Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w bieżącym roku w lasach wszystkich własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie — w cyklu 5-letnim (lata 2020 — 2024) — opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 — 2024".

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych na tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km. Prace terenowe, w każdym roku będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Za realizację tego zadania na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Celem tego opracowania jest określenie, następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nich zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli lasów położonych na terenie powiatu karkonoskiego o udostępnienie lasu na potrzeby przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych.

Pismo do pobrania pdf [66.03 KB]