W dniu 13 maja 2020r. Gmina Podgórzyn ogłosiła przetarg na wykonywanie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Podgórzyn.

Składane oferty musiały zawierać dwie składowe:

  1. cenę za odbiór i transport odpadów od mieszkańców, którą ustala oferent i jest to cena stała przez cały okres obowiązywania umowy.
  2. cenę za zagospodarowanie odpadów na wysypisku, na którą oferent nie ma wpływu, ponieważ jest ustalana przez wysypisko i ulega zmianie.
    Zmiana ceny za zagospodarowanie odpadów musi być na bieżąco uwzględniana, w przedłożonych ofertach powodując zmianę kwoty ogólnej.

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy: PUPiH COM-D Sp. z o.o. oraz PHU KAMA, jednak złożone przez nie oferty (na kwoty 2 192 417,76 zł oraz 2 147 505,48 zł brutto na rok) przekraczały planowaną przez Gminę kwotę, na realizację w/w zadania (1.960.397,28zł brutto na rok). W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Aby zapewnić odbiór nieczystości od mieszkańców, do czasu wyłonienia nowego wykonawcy, w miesiącach lipiec i sierpień Gminę obsługiwał dotychczasowy operator na dotychczasowych warunkach.
W dniu 07 sierpnia 2020r. rozstrzygnięty został drugi przetarg na w/w usługę, do którego przystąpił tylko jeden oferent PUPiH COM-D Sp. z o.o., z kwotą 2 461 514,82 zł. W ofercie tej oferent obniżył cenę oferowanej przez siebie usługi (pierwsza składowa), wzrosły zaś koszty składowania odpadów (Uchwała Nr 103/36/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu z dnia 1 lipca 2020 r.).

Gdyby została wybrana oferta złożona w pierwszym przetargu, suma obu w/w składowych byłaby jeszcze większa, ponieważ wzrost kosztów zagospodarowania odpadów musiałby zostać uwzględniony.

Dzięki unieważnieniu pierwszego przetargu udało się obniżyć koszty odbioru i transportu opadów.

Warto przypomnieć, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/286/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 12 sierpnia 2013r. zostało rozwiązane Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Podgórzyn” Sp. z o.o. z siedzibą w Miłkowie. Z Sesji Rady Gminy został sporządzony protokół, w którym Pani Bożena Brzozowska - Radca Prawny przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie PUK. Z uwagi na fakt, iż obecnie Gmina Podgórzyn nie posiada własnej Spółki, której mogłaby powierzyć odbiór odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) jesteśmy zmuszeni do organizowania przetargu na odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W ostatnim czasie na terenie naszego regionu jest monopol na rynku „śmieciowym”, brak jest konkurencyjności pomiędzy firmami startującymi do przetargu. Ta sytuacja powoduje, że Gmina nie ma możliwości jakichkolwiek negocjacji cen. W sześciu gminach, na osiem w naszym Powiecie, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów wykonuje ta sama firma.

W chwili obecnej jednym z zamierzeń Wójta Gminy Podgórzyn jest utworzenie jednej spółki gminnej, która zajmowałaby się takimi zagadnieniami jak: woda, ścieki, odpady, zimowe utrzymanie dróg, zieleń itp., co może spowodować zmniejszenie kosztów za poszczególne elementy świadczenia usługi, a to wpłynie na stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Jednocześnie informujmy, że do końca roku 2020 cena za odbiór nieczystości, w wysokości 22 zł od osoby za odpady segregowane, nie ulegnie zmianie.