Informacja dla właścicieli terenów na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne tj. przedsiębiorców, hoteli, agroturystyki, pensjonatów itp.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zrn.), Wójt Gminy Podgórzyn, informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 1 września 2022 r. do 30 września 2024 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin do dnia 6 czerwca 2022 r. ( tj. nie krótszy niż 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały*) na złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. od 1 września 2022 r., i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. do 30 września 2024 r. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

UWAGA
Pisemne oświadczenie wraz z kopią umowy należy składać do dnia 6 czerwca 2022 r. na adres: Urząd Gminy Podgórzyn, referat Ochrony Środowiska, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, pyk. nr 11.

Druk oświadczenia znajduje się na stronie internetowe Biuletynu Informacji Publicznej, Urzędu Gminy Podgórzyn BIP - Gmina Podgórzyn: Gospodarowanie odpadami.

*Uchwała nr LI/504/2022 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/185/2020 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Podgórzyn .

Komunikat do pobrania pdf [471.73 KB], pdf [439.43 KB]