pis logoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261z późn.zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę jakości wody wodociągów publicznych na terenie gminy Podgórzyn za rok 2018.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli Inspekcji Sanitarnej i prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w 5 gminnych wodociągach.

Nazwa Wodociągu Nazwa Ujęcia Ilość prób
zbadanych w
zakresie składu
mikrobiologicznego

Ilość prób
zdyskwalifikowanych
ze względu na skład
mikrobiologiczny

Ilość prób
zbadanych w
zakresie składu
fizyczno-chemicznego
Ilość prób
zdyskwalifikowanych
ze względu na skład
fizyczno-chemiczny
 Sosnówka   Sosnówka Górna 8 1 16 0
Sosnówka Dolna  11 0 16 0
Razem  19 1 32 0
Podgórzyn,
Borowice,
Marczyce,
Staniszów
Mały Staw 9 0 14 0
Droga Chomontowa 9 2 14 0
Razem 18 2 28 0
Zachełmie Zachełmie 6 0 7 0
Przesieka
(górna część)
Przesieka 5 0 9 0
Miłków   Wilcza Poręba I 8 0 13 0
Wilcza Poręba I+II  8 0 14 0
Razem  16 0 27 0

Po przeanalizowaniu danych dotyczących przebadanych próbek z sieci wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze stwierdza:

 1. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Sosnówce.
  W zakresie składu fizyczno-chemicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe. W I półroczu 2018 w zakresie składu mikrobiologicznego wody w I próbce wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę „Sosnówka Górna" stwierdzono zwiększoną zawartość bakterii grupy coli. W związku z tym na stronie internetowej PSSE w Jeleniej Górze podano do wiadomości publicznej komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody do spożycia oraz został powiadomiony Wójt Gminy Podgórzyn i Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Po podjętych działaniach naprawczych (dezynfekcja sieci) następne próbki były prawidłowe. Nie odnotowano przypadków zatruć i chorób wodozależnych.
 2. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Podgórzynie, Borowicach, Marczycach i Staniszowie. W zakresie składu fizyczno-chemicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe.
  W zakresie składu mikrobiologicznego w 2 próbkach wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę „Borowice" stwierdzono zwiększoną zawartość bakterii grupy coli. W związku z tym na stronie internetowej PSSE w Jeleniej Górze podano do wiadomości publicznej komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody do spożycia oraz został powiadomiony Wójt Gminy Podgórzyn i Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Po podjętych działaniach naprawczych (dezynfekcja sieci) następne próbki były prawidłowe. Nie odnotowano przypadków zatruć i chorób wodozależnych.
 3. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Zachełmiu.
  W zakresie składu fizyczno-chemicznego i mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe.
 4. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Przesiece.
  W zakresie składu fizyczno-chemicznego i mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe.
 5. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Miłkowie.
  W zakresie składu fizyczno-chemicznego i mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe.

Dokument do pobrania