Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Podgórzyn oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę tej usługi.

Wywóz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków określony został szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn. Ponadto powinien odbywać się systematycznie z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania można nałożyć karę grzywny w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - zgodnie ze przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, która nie została odprowadzona do zbiornika (np. zużyta do podlewania ogrodu, napełnienia basenu, celów gospodarczych i rolniczych), gdy jej wielkość zostanie ustalona na podstawie odrębnego licznika - urządzenia pomiarowego dodatkowo liczącego wodę bezpowrotnie zużytą, zakupionego i zamontowanego przez właściciela nieruchomości.

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Podgórzyn:

Nazwa firmy  Numer telefonu 
 Usługi Asenizacyjne Ryszard Kowalski  602 723 862
 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe "COM'D"  768 702 168
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  756 420 100
 Usługi Asenizacyjne Mirosław Iwanowski  601 356 577
 Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o.  757 5 23 914
 Usługi Koparko-Ładowarką Grzegorz Musiał  603 892 095
 Usługi Asenizacyjne Edward Roman  602 301 837
 Usługi Asenizacyjne Mateusz Szkaradek  667 946 440