NieodplatnaPomocNieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się w niżej wymienionych trzech punktach, według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty (75 64 73 111), w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczona jest wyłącznie telefonicznie, pod niżej wskazanymi nr telefonów w określone dni i zgodnie z harmonogramami, po wcześniejszej rejestracji:

telefonicznej 75 64 73 111 albo na stronie https://np.ms.gov.pl

Pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udziela doradca/mediator w Podgórzynie:
W każdy czwartek, w godz. 11:00 - 15:00
Centrum Aktywności Społecznej  w Podgórzynie
ul. Żołnierska 13
2 piętro

Pomoc w mediacji można uzyskać:
15 grudnia – czwartek (w godz. 11-15) od adw./mediatora Pawła Hrynia oraz 29 grudnia – czwartek (w godz. 11-15) od r.pr./mediatora Magdaleny Nachmann a także 19 grudnia – poniedziałek (w godz. 11 -15) od r.pr./mediatora Bożeny Kozak – Sroki

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna/Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie prowadzonej przez osobę fizyczną jednoosobowej działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzenie do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie grudzień 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie listopad 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie październik 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie wrzesień 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie sierpień 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie lipiec 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie czerwiec 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie maj 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie kwiecień 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie marzec 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie luty 2022.
pdf Informacja Starosty Jeleniogórskiego Nieodpłatna Pomoc Prawna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie styczeń 2022.

pdf Informacja Starosty Karkonoskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie karkonoskim w 2022 r.