WIEDZA O ZAGROŻENIU – MNIEJSZE STRATY (6)


Pożar w blokach wielorodzinnych, obiektach publicznych i zakładach pracy

Wszystkie niemal pożary, z wyjątkiem spowodowanych wybuchem lub awarią, powstają od małych ognisk, które można ugasić przysłowiową szklanką wody. Nie powodują one przeważnie większych strat materialnych. Jeżeli jednak w krytycznym momencie zabraknie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych lub osoby, która potrafi je prawidłowo wykorzystać, a także jeżeli pożar nie zostanie natychmiast zauważony, w krótkim czasie przyjmie on fazę małego, a następnie średniego i dużego. Staje się wówczas zagrożeniem dla zdrowia i ludzi znajdujących się na terenie danego obiektu.


Podstawowym obowiązkiem wszystkich osób przebywających w budynkuw w przypadku powstania zagrożenia, jest współpraca oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom kierującego akcją ratowniczą, który do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej musi zorganizować ewakuację ludzi i mienia. Osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny ewakuować się najkrótszą oznakowaną drogą ewakuacyjną poza strefę objętą pożarem lub na zewnątrz budynku.
Jeżeli czujemy się na siłach możemy przy użyciu miejscowych środków gaśniczych przy-stąpić do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym. Należy czynności te wy-konać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będą-cych w zagrożeniu.
Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji.
Zasady zachowania się podczas pożaru:

W chwili, gdy zauważysz lub otrzymasz wiadomość o pożarze, stosuj następujące zasady:
1. Upewnij się, że osoby znajdujące się w pobliżu również wiedzą o niebezpieczeń- stwie, jeśli nie to spokojnie przekaż im tę informację,
2. Udaj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
3. Słuchaj poleceń kierującego ewakuacją,
4. Zachowuj się spokojnie, poruszaj szybko, ale nie biegnij,
5. Nie wyprzedzaj innych, gdyż utrudnisz wyjście im i sobie,
6. Obserwuj, co pokazują znaki ewakuacyjne >>>
7. Jeśli zagrożenie powstało w pomieszczeniu, w którym przebywasz, udaj się do najbliższych drzwi, którymi możesz wyjść,
8. Wyjdź na korytarz, do klatki schodowej i na zewnątrz budynku,
9. Udaj się w miejsce, gdzie nie będziesz utrudniać innym osobom w opuszczaniu budynku oraz ratownikom,
10. Jeśli jesteś w grupie zorganizowanej nie odłączaj się od pozostałych, umożliwi to osobie kierującej ewakuacją sprawdzenie czy wszyscy opuścili budynek,
11. W zadymionych korytarzach poruszaj się w pozycji niskiej - na czworakach,
12. Nie panikuj podczas ewakuacji, uspokój osoby, które się boją, pomagaj osobom niepełnosprawnym.
13. Staraj się być widocznym, jeśli jesteś odcięty od drogi ewakuacyjnej wzywaj po-mocy krzykiem lub hałasem, uderzaj w rury, ścianę lub drzwi. Takie zachowanie pomoże strażakom cię odnaleźć.
Stosując się do wymienionych wyżej zasad możesz ocalić siebie i innych.


W dużych obiektach, jak np. szkoły, szpitale, zakłady pracy, urzędy czy kina o kierunku ewakuacji informują tabliczki z zieloną strzałką, świecącą w ciemności.
Pamiętajmy: gdy zadymienie dróg ewakuacyjnych jest tak silnie, że utrudnia nam przejście, trzeba poruszać się powoli w pozycji schylonej i jak najbliżej ścian (w ten sposób nie stracimy orientacji). W przypadku ewakuacji po zadymionych, nieoświetlonych schodach, należy schodzić na kolanach, ustawiając się tyłem.
Jeżeli dym bądź płomienie odetną nam drogę ucieczki, należy wówczas zamknąć pomieszczenie, w którym przebywamy i uszczelnić drzwi np. mokrym ręcznikiem. Warto również otworzyć wtedy szeroko okna, czekając na pomoc.
W bloku wielorodzinnym nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania, a gdy już do tego dojdzie, należy udać się do pomieszczenia posiadającego okno lub balkon, usytuowanego najdalej od miejsca pożaru, zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc lub ręcznik i zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Następnie należy wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie, pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.
W przypadku pożaru w mieszkaniu sąsiednim lub na niższej kondygnacji oraz zadymienia korytarza i klatki schodowej należy:
• pozostać w domu, zamykając drzwi wejściowe do mieszkania jedynie na klamkę;
• zakręcić zawór gazu, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej;
• w celu niedopuszczenia do przenikania dymu i wysokiej temperatury przez drzwi wejściowe do mieszkania należy zabezpieczyć otwory i nieszczelności drzwi (np. mokrym ręcznikiem);
• przygotować zapas wody do gaszenia lub chłodzenia elementów konstrukcyjnych i wyposażenia;
• w razie potrzeby wezwać pomoc przez otwarte okno lub balkon.
W przypadku pożaru na wyższej kondygnacji należy pozostać w mieszkaniu lub opuścić je zamykając drzwi wejściowe do mieszkania na klucz.
Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu straży pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi .