17 października ruszył nabór wniosków do kolejnej, już 5 edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty. Wnioski można składać do 27 października.

 • Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
 • Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe?
 • Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną?
 • A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży?
 • Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Kto może starać się o dotację?

 • Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat.
 • Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

Ile wynosi dotacja?

 • Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
 • Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

Gdzie mogą być realizowane projekty?

 • Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Do kiedy trwa nabór?

 • Nabór wniosków trwa od 17 października do 27 października 2019 roku do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków.

Czas realizacji projektów?

 • Projekty można będzie realizować od 6 listopada do 15 grudnia 2019 roku.

Jak się zgłosić?

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl

Program Dolnośląskie Małe Granty jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.