Od stycznia  2021 roku planuje się w naszej Gminie zmianę  stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku odpadów segregowanych stawka wyniesie 36 zł za osobę za miesiąc. Natomiast, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata zwiększy się do 108  zł (trzykrotność stawki) za osobę miesięcznie.

W takiej sytuacji znajdują się aktualnie wszystkie gminy w Polsce. Ceny wywozu i zagospodarowania odpadów w całym kraju rosną bowiem w drastycznym tempie.

Dlaczego taka cena?
Na tak znaczny wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wpływ mają między innymi:

 • znaczący wzrost cen energii, paliw oraz płacy minimalnej,
 • podwyżka opłaty środowiskowej za składowanie nieprzekompostowanych frakcji odpadów komunalnych tzw. opłata marszałkowska;
 • nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, kontroli składowisk i magazynowania odpadów, wprowadzające konieczność wyposażenia instalacji przetwarzania odpadów i miejsc zbierania odpadów w monitoring wizyjny, uwzględniający bardzo restrykcyjne wymagania,
 • konieczność zmian posiadanych decyzji i opracowanie operatów przeciwpożarowych,
 • drastyczny wzrost kosztów przetwarzania odpadów zmieszanych na instalacjach,
 • wzrost cen przyjęcia odpadów do ich termicznego przekształcenia.

Stawka  miesięczna za odbiór i zagospodarowanie odpadów wnoszona przez mieszkańców   Gminy Podgórzyn  została obliczona  w oparciu o dane za okres od  lipca do października 2020 r. , które wynoszą :

 • koszt odbioru i transportu odpadów wynosi: 333.444.41 zł;
 • koszt zagospodarowania odpadów: 387.639,51 zł;
 • koszt prowadzenia i zagospodarowania odpadów  na PSZOK: 26.414,39 z;
 • koszty odpadów usuniętych z miejsc do tego celu nieprzeznaczonych : 907,20 zł;
 • koszty administracyjne systemu : 91.294 zł

Koszty łączne wynoszą : 839.699,51 zł

Segregacja odpadów jest obowiązkowa
Przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów segregacja śmieci jest obowiązkowa.
Tej zasady muszą przestrzegać wszyscy mieszkańcy, zarówno domów jednorodzinnych, jak również budynków wielorodzinnych itp.
Śmieci należy segregować i umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub workach z podziałem na pięć podstawowych frakcji:

 1. Tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe;
 2. Szkło;
 3. Papier;
 4. Odpady biodegradowalne;
 5. Odpady zmieszane.

Wyższe opłaty za nieprawidłową segregację
Firma odbierająca odpady ma obowiązek przekazywać do Urzędu Gminy Podgórzyn, referatu Ochrony Środowiska  informacji  o wystąpieniu nieodpowiedniej segregacji śmieci wraz ze sporządzoną dokumentacją fotograficzną. Spisywane są protokoły, na podstawie których, na właścicieli lub zarządców nieruchomości, w których odnotowano takie nieprawidłowości nakładane będą podwyższone opłaty. W budynkach wielorodzinnych odpowiedzialność będzie rozłożona na wszystkich mieszkańców.

Będą kontrole
Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych będzie kontrolowane. Pod lupą znajdą się między innymi, pojemniki i worki na odpady, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce, tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, jak i zawartość pojemników i worków do zbiórki selektywnej. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są nieprawidłowo, właściciel lub zarządca nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane, czyli niesegregowane.

Prawidłowa segregacja to mniejsze koszty działania systemu
Podkreślamy, że prawidłowa segregacja odpadów przez wszystkich mieszkańców wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Nieprzestrzeganie zasad segregacji śmieci, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła czy też metalu zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnym, a w konsekwencji wysokość opłaty przypadającej na każdego mieszkańca.

Nieruchomości niezamieszkałe
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, wynajem pokoi, agroturystykę, warsztat samochodowy, sklep itp.  są to tzw. nieruchomości niezamieszkałe, które muszą posiadać odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firma posiadającą stosowne  zezwolenie. Nie wolno tych odpadów mieszać z odpadami wytwarzanymi przez osoby fizyczne tzw. nieruchomości zamieszkałe (wpływa to na wzrost stawki od mieszkańca).

Kompostowniki
Ustala się zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, w kwocie  2 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.