Śmieci wózNa podstawie art. 6c ust. 3c i 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399) Wójt Gminy Podgórzyn, informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2020 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Podgórzyn, gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Dotyczy to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne —prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, rodzinne ogrody działkowe, instytucje, warsztaty).
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Podgórzyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozostają objęci tym systemem do dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia,publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Obecna umowa polegająca, na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Podgórzyn obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2024 r.
Od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2026 r. będzie obowiązywała nowa umowa, która zostanie podpisana po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Podgórzyn w okresie 1.09.2024 do 31.08.2026".
Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Podgórzyn, na których nie zamieszkują mieszkar5cy, a powstają odpady komunalne, mogą w terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, tj. do 9 sierpnia 2024 r. włącznie, złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.
W oświadczeniu właściciel nieruchomości jest obowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę (posiadającego wpis w Rejestrze Działalności Regulowanej), z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej powstałej w trakcie obowiązywania umowy może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów zorganizowanego przez gminę, wskazując gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Do oświadczenia należy dołączyć kopię umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowienia umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, zawierają odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Podgórzyn oraz przepisach szczegółowych dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W razie wątpliwości i pytali zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Podgórzyn pod numerem telefonu 75 75 48 130 lub osobiście w Urzędzie Gminy Podgórzyn przy ul. Żołnierskiej 14, 58-562 Podgórzyn, w pokoju 10 (II piętro).

Pismo do pobrania pdf [891.27 KB]
Oświadczenie do pobrania doc [13.96 KB]