belka uniaW okresie 2017-2019 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z  Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizuje projekt  pn. „Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

Celem projektu jest podniesienie przez uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

Działania skierowane są do uczniów ze Szkół Podstawowych w Czernicy, Siedlęcinie, Sosnówce oraz Ścięgnach, ich rodziców, opiekunów oraz do nauczycieli.

Całość przedsięwzięcia składa się z czterech głównych działań:

 1. AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy:
  • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, języków obcych, przyrody, informatyki,
  • nauka współpracy poprzez realizację projektów edukacyjnych,
  • edukacyjne rajdy terenowe - realizowane w weekendy wycieczki po bliskiej okolicy, połączone z odkrywaniem świata,
  • różnorodne koła zainteresowań - badawcze, eksperymentalne dziennikarskie, filmowe, ekologiczne, turystyczne, plastyczne itp.,
  • warsztaty przedsiębiorczości, podczas których dzieci spotkają się z przedstawicielami różnych zawodów (np. podróżnikami, cyrkowcami, artystami, ekonomistami),  dowiedzą się dlaczego wykonują oni dany zawód oraz wezmą udział w przygotowanych warsztatach,
  • wycieczki do Explora Park w Wałbrzychu, Hydropolis we Wrocławiu, Muzeum Kinematografii w Łodzi,
  • Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – praktyczne warsztaty z przedstawicielami różnych obszarów nauki (np. geologami, botanikami, ekologami, ornitologami itd.).

 2. Z EKSPERYMENTEM NA TY:
  • Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju – dodatkowe warsztaty opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli ze szkoły.

 3. WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH
  Indywidualna praca z uczniem poprzez:
  • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami (np. wykazujących duże umiejętności w poszczególnych przedmiotach) - odbędą się zajęcia m.in. z języków obcych, informatyki, matematyki, plastyki, przyrody, sztuki,
  • zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne,
  • wsparcie indywidualne dla rodziców.

 4. AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
  W ramach tego zadania planowane są różnorodne szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności nauczycieli.

W ramach projektu dla szkoły zostaną zakupione:

 • pracownia komputerowa,
 • pracownia językowa,
 • pracowania matematyczna i przyrodnicza,
 • pomoce dydaktyczne.

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nr. projektu RPDS.10.02.03-02-0008/17
Całkowita wartość projektu: 1 183 732,80 zł