Spis treści

OD 1 LIPCA 2019 R.  W GMINIE PODGÓRZYN  OBOWIĄZUJE  NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

W związku z tym przekazujemy Państwu informację dotyczącą uchwał podjętych przez Radę Gminy Podgórzyn, które określają sposób działania umożliwiający realizowanie zadań wynikających z ustawy.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dostosowuje przepisy  w  Polsce do przepisów, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

 • Link do tematycznej strony Ministerstwa Środowiska po kliknięciu www oraz www
 • Link do tematycznej strony Związku Gmin Karkonoskich po kliknięciu więcej :www
 1. Od dnia 1 lipca 2019r. na terenie gminy  Podgórzyn przestają funkcjonować tzw. PSZOKi - Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do samodzielnej segregacji odpadów.
 2. Rada Gminy Podgórzyn podjęła następujące uchwały dot. sposobu funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

  UCHWAŁA NR VII/79/19 RADY GMINY PODGÓRZYN z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  W uchwale XXVII/217/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 2 otrzymuje brzmienie 
  1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:
   1. komunalne odpady zmieszane i niesegregowane — nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
   2. szkło — odbierane będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
   3. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale, odpady opakowaniowe z metali — nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie ;
   4. papier (w tym kartony), tekturę, opakowania z papieru i odpady opakowaniowe z tektury — nie rzadziej niż raz w miesiącu;
   5. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:
    • raz na tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
    • dwa razy w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca .
   6. odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane będą w systemie akcyjnym trzy razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem przez przedsiębiorstwo z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy.
   7. odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie akcyjnym trzy razy do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem przez przedsiębiorstwo z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
  2. Informację o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego zostanie podana do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej Gminy, przedsiębiorcy , tablicach ogłoszeń .
  3. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz oraz w sposób przyjęty w danej miejscowości.

 3. Szczegółowych informacji można uzyskać w urzędzie gminy tel. 75 75 48 114, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.