WÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 715 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,5803 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00041358/1 Użytek gruntowy RIVa – rola klasy IV
cena wywoławcza: 420 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 85/2020 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 140 AM1 obręb 0006 Przesieka gmina Podgórzyn o powierzchni 0,44 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084776/0 Użytki gruntowe działki PsV-pastwiska, N-nieużytki, Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione.
cena wywoławcza: 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 90 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 14 września 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowe niezabudowanejj oznaczonej jako działka nr 46/7 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1870 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3 Użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
cena wywoławcza: 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 91/2020 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 14 września 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Przetarg odbędzie się w dniu 08 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 pokój nr 1

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jest wnoszone na rachunek depozytowy Gminy Podgórzyn : BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu tj. do dnia 04 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 75 48 116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl oraz BIP Podgórzyn.
Oferta sprzedaży jest ważna do zamknięcia przetargu.