krusPilarka tarczowa to jedno z urządzeń w gospodarstwie rolnym, która wymaga szczególnej uwagi podczas obsługi i obróbki drewna. W gospodarstwie rolnym pozyskiwane drewno wykorzystywane jest do wielu celów tj. do ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy zagród czy płotów. Przed rozpoczęciem pracy za pomocą pilarki tarczowej zawsze należy sprawdzić jej kompletność i stan techniczny. Podczas prac pilarką zabronione jest pozostawianie bez nadzoru pilarki podłączonej do instalacji elektrycznej lub z jej uruchomionym silnikiem napędowym, jeśli mają do niej dostęp osoby z zewnątrz lub dzieci. Zabrania się otwierania lub zdejmowania osłon pilarki lub innych jej urządzeń chroniących przed urazem. Zabronione jest sprawdzanie dokładności obrabiania materiału lub dokonywanie innych czynności oraz usuwanie wiórów i odpadów powstających w toku cięcia. Zabronione jest czyszczenie mechanizmów roboczych lub ich konserwowanie podczas pracy maszyny.

Stosując poniższe zasady można znacznie zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko poważnych urazów podczas prac związanych z pozyskiwaniem i obróbką drewna.
Należy pamiętać aby:

  • stosować nakrycie głowy, które całkowicie zakrywa włosy oraz odzież bez odstających i luźno zwisających części, a także nie obsługiwać pilarki w rękawicach albo z zabandażowanymi dłońmi,
  • używać ochronniki słuchu, osłonę oczu, a w przypadku zapylenia – maski przeciwpyłowe,
  • zadbać o skuteczną wentylację pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca z pilarką i nie dopuszczać do gromadzenia się pyłu drzewnego w pomieszczeniu (pył drzewny zwłaszcza buku, dębu, grabu, zalicza się do pyłów rakotwórczych, które mogą spowodować raka płuc, jak również stwarza duże zagrożenie wybuchowe),
  • stosować nastawny klin rozszczepiający, który zabezpiecza przed zakleszczeniem lub odrzuceniem obrabianego przedmiotu; jest to szczególnie ważne podczas wzdłużnego cięcia drewna lub cięcia płyt,
  • zawsze, gdy wykonuje się cięcie krótsze niż 300 mm o szerokości ciętego materiału nie przekraczalnego 150 mm należy stosować popychacz,
  • palce lewej ręki powinny zawsze znajdować się w pozycji równoległej do tarczy piły, aby w razie nieoczekiwanego przesunięcia się materiału nie zetknęły się z piłą,
  • stosować osłonę tarczy piły (kaptur ochronny) podczas wykonywanej czynności cięcia drewna,
  • stawać zawsze poza strefą zagrożenia odrzutem lub wyrzutem ciętego materiału,
  • ręka prowadząca materiał nie powinna się znajdować w jednej linii z tarczą piły.

Przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczęście. Każda pracująca maszyna, przede wszystkim ta która nie jest sprawna i niekompletna, stanowi potencjalne zagrożenie dla osoby obsługującej. Pamiętajmy zatem o powyższych zasadach, aby uniknąć wypadkom podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Inspektor PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło:  www.krus.gov.plwww.pip.gov.pl