Starosta Karkonoski Krzysztof Wiśniewski, przy współudziale Rady Seniorów Powiatu Karkonoskiego, ogłasza konkurs „AKTYWNY SENIOR, AKTYWNA SENIORKA” w Powiecie Karkonoskim.

Celem konkursu jest wyróżnienie seniora i seniorki podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w Powiecie Karkonoskim.

 1. Uczestnikiem konkursu (kandydatem) może być każdy senior powyżej 60 roku życia, mieszkający na terenie powiatu karkonoskiego, który m.in.:
  1. aktywnie uczestniczy i angażuje osoby starsze do działań na rzecz społeczności lokalnej;
  2. promuje i rozwija wolontariat i grupy samopomocowe wśród osób starszych;
  3. prowadzi działania na rzecz wzmocnienia integracji międzypokoleniowej;
  4. podejmuje działania mające na celu dostrzeżenie potrzeb i problemów osób starszych;
  5. inicjuje i wspiera działania w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów.
 2. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatu karkonoskiego.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Zgłaszający może przedstawić po jednym kandydacie w dwóch następujących kategoriach:
  1. AKTYWNA SENIORKA,
  2. AKTYWNY SENIOR.
 5. Zgłaszający nie może nominować własnej kandydatury.
 6. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca I kwartału kolejnego roku kalendarzowego.
 8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną i/lub listownie o miejscu i terminie uroczystego przyznania tytułu.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

Plakat do pobrania pdf [414.69 KB], jpg [793.62 KB]