Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Gmina Podgórzyn planuje złożenie wniosku o przyznanie Grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz uczniów szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność, którzy są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR, do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz innymi wymaganymi dokumentami, w sekretariacie Urzędu Gminy w Podgórzynie do dnia 29 października 2021r. do godziny 15:30.

W projekcie udział może wziąć dziecko wskazane w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, które nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W ramach dofinansowania będzie można otrzymać:

 1. nowy sprzęt komputerowy (stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób
  z niepełno sprawnościami;
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załączniki nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie: www.gov.pl
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych;
 • oświadczenia należy składać łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia) – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.
 3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, na potwierdzenie pracy w PPGR należy dołączyć ksero dokumentu np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.
 4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. 5. Wykaz – informacja o wyborze sprzętu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące naboru do programu wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym zadawane przez potencjalnych beneficjentów.
Odpowiedzi na pytania mogą również pomóc rozwiać wątpliwości dotyczące kwalifikowalności Beneficjentów końcowych: samorzad.pap.pl

Kontakt w sprawie programu: insp. ds. projektowych i zamówień publicznych Liwia Manthaj, tel. 75 75 48 119, tel. kom. 887 060 305.

pdf Klauzula RODO .
pdf Informacja o wyborze sprzętu .
pdf Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego .
pdf Oświadczenie ucznia pełnoletniego .
pdf Zgoda na przetwarzanie danych PPGR .
pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Urząd Gminy Podgórzyn .