WÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 256 AM2 obręb 0004 Miłków gmina Podgórzyn o powierzchni 0,49 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00085403/2
Użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
cena wywoławcza: 210.000,00 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 25 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 05 marca 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 46/7 AM1 obręb 0008 Staniszów gmina Podgórzyn o powierzchni 0,1870 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3 Użytek gruntowy Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
cena wywoławcza: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 83/2019 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 08 sierpnia 2019 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 140 AM1 obręb 0006 Przesieka gmina Podgórzyn o powierzchni 0,44 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gorze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084776/0 Użytek gruntowy PsV-pastwiska, N-nieużytki, Lz- grunty zadrzewione i zakrzewione.
cena wywoławcza: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 6 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 13 stycznia 2020 r.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 162/3 AM2 obręb 0005 Podgórzyn gmina Podgórzyn o powierzchni 0,3693 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00061576/1 Użytek gruntowy ŁIV – łąki.
cena wywoławcza: 205.000,00 (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych) ustalona Zarządzeniem nr 3 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 07 stycznia 2020 r.
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.
Szczegóły na podgorzyn.bip.net.pl

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Podgórzynie ul. Żołnierska 14 pokój nr 1

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jest wnoszone w pieniądzu na rachunek bankowy: BGŻ S.A. Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu tj. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 75 48 116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl oraz BIP Podgórzyn.