Mając na uwadze nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.poz. 2010 t.j. z dnia 2019.10.23.) Wójt Gminy Podgórzyn informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 2c w/w ustawy  przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W świetle w/w przepisu przedsiębiorcy, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Gminę Podgórzyn lub z niego wystąpić.

W związku z powyższym przedsiębiorcy, o których mowa wyżej, którzy zamierzają wystąpić z systemu winni – w terminie 30 dni – złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu bądź pozostaniu w systemie.

Odpady

Ponadto złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 stycznia 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej**.

* Nieruchomości niezamieszkałe to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( tj. placówki oświatowe, obiekty sakralne,, działki rekreacyjne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, gastronomiczne,produkcyjne, lokale handlowe, sklepy, obiekty i tereny użyteczności publicznej, itp.)
** wykaz firm które wpisane są do rejestru  można  sprawdzić po adresem  prod.ceidg.gov.pl

pdf Oświadczenie do pobrania [249.92 KB]