Zarządzenie Wójta Gminy Podgórzyn w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), uchwały nr XXIX/227/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Podgórzyn zarządzam, co następuje:

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, zwanego dalej „Programem”.
  2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Podgórzyn w sprawie projektu Programu.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej