Karkonoskie Centrum Gospodarki OdpadamiKarkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych.

Wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, ochrona środowiska, ekonomia lub studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych);
 • udokumentowany 5-letni staż pracy na podobny stanowisku;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów w zakresie ustaw:
  1. Prawo Zamówień Publicznych,
  2. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Zakres obowiązków na stanowisku specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych:

 • współpraca z pozostałymi działami w zakresie ustalenia potrzeb na usługi, dostawy lub inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółki,
 • dobór odpowiedniego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kompletowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niezbędnych załączników,
 • udział w ocenie złożonych ofert, 
 • udział w posiedzeniach komisji przetargowych,
 • udział w odbiorach zamówienia,
 • uczestnictwo w spotkaniach z Wykonawcami podczas realizacji zamówienia,
 • koordynowanie i prowadzenie niezbędnych, drobnych zamówień nie objętych obowiązkiem postępowań przetargowych,
 • przygotowanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • archiwizacja dokumentacji z przeprowadzonych działań.
 • prowadzenie innych spraw, postępowań o udzielenie zamówień na usługi, w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz funkcjonujące w Spółce regulaminy i procedury,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki lub pocztą na adres: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Bukowiec, ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2019 roku do godziny 14:30 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych". Dokumenty, które wpłyną do Spółki po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

pdf Ogłoszenie do pobrania [942.64 KB]