KOMUNIKAT STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NGO miniSzanowni Państwo, ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzył się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności. O powyższym fakcie organizacje pozarządowe były informowane m.in. w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Starostwa.

W związku z koniecznością przygotowania się do czynności sprawozdawczo-informacyjnych za 2019 r., na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25 a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Jeleniogórski pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą do przedstawicieli organizacji pozarządowych o złożenie oświadczeń w następującym zakresie:

  1. przyjmowania przez organizację pozarządowe płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane (jeżeli takie operacje finansowe miały  miejsce),
  2. prowadzenia przez organizację pozarządowe działalności w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe ( jeżeli prowadzona była taka działalność).

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami regulaminu/statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra w terminie do dnia 5 stycznia 2020 r. Ponadto należy mieć na uwadze, iż wyżej wymienione podmioty są zobowiązane do bieżącego informowania o przypadkach wystąpienia operacji finansowych, o których mowa jest we wskazanej powyżej ustawie lub o prowadzeniu działalności w zakresie gier losowych.

Podstawy prawne: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019r. poz. 1115 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018r. poz. 1491), ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 713).

pdf Pismo do pobrania [87.88 KB]