    Planowana zakres zadań dla członków GRS

 

 

 

Ogłoszenie

Gminna Rada Seniorów Podgórzyn ogłasza nabór do nowo-tworzonego zespołu ludowego . Osoby umiejące grać na różnych instrumentach muzycznych oraz chcące śpiewać w zespole proszone są o kontakt na numer tel: 604282370 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Pierwsze spotkanie grupy nowo- tworzonego zespołu w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz. 16.00 w Klubie Ekran w Miłkowie.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Przewodniczący GRS"

 

 

I obrady Gminnej Rady Seniorów


W dniu 20.06.2017r.  w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie miało miejsce pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów kadencji 2017 – 2020. Posiedzeniu przewodniczył zastępca Wójta Gminy Podgórzyn Pan Tomasz Szewczyk. W spotkaniu uczestniczyli; Danuta Misztak ze Staniszowa , Aleksandra Krzyżyńska z Sosnówki, Marianna Kielesińska z Miłkowa, Terasa Kodź z Podgórzyna , Danuta Ślęzak ze Ściegien, Kazimierz Hołyszewski z Zachełmia  oraz Zdzisław Ratajski z Marczyc. Każdy z uczestników zebrania miał okazję przedstawić się, dokonać autoprezentacji swojej osoby i działań podejmowanych na rzecz mieszkańców swojej miejscowości. W czasie obrad wyłoniono Zarząd Gminnej Rady Seniorów na lata 2017 – 2020. Na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów wybrany został Pan Zdzisław Ratajski, Wiceprzewodniczącym została Pani Danuta Misztak, zaś stanowisko Sekretarza objęła Pani Aleksandra Krzyżyńska.  

 

Spotkanie Gminnej Rady Seniorów


W dniu 4 lipca 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej- budynek nr 13 odbędzie się spotkanie  Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie w ramach którego zostanie przedstawiony:
1. propozycje planu działania na lata 2017-2021;
2. propozycje zadań dla członków GRS
3. propozycje inicjatywy PROJEKT INICJATYWY w ramach projektu LGD Partnerstwo Ducha Gór „Seniorzy decydują! Gminne Rady Seniorów”
Finansowanie z Rządowego Programu - ASOS 2014-2020 4. sprawy rożne Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów z Gminy Podgórzyn Zdzisław Ratajski - Przewodniczący GRS.

rady seniorowW dniu 1 września 2020 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbędzie się otwarte zebranie Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn

rady seniorowProtokół z otwartego  zebrania  Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn przeprowadzonego w dniu 30 kwietnia 2019 roku w Centrum aktywności Społecznej w Podgórzynie o godz. 10.00.

W dniu 2 października 2017 roku o godz. 15.00 w Centrum Aktywności Społecznej  w Podgórzynie odbędzie się zebranie Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn i ich sympatyków.
Plan Zebrania:
1. ustalenia w sprawie przygotowania i  organizacji spotkania w sprawie wręczenia skrzynek Głoś Seniora oraz wręczenia certyfikatów dla 90 latków w dniu 13 października 2017 roku
2. Spotkanie z Pania Ireną Krukowską z przedstawicielem Zielona Akcja i przystąpienie do konkursu o pozyskanie funduszy na kawiarenkę Senioralną i integracje .
Na zebranie zapraszamy wszystkich , którzy chcą włączyć się do naszej Akcji Informuję jednocześnie , że w dniu 21 września 2017 w Domu Kultury w Miłkowie ,
po raz trzeci odbyła się próba zespołu instrumentalno- wokalnego działającego pod patronatem Gminnej Rady Seniorów.
Poniżej kilka zdjęć z prób naszego zespołu.
Kolejne próby w każdy czwartek od godz. 17.00 w Domu Kultury w Miłkowie.
Serdecznie zapraszamy
Zdzisław Ratajski

rady seniorow

Protokół
z otwartego zebrania  Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn przeprowadzonego w dniu 28 stycznia 2020 w Centrum aktywności Społecznej w Podgórzynie o godz. 10.00

W dniu 2.10 2017 o godz. 15.00  w Centrum Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie GRSP W trakcie spotkania omówiono:
1. Organizację spotkania podsumowującego inicjatywę pn. Głos Seniora " realizowana przez naszą grupę zaplanowaną na dzień 13.10.2017 rok na godz. 17.00  Podjęto uchwałę ( w załączniku) nr 3/GRSP/ 2017 w sprawie wręczenia skrzynek.
2. Pani Irena Krukowska z Fundacji Zielona Akcja przedstawiła propozycję w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą : Rady Seniorów na start". Uchwałą nr 4/GRSP/ 2017 Gminna Rada Seniorów postanowiła przystąpić do tego projektu, którego wartość wynosi 1400,00 złotych każdy. Wyżej wymienione projekty będą realizowane na bazie Domu Kultury Ekran w Miłkowie w postaci Zielonej Ławeczki Seniora i kawiarenki Senioralnej oraz debaty i organizacji spotkań przy muzyce i piosence.  
Pani Magdo proszę o umieszczenie na naszej zakładce Zaproszenia na nasze spotkanie w dniu 13.10.2017 roku w Centrum aktywności Społecznej w Podgórzynie , ul. Żołnierska 13 od godz. 17.00 Jeżeli udałoby się Pani wydrukować Plakat o tym spotkaniu , to bylibyśmy bardzo wdzięczni.
w treści zaproszenia na spotkaniu można umieścić informacje Podsumowanie inicjatywy realizowanej w ramach projektu LGD Partnerstwo Ducha Gór " Seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów" finansowane z Rządowego Programu ASOS 2014-2020 na spotkanie zapraszamy: Władze Gminy Podgórzyn, Przedstawicieli Ducha Gór, Radnych Gminy Podgórzyn, Sołtysów z Gminy Podgórzyn , mieszkańców naszej Gminy , którzy w tym roku ukończyli 90 lat.
W programie:
- wręczenie skrzynek "Głos Seniora";
- nadanie certyfikatów 90 -latką;
- występ zespołu muzyczno - wokalnego z Gminy Podgórzyn; Dla uczestników spotkania smaczny poczęstunek  i wspaniała zabawa

 

W dniu 5 września 2017 r. w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie odbyło się zebranie i szkolenie Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie i jej sympatyków. Załączmy Protokół nr 3 z tego posiedzenia oraz podjętą uchwałę. - Uchwała Protokół