8aGmina Podgórzyn zrealizowała w latach 2009-2010 projekt pn. „Remont Domu Kultury Ekran w Miłkowie” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Całkowita wartość projektu: 961 158,38 zł
Kwota dofinansowania: 457 627,00 zł
Wkład własny Gminy Podgórzyn: 503 531,38 zł

Celem projektu był wzrost aktywności społecznej, poprzez stworzenie dla mieszkańców gminy Domu Kultury Ekran, które stanie się miejscem spotkań, życia kulturalnego, społecznego i edukacyjnego. Zrealizowane działanie będzie podstawą do przeprowadzania licznych przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększonego udziału mieszkańców w życiu społecznym, podnoszenia kwalifikacji grup marginalizowanych społecznie, zmniejszania nierówności edukacyjnych dzieci wiejskich w stosunku do ich rówieśników z miasta.
W ramach projektu zostały wykonane roboty obejmujące: remont konstrukcji                       i pokrycia dachu, modernizację elewacji, roboty remontowo – budowlane wewnętrzne, instalacje wodno-kanalizacyjne, modernizację wejścia głównego oraz montaż urządzeń technicznych i technologicznych. Dla potrzeb funkcjonowania Domu Kultury Ekran zakupiono również niezbędne wyposażenie.