Przedsiębiorcy

Polski rząd uruchomił specjalną stronę internetową jako jeden z elementów pakietu pomocowego dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Zestaw rozwiązań pomocowych dla firm wprowadzono ze względu na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę.
Tarcza antykryzysowa to przede wszystkim pomoc dla firm.

Wykorzystując rządową stronę można ubiegać się o wsparcie dla każdego rodzaju działalności: firm jednoosobowych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm.

Firmy jednoosobowe i mikroprzedsiębiorstwa mogą skorzystać m.in. ze zwolnienia  ze składek ZUS na 3 miesiące. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek przez stronę internetową. W ten sam sposób działalności jednoosobowe mogą uzyskać też tzw. świadczenie postojowe.
Firmy zatrudniające pracowników mogą się z kolei ubiegać o dofinansowania do wynagrodzeń, pożyczki obrotowe, czy też odroczenie podatków i ZUS-u.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który ma ochronić państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

 • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników;
 • Finansowaniu przedsiębiorców;
 • Ochronie zdrowia;
 • Wzmocnieniu systemu finansowego;
 • Inwestycjach publicznych.

Strona www.gov.pl zawiera wszelkie informacje wraz z odnośnikami do odpowiednich formularzy pomocowych lub stron zewnętrznych (np. ZUS) i jest aktualizowana na bieżąco o nowe elementy.

Rolnictwo

Tarcza Antykryzysowa - co przynosi rolnikom?

 • Zasiłek opiekuńczy dla rolników
  Przysługuje:
  • przez okres nie dłuższy niż 14 dni;
  • rodzicom dzieci do 8 lat;
  • rodzicom dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 18 lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Stawka dzienna to 1/30 z kwoty emerytury podstawowej KRUS.
  Obecnie środki do rozdysponowania to około 80 milionów złotych - przeznaczone tylko na pierwsze 14 dni.
 • Zwolnienie z opłacania składek KRUS
  • Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym zostają zwolnione z opłacania składek KRUS za okres 3 miesięcy (II kwartał).
  • Składki zostaną opłacone przez budżet państwa - 340 mln zł.
  • Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, składki zostaną naliczone automatycznie.
 • Wydłużenie ważności orzeczeń
  • Posiadasz orzeczenie o niezdolności do pracy, którego ważność upływa w czasie trwania stanu epidemii lub 30 dni po jego zakończeniu?
  Dobra wiadomość!
  • Orzeczenia o częściowej i całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.
 • Zawieszenie postępowań
  Zostaje zawieszony bieg terminów w postępowaniach:
  • sądowych,
  • sądowoadministracyjnych,
  • egzekucyjnych,
  • karnych, - karnych skarbowych, - w sprawach o wykroczenia, - administracyjnych i innych.
  Szczegółowe informacje znajdziesz na www.gov.pl/sprawiedliwosc
 • Ceny maksymalne i maksymalne marże hurtowe i detaliczne
  • Możliwość ustalenia ceny maksymalnej i marży na produkty o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz utrzymania gospodarstw domowych.
  • Kontrole przeprowadzać będą: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.
  • Kary pieniężne od 5 000 zł do 5 000 000 zł • Kara do 10% obrotu za rok poprzedzający rok nałożenia kary - w przypadku wielokrotnego naruszania przepisów.
 • Ulgi podatkowe CIT, PIT, od nieruchomości
  • Przesunięcia zaliczek na CIT.
  • Odpisanie strat za COVID-19 w rozliczeniu PIT.
  • Możliwość uzyskania zwolnienia lub odroczenia opłat za podatek od nieruchomości.
  • Najmujący lub dzierżawiący lokale publiczne - rolnicy lub spółdzielnie -mogą ubiegać się o odroczenie lub umorzenie czynszu.
 • Wsparcie dla rolników zatrudniających pracowników
  • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników do 30 czerwca 2020 r.
  • Wydłużenie zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców na cały czas trwania stanu epidemii, a także o kolejne 30 dni po jego zakończeniu.
  • Pracownicy powracający do Polski, po odbyciu kwarantanny, będą mogli wrócić do pracy w gospodarstwach.
 • Korzystanie z usług e-administracji UŁATWIENIA
  Z myślą o osobach, które nie posiadają podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz podpisów elektronicznych, wprowadza się przepisy, które pozwolą na wydanie takim osobom tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy profil zaufany".
  „Tymczasowy profil zaufany":
  • wydawany w usłudze online,
  • bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie,
  • bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania,
  • ułatwi kontakt z organami administracji publicznej.
 • Rolników dotyczą takie same formy wsparcia co przedsiębiorców
  Odroczenie rat spłaty kredytów, pokrycie składek do KRUS/ZUS, kredyty i pożyczki preferencyjne, gospodarstwa agroturystyczne mają 180 dni na zwrot środków z odwołanych rezerwacji i wiele innych form wsparcia skierowanych do mikro/małych/średnich/dużych gospodarstw rolnych.

Więcej informacji na: www.gov.pl/web/rolnictwo

NGO oraz Instytucji Kultury

 1. Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników NGO
  Organizacja pozarządowa i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

 2. Zwolnienie organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek.
  Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. dla organizacji pozarządowych zatrudniających poniżej 10 osób.

 3. Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS
  Aby nie stracić płynności finansowej, istnieje możliwość opóźnienia spłaty bądź rozłożenia na raty składki ZUS.

 4. Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku
  Możliwość przesunięcia terminu złożenia deklaracji CIT-8 i wpłaty podatku należnego od 2 do 4 miesięcy.

 5. Brak konsekwencji za złożenie deklaracji PIT-19 do końca kwietnia.

 6. Brak opłat za abonament i opłat audiowizualnych
  Jeśli spełniasz kryteria określone w ustawie, jesteś zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Korzystanie to wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej