Od 16 kwietna 2020 do odwołania obowiązuje nakaz noszenia maseczek lub zakrywania w inny sposób ust i nosa.

Za nieosłonięcie twarzy maseczką lub inną zasłoną policja może nałożyć mandat do 500 zł, jak za wykroczenie. Kara jednak może być znacznie dotkliwsza, jeśli sprawa zostanie przekazana do sanepidu. Kary administracyjne zaczynają się bowiem od 5 tys. zł, a sięgnąć mogą nawet 30 tys. zł.

Obowiązek zakrywania ust i nosa nie zwalnia z obowiązku zachowania minimalnej odległości co najmniej dwóch metrów między osobami.

Obowiązek zakrywania twarzy nie obowiązuje:

  • dzieci poniżej 4 lat
  • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
  • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
  • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
  • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności