Wójt Gminy Podgórzyn – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych na terenie Gminy Podgórzyn w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią;
  2. zamieszkiwać na terenie danej gminy;
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
  • bierze udział w szkoleniu podczas którego uzyska informacje o: statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • przystępuje do egzaminu testowego, kończącego szkolenie, który polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem;
  • który z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  1. zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);
  2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);
  3. informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3).
 7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Podgórzyn, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r.  do 08.07.2020 r.
  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Podgórzyn.
 8. Informuje się, że  ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla Gminy Podgórzyn wynosi: 1.

Dokumenty do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.