Dodatek osłonowyUstawą z dnia 17 grudnia 2021 r. wprowadzono dodatek osłonowy, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej i ma na celu zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

  • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

  1. roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
  2. roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Ile wynosi dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400/500 zł * rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600/750 zł* rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł/1062,50 zł* rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1150 zł/ 1437,50 zł* rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne! Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy:
Wnioski będzie można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022r opatrzonym podpisem elektronicznym,
  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022r. do 31 października 2022r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie.

Dokumenty do pobrania gopspodgorzyn.bip.gov.pl