Stypendium szkolne 2016/2017 dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Podgórzyn – składanie wniosków do 15 września 2016r. w Biurze Rady wraz z potwierdzeniem ze szkoły oraz potwierdzeniem dochodów netto członków rodziny ( z sierpnia 2016r.)
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto.
Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz studentom.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodów rodziny przy stalaniu prawa do stypendium szkolnego.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Podgórzyn.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2015 r.,  np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.
Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł.

Wniosek i oświadczenie wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające dochód rodziny netto z sierpnia 2016 r.,) należy złożyć w Urzędzie Gminy Podgórzyn  Biuro Rady (parter pok. Nr 1) w terminie do dnia 15 września 2016 r. Informacji na temat stypendiów szkolnych udziela pracownik Biura Rady pod numerem tel. (75) 75 48 121. Druki do pobrania w Biurze Rady.

DRUKI:

Wniosek,

Załącznik nr 1 – potwierdzenie ze szkoły,

Załącznik nr 2 – korzystam z pomocy z GOPS

Załącznik nr 3 – nie korzystam z pomocy GOPS

Załącznik nr 4 – nie korzystam z dodatku mieszkaniowego

Załącznik nr 5 – korzystam z dodatku mieszkaniowego

Załącznik nr 6 - Pouczenie

Załącznik nr 7 – osoba bezrobotna niezarejestrowana w UP

Załącznik nr 8 – pełnomocnictwo dla rodzica/ w przypadku pełnoletniego ucznia

Wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie prawni tracą uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie świadczenia. Jeśli z wnioskiem dla pełnoletniego ucznia występuje rodzic konieczne jest załączenie do wniosku upoważnienia podpisanego przez pełnoletniego ucznia (Zał. 8).

Uwaga

Należy dołączyć zaświadczenia dla wszystkich członków rodziny, którzy w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium są osobami pełnoletnimi:

 1. zaświadczenie od pracodawcy z sierpnia 2016 roku o dochodach netto (umowa o pracę, umowa o dzieło itp.),
 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego (działalność gospodarcza),
 3. umowa, zaświadczenie (praca za granicą),
 4. decyzję, odcinek, przekaz pocztowy, przelew pieniężny (emerytura, renta, świadczenia/zasiłek przedemerytalny),
 5. zaświadczenie o pobieraniu zasiłku (zasiłek rodzinny, zasiłek alimentacyjny, zasiłek pielęgnacyjny,
 6. zaświadczenie o pobieraniu dodatku (dodatek mieszkaniowy),
 7. zaświadczenie o pobieraniu świadczeń (zasiłek stały i okresowy),
 8. alimenty – otrzymywane dobrowolnie lub w wyniku egzekucji – w przypadku nieściągalności zaświadczenie od komornika,
 9. świadczenia dla bezrobotnych – zaświadczenie o pobieraniu / niepobieraniu świadczeń wydane przez Powiatowy Urząd Pracy,
 10. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa w ha przeliczeniowych – dochód z gospodarstwa rolnego,
 11. stypendia np. z UE, praktyki zawodowe, i inne.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego, jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne. Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI.

Stypendium szkolne realizowane jest na podstawie wydanej przez Wójta decyzji w formie refundacji poniesionych kosztów, na podstawie  imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.  

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.