O G Ł O S Z E N I E
Rada Gminy Podgórzyn
Ogłasza nabór kandydatów do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Na podstawie art.160 i art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Podgórzyn dokona wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłosić Radzie Gminy, prezesi właściwych sadów,  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Do karty zgłoszeniowej kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 2. informacje z Krajowego Rejestru Karnego, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia,                                           
 4. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia,
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. z 2018 r. Dz.U. poz. 1510 ze zm.) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika, z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia,
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszeniowej przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed datą zgłoszenia,
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszeniowej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy na I piętrze w Referacie Rozwoju lub na stronie www.podgorzyn.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 stycznia 2020 roku, termin jest ostatecznym na złożenie kompletu dokumentów :
Referat Rozwoju
Urząd Gminy Podgórzy
ul. Żołnierska 14,
tel. +48 75 75 48 131;
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pn.: od 8.00 do 16.00
wt., śr., czw., pt.: od 7.30 do 15.30

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, a także nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5 art. 162 rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.52) nie będą rozpatrywane.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartosz Polaczek

Dokumenty do pobrania