0aW odpowiedzi na ogłoszony w 2010 r. konkurs przez Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo Ducha Gór” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013             z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Podgórzyn złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku – Stworzenie Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie”. Wniosek został rekomendowany do dofinansowania.
Całkowita wartość projektu: 1 342 836,19 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 465 485 zł

Realizacja zadania jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wsi Podgórzyn. Celem operacji jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca, będącego centrum życia społecznego. Stworzenie Centrum umożliwi wspólne działanie grup, organizacji społecznych i mieszkańców, przyczyni się do ograniczenia patologii i marginalizacji społeczeństwa oraz da szanse rozwoju dla społeczności lokalnej.
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w obiekcie przy ulicy Żołnierskiej 13 znajdą się pomieszczenia:
 na parterze – świetlica wiejska i biblioteka
 na I piętrze – Sala spotkań oraz sale Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń
 na II piętrze – sale kół zainteresowań oraz galeria.
Centrum ma służyć wsparciu grup społecznych i osób: kobiet, dzieci, młodzieży, osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również osób niepełnosprawnym (budynek będzie wyposażony w podjazd i windę).
Wyposażenie wsi w obiekt służący ogółowi społeczeństwa da wiele możliwości rozwoju inicjatyw społecznych i integracji mieszkańców. Będzie bodźcem do nawiązywania współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i społecznościami zarówno w kraju, jak i za granicą. Funkcjonowanie Centrum przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej, uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym oraz wyrównania szans. Realizacja zadania obejmującego przebudowę istniejącego budynku wpłynie na poprawę estetyki i atrakcyjności wsi, a co za tym idzie regionu i obszaru LGD.