Zagrożenie pożarowe w lasach
Utrzymywanie się bardzo wysokiej temperatury powietrza w okresach letnich, może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.

Corocznie płoną setki hektarów lasów spowodowanych najczęściej bezmyślnością lu-dzi, a w czasie pożarów lasu płoną nie tylko drzewa, ale giną i zwierzęta.
Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:
•    palone w pobliżu lasu ogniska,
•    niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu,
•    nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów,
•    przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania),
•    iskry z pojazdów szynowych i innych,
•    umyślne podpalenia.
Aby uniknąć pożarów w lasach apeluje się do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie podstawowych zasad:
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
•    rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
•    wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
•    palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. Otwartym ogniem można posługiwać się w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 m od jego granicy – tylko w miejscach wyznaczonych lub uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą lasu.
3. Poruszajmy się samochodami tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
4. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

I - zagrożenie małe;
II - zagrożenie średnie; bądź ostrożny,
III - zagrożenie duże; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczo-nych,  zakaz wstępu do lasu.

Każda osoba jest zobowiązana do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obo-wiązujących na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nie-odpowiedniego zachowania się w lesie. Należy przestrzegać zakazów wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych.

W jaki sposób i kogo zaalarmować po zauważeniu pożaru?
Po pierwsze: nie trać głowy! Rozejrzyj się dookoła i ostrzeż osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. Oceń sytuację, jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m2), a także zboże lub ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia, w tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Nie chodzi o to, aby ryzykować życiem, ale jeśli cały pożar to kilka płonących gałęzi lub mały teren – masz szansę zapobiec jego powiększeniu.
Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie – uciekaj! Jeśli pożar jest już na-prawdę duży, zapewnij sobie przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeśli jest wiatr, a w lesie susza, możesz znaleźć się w śmiertelnym niebezpieczeństwie w niewiarygodnie krótkim czasie. Aby zwiększyć swoje szanse, przy niewielkim pożarze przemieść się tak, aby być w stosunku do pożaru od strony wiatru – czyli tak, aby przemieszczający się ogień oddalał się od Ciebie. Gdy pożar jest duży i nie możesz przejść na drugą stronę ognia – uciekaj w kierunki prostopadłym do kierunku wiatru. Jeśli wokół Ciebie jest już dużo dymu, staraj się trzymać dość blisko ziemi i zasłaniać twarz jakimś mate-riałem – np. chusteczką lub rękawem ubrania. Nie zatrzymuj się by „podziwiać” pożar. Pamiętaj – o twoim życiu mogą decydować dosłownie sekundy.
Jeżeli znajdziesz się w bezpiecznej odległości od pożaru niezwłocznie zaalarmuj straż pożarną dzwoniąc pod numer 998 lub 112. Po zgłoszeniu się dyżurnego podaj:
1. swoje imię i nazwisko,
2. możliwie dokładną lokalizację miejsca, w którym się pali; jeśli masz taką możliwość, podaj pozycję odczytaną z systemu GPS,
3. co się pali (czy jest to pożar ściółki, czy ogień objął wierzchołki drzew, czy jest to drzewostan młody czy stary, iglasty czy liściasty); w miarę możliwości określ szacun-kowo powierzchnię pożaru (np. pali się ściółka w starym drzewostanie iglastym na po-wierzchni o wielkość boiska do siatkówki),
4. czy zagrożeni są ludzie, zwierzęta gospodarskie lub budynki.
Po podaniu powyższych danych nie należy się rozłączać do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Przyjmujący zgłoszenie może jeszcze zażądać dodatkowych informacji.
Pamiętaj! Alarmując służby ratunkowe mów wolno i wyraźnie. Odruch zaalarmowania jak najszybciej poprzez wykrzyczenie informacji znacznie opóźnia jej przekazanie czy-niąc ją niezrozumiałą i nieprecyzyjną.
Jeśli to możliwe udaj się na drogę dojazdową do lasu, oczekuj na jednostki straży po-żarnej lub służbę leśną i wskaż im miejsce powstania pożaru.