Umowa dotycząca „Przebudowy drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000,00 do 5+002,00” została podpisana.

8 listopada 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze podpisana została umowa dot. realizacji tej znaczącej dla mieszkańców powiatu inwestycji.

W imieniu Powiatu Karkonoskiego umowę podpisali Krzysztof Wiśniewski – Starosta Karkonoski, Mirosław Górecki - Wicestarosta Karkonoski oraz Artur Smolarek - Członek Zarządu Powiatu Karkonoskiego.
Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum Firm:
1) Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., z siedzibą: Sady Dolne 16, 59-420 Sady Dolne, – Lider Konsorcjum
2) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor – Partner Konsorcjum.

Ze strony Konsorcjum umowę podpisał Roman Krosnowski – Prezes Zarządu Jeleniogórskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o.

Wartość zamówienia (robót budowlanych) opiewa na kwotę: 12 344 566,69 zł brutto.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Edycja’23) w kwocie 5 613 153,50 zł, pozostała kwota (6 731 413,10 zł) stanowi wkład własny Powiatu Karkonoskiego.

Termin zakończenia inwestycji: do 30 września 2025 roku.

Zakres prac obejmuje:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000,00 do 5+002,00.

Na całym projektowanym odcinku wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wszystkich skrzyżowań, zjazdów do posesji. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi głównej zostanie wzmocniona za pomocą geosyntetyków – geosiatki/geokompozytu. Ponadto w ramach projektu przewidziano wykonanie: poszerzeń jezdni, zjazdów, ścieków z kostki, narzutu kamiennego, umocnienie skarp płytami ażurowymi, odtworzenie rowów, wymianę barier ochronnych, oznakowania pionowego i poziomego oraz wycinkę drzew, regulację zieleni przydrożnej, nasadzenia zastępcze drzew.

Tekst i foto Powiat Karkonoski