Starosta Jeleniogórski zwraca się z prośbą do aktywnych organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu, które są przygotowane do współpracy w zakresie przekazania żywności przez sprzedawców realizujących przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680) o zgłoszenie chęci współpracy, w tym zakresie.

Informację można przekazać do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uzyskane informacje zostaną następnie przekazane zainteresowanym podmiotom uprawnionym do przekazywania żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży.

  • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), mogą otrzymywać żywność od sprzedawców żywności, po zawarciu stosownej umowy, jeżeli ich celem statutowym jest wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:
    1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
    2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
    3. działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących;
  • organizacje pozarządowe powinny także spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L. z 2002 r. Nr 31, str. 1 z późn. zm.).

Ważne:
Dotyczy wyłącznie żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, w szczególności ze względu na wady wyglądu tej żywności albo jej opakowań, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, z przeznaczeniem na wykonywanie przez tę organizację zadań wymienionych powyżej.