Jednym z wielu źródeł zagrożenia wypadkowego na wsi, są niebezpieczne czynniki chemiczne używane w gospodarstwach rolnych.

Najbardziej niebezpiecznymi środkami chemicznymi w gospodarstwie rolnym, są środki ochrony roślin (zaklasyfikowane do najwyższej grupy zagrożenia) i paliwa. Zagrożenie występuje na każdym etapie kontaktu ze środkami chemicznymi, od magazynowania poprzez używanie i utylizację resztek, włącznie z postępowaniem z pustymi opakowaniami.

Praca ze środkami ochrony roślin należy do czynności niebezpiecznych, dlatego podczas jej wykonywania wymagana jest duża ostrożność i staranność, których brak może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia. Środki ochrony roślin należy przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu znajdującym się w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych najlepiej poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim. Pomieszczenie powinno być zamykane na klucz i oznakowane. Należy pamiętać, aby wszystkie środki chemiczne były przechowywane w oryginalnych (fabrycznych) szczelnie zamkniętych i opatrzonych czytelną etykietą opakowaniach, a uszkodzone opakowania trzeba zastąpić nowymi również oznakowanymi etykietą.

Przed przystąpieniem do pracy ze środkami ochrony roślin zawsze należy dokładnie przeczytać instrukcje stosowania i postępować zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi.

Podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin należy stosować się do poniższych zaleceń:

 • nosić odzież ochronną (kombinezon ochronny, rękawice, okulary, maskę),
 • nie wolno jeść, pić i palić,
 • nie wolno pić alkoholu (również w przeddzień i po zakończeniu pracy),
 • nie wolno mieszać przygotowanego płynu rękami,
 • zachować ostrożność podczas napełniania opryskiwacza,
 • nie wolno rozcieńczać środków ochrony roślin, napełniać opryskiwaczy, czyścić sprzętu i odzieży ochronnej w pomieszczeniach, w których znajdują się artykuły spożywcze lub pasze, a także w pobliżu zbiorników wodnych,
 • stosować tylko sprzęt sprawny technicznie.

Po zakończonej pracy należy:

 • dokładnie umyć sprzęt wykorzystywany do pracy ze środkami ochrony roślin,
 • resztki środków ochrony roślin oraz puste opakowania traktować jako niebezpieczne odpady i w odpowiedni sposób je zabezpieczyć,
 • odzież ochronną wyprać z użyciem środków piorących (nie prać z innymi ubraniami)
 • buty, rękawice, okulary najlepiej umyć wodą z mydłem,
 • dokładnie wymyć całe ciało dużą ilością ciepłej wody z mydłem i wypłukać twarz.

Rolniku czytaj etykiety, stosuj wymagane środki bezpieczeństwa nigdy nie przelewaj i nie przesypuj środków ochrony roślin do opakowań po artykułach spożywczych – jest to niedopuszczalne, ponieważ w ten sposób sprowadzasz niebezpieczeństwo na siebie i domowników, a szczególnie dzieci.


krusOpracowała:
Jadwiga Jadwińska
Starszy Inspektor PT KRUS
w Jeleniej Górze
Źródło:  
www.krus.gov.pl
www.pip.gov.pl