recycle worldGmina Podgórzyn przypomina oraz informuje, że

Mając na uwadze nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.poz. 2010 t.j. z dnia 2019.10.23.) oraz Uchwałę NR XX/185/2020 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Podgórzyn, Wójt Gminy Podgórzyn informuje, że w myśl §2 traci  moc  uchwała nr XXV/196/12  Rady  Gminy  Podgórzyn  z dnia  28 grudnia  2012r.  w sprawie odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie zamieszkują  mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym przedsiębiorcy ( właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy), o których mowa wyżej, mają obowiązek zawarcia z dniem 1 lipca 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z § 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn.

Do dnia 30.06.2020 r. odbiór odpadów pozostaje na dotychczasowych zasadach, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.