Każdego roku wiosną narasta problem wypalania traw. Ogień jest niebezpieczny i wpływa niekorzystnie na całość środowiska przyrodniczego, a także ludzi. Zwierzęta, często wiele gatunków chronionych, giną każdej wiosny w płomieniach. Pożary wywołane podpaleniami stanowią także zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego.

Wypalanie traw to:

  • duże nakłady finansowe na interwencje straży pożarnej oraz akcje ratunkowe
  • zabijanie zwierząt, roślin, niszczenie cennych siedlisk przyrodniczych - przez ogień ginie wiele gatunków roślin i zwierząt, w tym objętych ochroną prawną oraz miejsca ich występowania i rozwoju
  • niebezpieczeństwo dla człowieka - niekontrolowane wypalanie łąk i nieużytków prowadzi do rozprzestrzeniania się ognia i zagrożenia życia człowieka oraz strat materialnych

Wypalając łąki i nieużytki rolne łamiesz prawo!

Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614)
Art. 124
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów".
Art. 131, pkt 12
„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny",

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2018, poz. 2129)
Art. 30, pkt 3
„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2018, poz. 1600)
Art. 163
„ Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".
Art. 164
„ Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Informacja do pobrania pdf [79.32 KB]