Rozporządzenie nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie miasta Jelenia Góra, powiatu karkonoskiego, powiatu lwóweckiego oraz powiatu złotoryjskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8a i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z 2022 r. poz. 1570), art. 63, 64 i 65 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE. L. z 2020 r., nr 174, str. 64), w związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaka dzikiego – łabędzia niemego (Cygnus olor) na terenie miasta Jelenia Góra, Łabędzi Staw im. Mickiewicza przy ulicy Głowackiego, o współrzędnych geograficznych 50.88865, 15.73759, na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 6 marca 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą obszar miasta Jelenia Góra i powiatu karkonoskiego, powiatu lwóweckiego oraz powiatu złotoryjskiego.

§ 2. Na obszarze strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1:

  1. nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
  2. karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
  3. zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach.

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym miejscowo powiatowym lekarzom weterynarii, Prezydentowi Miasta Jelenia Góra oraz właściwym miejscowo Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Komendantom Policji i Komendantom Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze miasta Jelenia Góra, powiatu karkonoskiego, powiatu lwóweckiego oraz powiatu złotoryjskiego i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

z up. Wojewody Dolnośląskiego
I Wicewojewoda Dolnośląski:
Jarosław Kresa

Dokument do pobrania: pdf [204.12 KB],