krusUpadki osób w gospodarstwie rolnym, to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych zgłaszanych do KRUS. Rolnicy ulegają im najczęściej na podwórzach gospodarstw rolnych, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin lub schodów, a także w trakcie przemieszczenia się w pomieszczeniach gospodarczych.

Do głównych przyczyn upadków należą:

 • zły stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych
 • używanie nieodpowiedniego obuwia
 • nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych
 • niestosowanie drabin i podestów do pracy na wysokości
 • brak odpowiedniego oświetlania podwórza i stanowisk pracy oraz wnętrz budynków
 • nieuporządkowane ciągi komunikacyjne, bałagan w obejściu, pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych
 • brak poręczy i barierek przy schodach
 • zbyt wysokie i nieoznakowane progi
 • przebywanie na ładunkach podczas transportu.

UpadekWiększości wypadków przy pracy w gospodarstwie rolnym można zapobiec, nie angażując do tego celu, dużych środków finansowych. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zależy od postawy rolnika i jego zaangażowania w eliminowanie zagrożeń.

W celu minimalizacji ryzyka upadku w gospodarstwie rolnym należy:

 • utwardzić i wyrównać nawierzchnię podwórza gospodarstwa oraz zadbać o odprowadzenie wód opadowych,
 • używać odpowiedniego obuwia roboczego - ściśle przylegającego do stopy, z protektorowaną podeszwą, zapewniającego usztywnienie stawu skokowego i ochronę palców stopy przed przygnieceniem
 • wchodzić i schodzić na przyczepy i maszyny rolnicze tylko przodem do maszyny, korzystając z odpowiedniej, sprawnej drabiny lub podestu,
 • zadbać o wyposażenie schodów i otworów zrzutowych w poręcze i balustrady
 • pamiętać o oznakowaniu progów i nierówności, a także zamontowaniu oświetlenia na podwórzu, schodach, ciągach komunikacyjnych oraz w obejściu
 • pamiętać o prawidłowym rozmieszczeniu i zabezpieczeniu transportowanego ładunku, za pomocą pasów transportowych lub taśm zabezpieczających
 • utrzymywać czystość, ład i porządek, zagwarantować odpowiednią przestrzeń na stanowisku pracy oraz zadbać o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń.

Rolniku pamiętaj
Eliminacja zagrożeń oraz bieżąca poprawa warunków pracy i stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, ograniczają ryzyko wystąpienia wypadków, mogących w konsekwencji doprowadzić do długotrwałej niezdolności do pracy, ciężkich urazów,
a nawet śmierci człowieka.

Opracowała:
Agnieszka Pawłowicz
Kierownik PT KRUS w Jeleniej Górze
Źródło:  www.krus.gov.pl