Gmina Podgórzyn w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i turystycznego na terenie Karkonoszy”, zakupiła sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podgórzyn, znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż wniosek pn. „ Inkubator Przetwórstwa w Podgórzynie” złożony przez Gminę Podgórzyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-220 otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 500 000 zł.

Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.

Projekt jest muzyczną współpracą Szkoły Podstawowej w Podgórzynie i Podstawowej Szkoły Artystycznej w Libercu. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Podgórzyn.

Gmina Podgórzyn otrzymała w roku 2023 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 8000,00 zł.

Gmina Podgórzyn otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023.

Gmina Podgórzyn realizuje projekt pn. "Rada Seniorów Gminy Podgórzyn w integracji i aktywizacji osób starszych poprzez realizację wspólnych zamierzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym" w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 10.000zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.000 zł.

Wójt Gminy Podgórzyn uprzejmie informuje, że uzyskał dofinansowanie w kwocie 7310,80 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Oczyszczanie Gminy Podgórzyn z wyrobów zawierających azbest w 2022 r.”

15 września 2022r. na skwerze przed Urzędem Gminy zostało dokonane pierwsze wciągnięcie flagi na nowy maszt flagowy, zakupiony i zamontowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”.

GMINA PODGÓRZYN realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Gmina Podgórzyn realizuje projekt pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z częścią łącznikową i pomocniczą oraz zagospodarowaniem  terenu i infrastrukturą towarzyszącą”.

Przedmiotowe zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gmina Podgórzyn otrzymała 10 000 000 zł bezzwrotnego dofinansowania w pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu "Polski Ład".

Wójt Gminy Podgórzyn informuje, że w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Podgórzyn, realizowany jest projekt „Szkolny Klub Sportowy” współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Gmina Podgórzyn otrzymała w ramach tzw. „tarczy dla gmin górskich” otrzyma 3 277 349 zł na przebudowę drogi na działce 627/4 w Podgórzynie wraz z budową parkingu oraz budowę wodociągu w Sosnówce.

Fot. z logoStowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna "POGÓRZE" realizuje projekt pod nazwą "Smaki przeszłości - powrót do tradycji, jako sposób na zachowanie dziedzictwa lokalnego”.

1 IMG 20201110 132814689zlogo mini

Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna "POGÓRZE" realizuje projekt pod nazwą "Stworzenie Obiektu Rekreacyjno-Kulturowego w Podgórzynie".
Koszt inwestycji wynosi 200 008zł .
Dofinansowanie wynosi 189 900,00 zł, jednak nie wyższej niż 94,95% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Nepomucen miniDo osiągnięcia powyższego celu niezbędnym jest zachowanie figury św. Nepomucena w dobrym stanie. Święty został przedstawiony w stroju kapłańskim, adoruje krzyż z figurą ukrzyżowanego Chrystusa trzymając w obu rękach krucyfiks. Dlatego wymaga on renowacji i działań zatrzymujących proces degradacji i przywracających pierwotny stan.

DSC 2412 miniMiasto Desná położone jest w Górach Izerskich u zbiegu rzek Białej i Czarnej Desny (Bílá i Černá Desná) na trasie Tanvald – Harrachov. Składa się z trzech części: Desná I, Desná II i Desná III. Ma niecałych 3 200 mieszkańców i położone jest na wysokości 490 – 780 m n.p.m.

0aW okresie 2017-2019 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z  Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizuje projekt  pn. „Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

0aMiasto Jelenia Góra wraz z Gminą Miejską Piechowice i Gminą Podgórzyn realizowało projekt pn. ,,Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

0aEuropejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Ogłoszenie opracowane przez Urząd Gminy w Podgórzynie
Instytucja Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

0aGmina Podgórzyn wraz z miastem partnerskim Špindlerův Mlýn realizowała projekt pn. “Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Špindlerův Mlýn - Podgórzyn”, nr: CZ.3.22/1.3.00/09.01581 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu było stworzenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w polsko - czeskim obszarze przygranicznym Karkonoszy dla podniesienia bezpieczeństwa w tym regionie. Stanowi on ograniczenie występowania i następstw zagrożeń oraz katastrof związanych z żywiołami naturalnymi oraz tworzenie instrumentów na rzecz ich przeciwdziałania i zapobiegania. Projekt przyczynia się do podnoszenia jakości środowiska oraz wzmacniania komunikacyjno - społecznych powiązań obu regionów.

ulotka    ulotka 

mff gmina podgrzynW 2009 r. Gmina Podgórzyn realizowała projekt pod nazwą: „Budowa kompleksu dwóch boisk "Moje Boisko-Orlik 2012" w Ściegnach”.
Wartość projektu:  1.263.219,40 zł.

 Inwestycja była współfinansowana środków Województwa Dolnośląskiego - 333.000 zł,
oraz środków budżetu państwa - 333.000 zł
Udział własny Gminy Podgórzyn współfinansowany był ze środków Municipal Finance Facility.

ue91

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PODGÓRZYNIE
Informuje, że po raz trzeci będzie realizował projekt „Nasze Lepsze Jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
Pragniemy Państwa poinformować, że w roku bieżącym szkolenia zawodowe będą odbywać się w zakresie „Stylizacja paznokci z elementami przedsiębiorczości” dla 5 bezrobotnych kobiet, oraz szkolenie zawodowe w zakresie „Murarz tynkarz” dla 7 bezrobotnych mężczyzn z terenu Gminy Podgórzyn.

ue91

Transgraniczne połączenie dróg Špindlerův Mlýn - Podgórzyn - II etap.

Gmina Podgórzyn wspólnie z miatsem partnerskim Špindlerův Mlýn zrealizowała projekt pod nazwą "Transgraniczne połączenie dróg Špindlerův Mlýn - Podgórzyn - II etap (nr projektu: CZ.3.22/1.1/00/08.00660).
W ramach projektu po polskiej stronie została zmodernizowana droga lokalna w centrum Podgórzyna. Modernizacji zostały poddane w szczególności: nawierzchnia, pobocza, chodniki.
Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju pogranicza polsko - czeskiego poprzez poprawę dostępności transportowej w centralnej częśći Karkonoszy.

 ue9

 

 

0aGOPS w Podgórzynie informuje, że po raz drugi będzie realizował szkolenia w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej, „ Nasze Lepsze Jutro „ . Pragniemy Państwa poinformować ,że w roku bieżącym szkolenia podstawowe będą odbywać się w zakresie florystyki i ikebany dla  8-miu bezrobotnych kobiet z terenu Gminy Podgórzyn.  

aktywnie2

W 2010/2011 roku Gmina Podgórzyn realizowała projekt pn. „Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn „Aktywnie w górach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

12a

Gmina Podgórzyn realizuje projekt pn. „Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie - adaptacja budynku szkoły podstawowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

aktywnie2

Aktywnie w Górach - Gmina Podgórzyn realizuje projekt pn. „Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn „Aktywnie w górach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

0aW odpowiedzi na ogłoszony w 2010 r. konkurs przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Ducha Gór” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013             z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Podgórzyn złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku – Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie”. Wniosek został rekomendowany do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu: 1 342 836,19 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 465 485 zł

0aGmina Podgórzyn złożyła w lipcu 2010 r. wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Budowa Centrum Aktywności Sportowej i Integracji Społecznej „Sosnówka” w Sosnówce” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu 1 103 378,77zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 500 000,00 zł.

0aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruvym Mlynem złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Transgraniczne połączenie dróg Spindleruv Mlyn – Podgórzyn – II etap”.
Łączna wartość projektu wynosi 2 774 630,79 €, z czego wartość projektu każdego z partnerów stanowi:
- dla Spindleruvego Mlyna: 1 519 306,10 €,
- dla Gminy Podgórzyn:1 255 324,69 €.

0aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruvym Mlynem złożyła w 2009 r. wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn- Podgórzyn”.
Całkowita wartość projektu: 958 911,98 €, z czego:
Wartość dofinansowania: 810 034,76 € (co stanowi 85%)
Spindleruv Mlyn:  466 542,42 €
Gmina Podgórzyn: 492 369,56€

x1Gmina Podgórzyn w 2010 r. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Wyposażenie terenów przy wodospadzie Podgórnej w Przesiece” – II etap” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu: 65 557,92 zł
Kwota dofinansowania ze środków UMWD: 32 700,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 32 857,92 zł

x2Gmina Podgórzyn rozpoczęła w 2010r. realizację projektu pn. „Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn „Aktywnie w górach”” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Całkowita wartość projektu: 472 915,19 zł
Kwota dofinansowania ze środków RPO WD – 69,99%: 330 993,35 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn – 30,01%: 141 921,84 zł

7aGmina Podgórzyn realizuje od 2009 r. projekt pn. „Młodzieżowe schronisko Turystyczne w Staniszowie - adaptacja budynku szkoły podstawowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu: 1 204 150,20 zł
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 690 905,86 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 513 244,34 zł

8aGmina Podgórzyn zrealizowała w latach 2009-2010 projekt pn. „Remont Domu Kultury Ekran w Miłkowie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Całkowita wartość projektu: 961 158,38 zł
Kwota dofinansowania: 457 627,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 503 531,38 zł

9aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruv Mlyn zrealizowała w 2010r. projekt pn. „Polsko – czeska współpraca straży pożarnych” w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.j pn. „Polsko -czeska współpraca straży pożarnych “ (Nr.3.22/3.3.01/09.01637). Wartość projektu dla Gminy Podgórzyn: 8 603,43 €
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) -  85%:  7 312,90 €
Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 10%: 860,35 €
Budżet Gminy Podgórzyn - 5%: 430,18 €

10aGmina Podgórzyn z miastem partnerskim Kirschau wspólnie zrealizowała w 2010r. projekt pn.: „TriKick – Trójnarodowy Mecz Piłki Nożnej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% ze środków budżetu państwa, przy wsparciu Euroregionu Nysa.
Wartość projektu dla Gminy Podgórzyn: 8 865,50 €
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 85%: 7 535,68 € 
Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 10%: 886,55 €
Budżet Gminy Podgórzyn - 5%: 443,28 €

11aGmina Podgórzyn zrealizowała w 2008r. projekt pn. „Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 24kVA wraz z niezbędnym wyposażeniem dla OSP w Podgórzynie” w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu: 55 668,60 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 27 800,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 27 868,60 zł

12aGmina Podgórzyn zrealizowała w 2009 r. projekt pn. „Oświetlenie boiska sportowego w Podgórzynie” w ramach konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Całkowita wartość projektu: 49 850,01 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 24 925,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 24 925,01 zł

13aW ramach konkursu na realizację zadania publicznego ,,Poprawa bazy sportowej na Dolnym Śląsku” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zrealizowano w 2008 r. projekt pn.: „Poprawa bazy sportowej na terenie Gminy Podgórzyn: etap I - remont szatni na boisku sportowym w Podgórzynie”.
Całkowita wartość projektu: 48 016,87 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego: 20 000,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 28 016,87 zł

14aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruv Mlyn zrealizowała w latach 2008-2009 projekt w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej dotyczący wspólnego wydania materiałów promocyjnych w czterech wersjach językowych: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim.
Całkowita wartość projektu dla Gminy Podgórzyn: 24 929,15 €,
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 85%:    21 189,77 €,
Wkład własny gminy – 15%: 3 739,38 €.

15aGmina Podgórzyn wspólnie z miastem partnerskim Spindleruv Mlyn zrealizowała w 2007 roku mikroprojekt pn. „Biesiadowanie bez granic. Polsko-czeski festyn dożynkowy” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy – Polska w Euroregionie Nysa oraz budżet państwa.
Całkowita wartość projektu: 28 500,82 zł,
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 75%:    21 375,62 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa - 10%: 2 850,08 zł
Wkład własny gminy – 15%: 4 275,12 zł

16aGmina Podgórzyn zrealizowała w roku 2008 wniosek pn. „Turystyczne zagospodarowanie terenów przy Wodospadzie Podgórnej w Przesiece – etap I” w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Całkowita wartość projektu: 68 564,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków UMWD: 25 000,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 43 564,00 zł