W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 roku ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami, Wójt Gminy Podgórzyn zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podgórzyn.

Opieka stomatologiczna obejmuje:

  1. Świadczenia ogólno stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia
  • określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia opieki stomatologicznej są finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Podgórzyn.

Opieka stomatologiczna dotyczy około. 489 uczniów w następujących szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie- 246 uczniów
  2. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Ścięgnach- 70 uczniów
  3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce- 84 uczniów
  4. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Stanisława Marusarza w Miłkowie- 89 uczniów

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Ofertę wraz z załącznikiem należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, I piętro- w sekretariacie z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami" najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku do godziny 15.00.

pdf Formularz do pobrania [116.88 KB]