ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz warunki przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

§ 2.

 1. Wysokość świadczenia, o którym mowa w § 1, ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie. 2. Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:
  1. zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
  2. gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

§ 3.

 1. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.
 2. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.
 3. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.
 4. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, podano nieprawdę.

§ 4.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.
 2. Zgoda wojewody może dotyczyć:
  1. indywidualnych spraw;
  2. grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.
 3. W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.
 4. W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2022 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


Uzupełniony wniosek można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, lub za pomocą ePUAP na skrzynkę /podgorzyn_gops/SkrytkaESP

Wniosek do pobrania pdf [165.16 KB], pdf [63.96 KB]