NieodplatnaPomocInformacja Starosty Karkonoskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie karkonoskim w 2023 r.

Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się w niżej wymienionych dwóch punktach albo telefonicznie (wybór beneficjenta), według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (75 64 73 111), w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Punkt l. w Kowarach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, w lokalu nr 7, na I piętrze. Punkt obsługiwany przez adwokatów, wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wskazanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, czynny w poniedziałek – piątek, od godz.11. do godz.15.

   Pomocy prawnej udzielają w miesiącach
 Dzień  I, III , V, VII, IX, XI  II, IV, VI, VIII, X, XII
 poniedziałek  adw. Marta Jamróg – Zbozień  r.pr. Bożena Kozak – Sroka
 wtorek  adw. Angelika Nowak  r.pr. Tomasz Tyrowicz
 Środa  adw. Tomasz Romańczyk  r.pr. Tomasz Gregier
 Ćzwartek  adw. Katarzyna Staniszewska - Błaszczyk  r.pr. Piotr Śmiałkowski
 Piatek 1  adw. Ewa Brodowski 1  r.pr. Dagmara Mazur

1 w czwarty roboczy piątek miesięcy nieparzystych istnieje możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji

Punkt II obsługiwany przez adwokatów, radców prawnych oraz doradców obywatelskich wskazanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (www.siswir.pl), organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie na obsługę tego punktu, w ośmiu miejscowościach:

Nieodpłatna Pomoc Prawna
(co drugi tydzień począwszy od 2 stycznia 2023 r.)

Janowice Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
poniedziałek 11.00 – 15.00
Karpacz, Urząd Miejski, budynek B,
wtorek 11.00 – 15.00
Mysłakowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
środa 11.00 – 15.00
Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
czwartek1 11.00 – 15.00
Stara Kamienica, Urząd Gminy,
piątek 10.00 – 14.00 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
(co drugi tydzień począwszy od 9 stycznia 2023 r.)

Stara Kamienica, Urząd Gminy,
poniedziałek 11.00 – 15.00
Piechowice, Urząd Miasta w Piechowicach,
wtorek 9.00 – 13.00
Karpacz, Urząd Miejski, budynek B,
środa 11.00 – 15.00
Podgórzyn, Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”,
czwartek1 11.00 – 15.00
Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe, ul. Podchorążych 15
piątek 10.00 – 14.00

Pomocy prawnej oraz porad obywatelskich udzielają: adw., mediator, doradca obywatelski Magdalena Nachmann i adw., mediator, doradca obywatelski Paweł Hryń oraz w zakresie pomocy prawnej adw. Piotr Nachmann.

* w każdy roboczy czwartek1 miesiąca istnieje możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji – adw./mediator Magdalena Nachmann

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie prowadzonej przez osobę fizyczną jednoosobowej działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzenie do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie styczeń 2023.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie maj 2023.
pdf Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2023.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie lipiec 2023.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie październik 2023.