Wójt Gminy Podgórzyn działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:  Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 1490 ze zmianami.) oraz uchwały nr LVIII/442/18 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 maja 2018 r.

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Sosnówce, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 144/5 i 784/1 obręb 0007 Sosnówka gmina Podgórzyn AM 1 o powierzchni łącznej 8,2102 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/0005042/7 – wolna od wpisów i ostrzeżeń.

Cena wywoławcza nieruchomości: 8.210.020,00 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy dwadzieścia złotych).
Cena ustalona Zarządzeniem nr 3 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 04 lutego 2019 .
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana na stromym stoku, z dostępem do drogi publicznej, doskonałe walory widokowe.
Dostępne media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna sieciowa, sieć gazu ziemnego.
Działki mają bardzo duże walory widokowe oraz znajdują się w bezpośredniej bliskości zbiornika wody pitnej „Sosnówka”.
Klasoużytek: ŁVI, RIVb, RV, PsIII, PsIV, PsV, Lz, Lzr, Ls.
Rada Gminy Podgórzyn podjęła uchwałę nr LXIV/496/18 Rady Gminy Podgórzyn w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położongo na zboczu Góry Grodna w Gminie Podgórzyn z dnia 26 września 2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5023 z dnia 16 października 2018 r. Zgodnie z zapisami planu w/w nieruchomość wpisana jest w obszary funkcjonalne oznaczone symbolami:
1.Ut, 2.Ut:
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług turystyki i rekreacji.
Przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urządzenia sportowe, zabudowa uzbrojenia technicznego, wody powierzchniowe.
1.ZP/KS, 2.ZP/KS:
Przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, zabudowa obsługi komunikacji w zakresie dróg wewnętrznych i parkingów.
Przeznaczenie uzupełniające – obiekty i urządzenia sportowe, zabudowa uzbrojenia technicznego, wody powierzchniowe.
1.ZP/US:
Przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, zabudowa usług sportu i rekreacji.
Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa uzbrojenia technicznego, wody powierzchniowe.
1.ZL, 2.ZL – lasy.
1.KDW:
Przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna.
Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa uzbrojenia technicznego.
1.ZP:
Przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona.
Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa uzbrojenia technicznego, wody powierzchniowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jest wnoszone w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: BGŻ S.A.  Oddział Jelenia Góra  50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do dnia 30 maja 2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie  zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży w terminie wyznaczonym w Kancelarii Notarialnej przez Sprzedającego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne polskiego pochodzenia oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. nr 167 poz. 1758 z 27 lipca 2004r.)
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena płatna jest przed podpisaniem umowy przeniesienia własności.
Nabywca ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.
Ustalenie terminu  podpisania umowy przeniesienia własności nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nieruchomości zbywane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków .
W przypadku wznowienia granic, wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia – zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.             
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Podgórzyn - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie - pokój nr 12, tel. (75) 75 48 116 lub na stronie www.podgorzyn.bip.net.pl – inwestycje przetargi – sprzedaż nieruchomości i www.podgorzyn.pl  w zakładce sprzedaż nieruchomości.

Pliki do pobrania na stronie podgorzyn.bip.net.pl