NGO miniZARZĄDZENIE NR 115/2019 WÓJTA GMINY PODGÓRZYN z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), uchwały nr XXIX/227/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Podgórzyn zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020", zwanego dalej „Programem".
  2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Podgórzyn w sprawie projektu Programu.

§2

Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich organizacji pozarządowych oraz obejmują swoim obszarem Gminę Podgórzyn.

§3

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Podgórzyn oraz zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej.

§4

Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 14 października 2019 r. i potrwają do dnia 28 października 2019r.

§5

Nadzór nad realizacją Zarządzenia sprawuje Wójt Gminy Podgórzyn.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie do pobrania
Program współpracy do pobrania