pis logoW związku z art. 4. ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę jakości wody wodociągów publicznych na terenie gminy Podgórzyn za I półrocze 2019.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli Inspekcji Sanitarnej i prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w 5 gminnych wodociągach.

Nazwa wodociągu Nazwa ujęcia Ilość prób zbadanych w zakresie składu mikrobiologicznego Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład mikrobiologiczny Ilość prób zbadanych w zakresie składu fizyczno-chemicznego Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład fizyczno-chemiczny
Sosnówka Sosnówka Górna 4 0 8 1
Sosnówka Dolna 7 1 12 2
Razem 11 1 20 3
Podgórzyn, Borowice, Marczyce, Staniszów Mały Staw 4 0 4 0
Droga Chomontowa 3 0 3 0
Razem 7 0 7 0
Zachełmie Zachełmie 4 0 6 0
Przesieka (górna część) Przesieka 7 2 9 2
Miłków Wilcza Poręba I 5 0 8 0
  Miłków I+II 9 1 12 1
  Razem 14 1 20 1

KSWiKPo przeanalizowaniu danych dotyczących przebadanych próbek z sieci wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze stwierdza:

 1. Warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Sosnówce.
  W zakresie składu mikrobiologicznego wody w 1 próbce wody pobranej ze strefy zaopatrzenia w wodę „Sosnówka Dolna" stwierdzono zwiększoną zawartość bakterii grupy coli. W związku z tym na stronie internetowej PSSE w Jeleniej Górze podano do wiadomości publicznej komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody do spożycia oraz został powiadomiony Wójt Gminy Podgórzyn i Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Po podjętych działaniach naprawczych (dezynfekcja sieci) następne próbki były prawidłowe. Nie odnotowano przypadków zatruć i chorób wodozależnych.
  W zakresie składu fizyczno-chemicznego w 2 próbkach wody z ujęć „Sosnówka Górna" i „Sosnówka Dolna" stwierdzono zaniżony odczyn pH. Prowadzone jest postępowanie administracyjne.

 2. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Podgórzvnie, Borowicach, Marczycach i Staniszowie
  W zakresie składu fizyczno-chemicznego i mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe.

 3. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Zachełmiu.
  W zakresie składu fizyczno-chemicznego i mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były prawidłowe.

 4. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Przesiece.
  W zakresie składu mikrobiologicznego wody w 2 próbkach wody stwierdzono zwiększoną zawartość bakterii grupy coli. W związku z tym na stronie internetowej PSSE w Jeleniej Górze podano do wiadomości publicznej komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody do spożycia oraz został powiadomiony Wójt Gminy Podgórzyn i Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Po podjętych działaniach naprawczych (dezynfekcja sieci) następne próbki były prawidłowe. Nie odnotowano przypadków zatruć i chorób wodozależnych.
  W zakresie składu fizyczno-chemicznego w 2 próbkach wody stwierdzono zaniżony odczyn pH. Na zarządcę wodociągu nałożono obowiązek doprowadzenia jakości wody w zakresie odczynu pH do wymaganych norm sanitarnych. Badania sprawdzające były prawidłowe- obowiązek został wykonany.

 5. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Miłkowie.
  W zakresie składu mikrobiologicznego wody w 1 próbce wody stwierdzono zwiększoną zawartość bakterii grupy coli. W związku z tym na stronie internetowej PSSE w Jeleniej Górze podano do wiadomości publicznej komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody do spożycia oraz został powiadomiony Wójt Gminy Podgórzyn i Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Po podjętych działaniach naprawczych (dezynfekcja sieci) następne próbki były prawidłowe. Nie odnotowano przypadków zatruć i chorób wodozależnych. W zakresie składu fizyczno-chemicznego w pojedynczej próbce stwierdzono zwiększoną zawartość żelaza, następna zbadana próbka była prawidłowa.

Źródło