NieodplatnaPomocInformacja Starosty Karkonoskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie karkonoskim w 2023 r.

Nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się w niżej wymienionych dwóch punktach albo telefonicznie (wybór beneficjenta), według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (75 64 73 111), w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Punkt l. w Kowarach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, w budynku Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej przy ul. Staszica 18, w lokalu nr 7, na I piętrze. Punkt obsługiwany przez adwokatów, wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wskazanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, czynny w poniedziałek – piątek, od godz.11. do godz.15.

   Pomocy prawnej udzielają w miesiącach
 Dzień  I, III , V, VII, IX, XI  II, IV, VI, VIII, X, XII
 poniedziałek  adw. Marta Jamróg – Zbozień  r.pr. Bożena Kozak – Sroka
 wtorek  adw. Angelika Nowak  r.pr. Tomasz Tyrowicz
 Środa  adw. Tomasz Romańczyk  r.pr. Tomasz Gregier
 Ćzwartek  adw. Katarzyna Staniszewska - Błaszczyk  r.pr. Piotr Śmiałkowski
 Piatek 1  adw. Ewa Brodowski 1  r.pr. Dagmara Mazur

1 w czwarty roboczy piątek miesięcy nieparzystych istnieje możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji

Punkt II obsługiwany przez adwokatów, radców prawnych oraz doradców obywatelskich wskazanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (www.siswir.pl), organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie na obsługę tego punktu, w ośmiu miejscowościach:

Nieodpłatna Pomoc Prawna
(co drugi tydzień począwszy od 2 stycznia 2023 r.)

Janowice Wielkie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
poniedziałek 11.00 – 15.00
Karpacz, Urząd Miejski, budynek B,
wtorek 11.00 – 15.00
Mysłakowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
środa 11.00 – 15.00
Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
czwartek1 11.00 – 15.00
Stara Kamienica, Urząd Gminy,
piątek 10.00 – 14.00 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
(co drugi tydzień począwszy od 9 stycznia 2023 r.)

Stara Kamienica, Urząd Gminy,
poniedziałek 11.00 – 15.00
Piechowice, Urząd Miasta w Piechowicach,
wtorek 9.00 – 13.00
Karpacz, Urząd Miejski, budynek B,
środa 11.00 – 15.00
Podgórzyn, Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze”,
czwartek1 11.00 – 15.00
Jelenia Góra, Starostwo Powiatowe, ul. Podchorążych 15
piątek 10.00 – 14.00

Pomocy prawnej oraz porad obywatelskich udzielają: adw., mediator, doradca obywatelski Magdalena Nachmann i adw., mediator, doradca obywatelski Paweł Hryń oraz w zakresie pomocy prawnej adw. Piotr Nachmann.

* w każdy roboczy czwartek1 miesiąca istnieje możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji – adw./mediator Magdalena Nachmann

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz pisemne oświadczenie dotyczące uzyskiwania pomocy de minimis albo przedstawia wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, przed udzieleniem porady.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie prowadzonej przez osobę fizyczną jednoosobowej działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzenie do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie styczeń 2023.